Met de jaarstukken 2017 legt het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad verantwoording af over ons gevoerd beleid en beheer in 2017. Uitgangspunt voor onze verantwoording is de programmabegroting 2017 – 2020.

Opbouw jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Algemeen
 2. Jaarverslag 2017
 3. Jaarrekening 2017
 4. Overige gegevens

Algemeen
Het onderdeel ‘Algemeen’ bestaat uit de kerngegevens, onze terugblik op 2017 en deze leeswijzer.

Jaarverslag 2017

Het onderdeel ‘Jaarverslag 2017’ vormt het beleidsmatige jaarverslag en bestaat uit twee hoofdstukken: de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.

Het hoofdstuk programmaverantwoording beschrijft de zeven beleidsprogramma’s en geeft per programma antwoord op de 3 W-vragen:

 1. Wat wilden we bereiken?

Hier wordt het hoofddoel van het programma weergegeven aangevuld met een  bestuurlijke beschouwing.

 1. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Hier wordt, per activiteit uit de begroting, met kleur aangegeven wat de stand van zaken is. De respectievelijke kleuren hebben de volgende betekenis:

  Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

  Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

  Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

    Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

In dit onderdeel wordt tevens de stand van zaken met betrekking tot de indicatoren weergegeven.

 1. Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel worden de grotere significante afwijkingen ten opzichte van de begrote kosten toegelicht.

De verplichte paragrafen gaan in op de lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid en parkeren.

Jaarrekening 2017
De jaarrekening bestaat uit de balans met bijbehorende toelichting het overzicht van baten en lasten en de toelichting.

De balans geeft informatie over de bezittingen en schulden op 31 december 2017. De toelichting op de balans geeft het verloop van de balansposten ten opzichte van eind 2016 weer, licht de belangrijkste mutaties toe en geeft informatie over de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:

 1. Per programma(onderdeel) de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan;
 2. Het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
 3. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten volgende uit de onderdelen a en b;
 4. De werkelijke toevoegingen en onttrekking aan reserves;
 5. Het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat van de bovengenoemde onderdelen ook de ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

Vervolgens komt de resultaatbestemming aan de orde. Daarna volgen nog de overige verplichte onderdelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In de bijlage vindt u onder andere de controleverklaring van de accountant en de SISA-bijlage.

Aandachtspunt
De tabellen bevatten een verschillenkolom. Deze verschillenkolom toont de afwijking ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen. Een plusbedrag betekent hier een voordeel, een negatief bedrag een nadeel. Dit geldt zowel voor de lasten als voor de baten (+ = Voordeel, - = Nadeel ).
De financiële afwijkingen in de tabellen lichten we tekstueel toe. Hierin beperken we ons tot mutaties groter dan € 25.000. Dit kan met zich meebrengen dat het totaal van de verklaringen niet helemaal overeenkomt met het totaal van de financiële afwijkingen.