In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die de gemeente met name ontvangt van het Rijk en van burgers en bedrijven, die vrij besteedbaar zijn. Dat in tegenstelling tot de baten die geraamd zijn op de programma’s, die in de meeste gevallen moeten worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bestaan op dit moment uit de volgende onderdelen:

 • Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;
 • Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelasting, parkeerbelasting en precario;
 • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Wij volgen de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en verwerken de ontwikkeling van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de producten van de planning- en controlcyclus.

De circulaires die in 2017 zijn ontvangen, zijn verwerkt. De raad is per brief geïnformeerd over de gevolgen van de circulaires.

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Algemene dekkingsmiddelen

5.130

6.703

7.350

-647

Totaal lasten

5.130

6.703

7.350

-647

Algemene dekkingsmiddelen

105.335

106.394

105.707

-687

Totaal baten

105.335

106.394

105.707

-687

Storting in reserves

-

7.078

7.094

-16

Onttrekking aan reserves

3.099

14.738

12.853

-1.885

Totaal van het programma

103.304

107.350

104.116

-3.234

Toelichting

Lasten

Vennootschapsbelasting € 284.000 voordeel.
De lagere vennootschapsbelasting wordt voor een bedrag van € 194.000 veroorzaakt door een bijstelling van de te betalen vennootschapsbelasting GREX. De fiscale winst en dus ook de VPB-last is in 2017 lager dan begroot, als gevolg van de archeologische vondst medio 2016 in Het Klooster. Hierdoor zijn de kosten hoger en de opbrengsten lager dan verwacht. N.B. De fiscale winst wijkt af van de BBV-winst.

Op basis van recente inzichten gaan we er vanuit dat het verhuren van reclame-objecten niet VPB-plichtig is. Hiermee vervalt de eerder geraamde VPB-last met € 90.000.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 4.1.6.

Vorming voorziening naheffing BTW De Kom
Naar aanleiding van de nahefffingsaanslag BTW 2008-2012 is er een verliesvoorziening gevormd van € 1.128.000. Meer informatie hierover kunt u lezen in paragraaf 4.1.4.2.1.2. Voorzieningen van de jaarrekening.

Begrotingssaldo € 100.000 voordeel
In de primitieve begroting alsmede in de begroting van de najaarsnota is de begrotingsruimte € 100.000 verantwoord. Dit betreft het positieve geraamde resultaat van de begroting 2017. Op deze post worden geen uitgaven verantwoord.

Baten

Onroerend zaak belasting € 178.000 nadeel
Er was een totaalopbrengst geraamd van € 14.992.000 maar de werkelijke opbrengst is met € 14.814.000 uiteindelijk € 178.000 achtergebleven. Één van de oorzaken is het aantal oninbaar-verklaringen ad  € 77.000, een tendens die al een paar jaar zichtbaar is, en is er voor een bedrag van ongeveer € 20.000 in de voorziening dubieuze debiteuren gestort. Daarnaast is de leegstand van de niet-woningen hoger dan geraamd, een nadeel van € 92.000.

Parkeerbelasting € 193.000 nadeel
Lagere opbrengst straatparkeren (zie toelichting parkeren)

Renteresultaat € 464.700 nadeel
Het renteresultaat is uiteindelijk lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het liquiditeitsoverschot. Dit overschot is vooral ontstaan doordat de inkomsten uit grondverkopen sneller stegen dan het vrijvallen van leningen, maar ook doordat bijvoorbeeld het tempo van investeringen achterblijft bij de raming. Dit liquiditeitsoverschot levert geen enkel rendement op, het staat tegen nul procent gestald bij het rijk. Dat betekent dat nog steeds rente wordt betaald voor aangetrokken leningen, terwijl deze lasten niet kunnen worden toegerekend aan investeringen en/of het grondbedrijf.

Dividend € 101.800  (voordeel)
Meer ontvangen dividend BNG.

Algemene uitkering
In 2017 is in totaal een bedrag van € 79.987.100 ontvangen aan algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarvan betreft € 56.158.000 de reguliere algemene uitkering en € 23.829.100 de integratie-uitkering Sociaal domein. De algemene uitkering is daarmee € 51.100 hoger dan de begrote stand in de najaarsnota. De aanpassingen van de uitkering op grond van de september- en decembercirculaires zijn niet verwerkt in de begrotingscijfers, omdat deze pas na het opstellen van de najaarsnota bekend zijn geworden. De extra inkomsten zijn ontstaan door de volgende ontwikkelingen:

Algemene uitkering 2017

79.730.000

Algemene uitkering 2016

206.000

Totaal raming najaarsnota 2017

79.936.000

1. Ontwikkeling accres

-326.800

2. Ontwikkeling BTW-compensatiefonds

-163.000

3. Aanpassing scores maatstaven

85.000

4. Integratie-uitkering Sociaal domein

-23.700

5. Decentralisatie-uitkering WMO

28.000

6. Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom

505.000

7. Verrekening voorgaande jaren: 2016

-142.600

7. Verrekening voorgaande Jaren: 2015

89.200

51.100

Stand jaarrekening 2017

79.987.100

Toelichting op de ontwikkelingen:

 1. Het accres (de jaarlijkse ontwikkeling van de algemene uitkering) is gekoppeld aan de hoogte van de netto-rijksuitgaven. Onderuitputting op begrotingsonderdelen van het Rijk leidt tot een verlaging van de uitkering voor 2017. Voor Nieuwegein gaat het om een daling van € 326.800.
 1. De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds heeft ook een effect op de hoogte van de algemene uitkering. Sinds 2015 is er een koppeling tussen de omvang van de gecompenseerde BTW en de hoogte van de algemene uitkering. Doordat de gemeenten meer BTW compenseren via het fonds, daalt de algemene uitkering voor Nieuwegein met € 163.000.
 1. De scores van de gemeente op de maatstaven in de algemene uitkering worden regelmatig opnieuw berekend op basis van de meest actuele gegevens van onder meer het CBS. Ten opzichte van de najaarsnota is de score op een aantal maatstaven naar boven bijgesteld. Dit leidt tot een verhoging van de uitkering met € 85.000 ten opzichte van de stand bij de najaarsnota.
 1. Sinds 2015 krijgt de gemeente uit het gemeentefonds een integratie-uitkering voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Door een aantal wijzigingen in de verdeelsystematiek is dit onderdeel € 23.700 lager dan in de najaarsnota geraamd.
 1. In 2016 zijn bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering vanwege taakmutaties en als decentralisatie- en integratie-uitkering. Ten opzichte van de stand bij de Najaarsnota is een bedrag van € 28.000 toegevoegd voor de integratie-uitkering (oude) WMO.
 1. Aan Nieuwegein is een bedrag van € 505.000 toegekend vanwege de extra kosten van de verhoogde asielinstroom. Deze uitkering bestaat uit een deel dat bestemd is voor algemene kosten (zoals huisvesting) en een deel dat bestemd is voor integratie en participatie, onder andere ten behoeve van arbeidsmarkttoeleiding en onderwijs. Door de verwerking in de september- en decembercirculaire was het niet meer mogelijk om dit in een begrotingswijziging op te nemen. In plaats daarvan stellen wij voor om via de resultaatbestemming dit bedrag voor het betreffende doel beschikbaar te stellen.
 1. Omdat de scores op een aantal maatstaven pas na afloop van het jaar definitief worden vastgesteld, vinden nog aanpassingen op de algemene uitkering over voorgaande jaren plaats. In de Najaarsnota was voor 2016 een extra ontvangst van € 206.000 gemeld. Het ministerie heeft in de septembercirculaire echter een fout in de vaststelling van het landelijke aantal bestands- en uitkeringsontvangers voor 2016 gecorrigeerd (-/- € 162.000). Als gevolg van herberekening in de decembercirculaire van de uitkering in 2016 is nog een extra bedrag van € 19.400 ontvangen. Ten opzichte van de Najaarsnota is derhalve per saldo een bedrag van € 142.600 minder ontvangen. In totaliteit is een bedrag van €63.400 extra ontvangen over het jaar 2016.
 1. De uitkeringsbasis 2015 is aangepast als gevolg van de vastgestelde landelijke ontwikkeling van de WOZ-waarden. Dit leidt voor Nieuwegein tot een verhoging van de uitkering met € 89.200.

Reserves

Een lagere onttrekking aan de reserve kapitaalslasten voor een bedrag van € 906.000 als gevolg van richtlijnen BBV dat er geen rente meer ten laste van de reserve kapitaalslasten mag worden geboekt. Daarom wordt voorgesteld nu bij de resultaatbestemming over 2017 eenzelfde bedrag aan de reserve kapitaallasten te onttrekken.

Lagere onttrekking reserve vastgoed voor een bedrag van € 158.000.
Deze lagere onttrekking wordt veroorzaakt doordat de werkzaamheden met betrekking tot brandscheidingen en uitvoering schilderwerk zijn komen te vervallen.

Lagere onttrekking algemene reserve voor een bedrag van € 821.000.
Deze lagere onttrekking is het gevolg van een aanpassing van de verwerking van de lasten ten behoeve van het vakantiegeld 2016 naar de jaarrekening 2016 in plaats van ten laste van de exploitatie in 2017.