Programma's

Indeling taakvelden

Taakveld BBV

Omschrijving taakveld BBV

Lasten

Baten

Progr.2

Progr.3

Progr.4

Progr.5

Progr.1

Progr.6

Progr.7

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-2.107

706

-1.401

-1.401

0.10

Mutaties reserves

-11.724

18.737

-683

1.259

66

-589

1.201

5.759

7.012

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.2

Burgerzaken

-839

1.463

624

624

0.4

Overhead

-37.770

2.255

-95

-35.419

-35.514

0.5

Treasury

-5.205

9.193

337

3.651

3.987

0.61

OZB woningen

11.360

11.360

11.360

0.62

OZB niet-woningen

3.454

3.454

3.454

0.63

Parkeerbelasting

1.687

1.687

1.687

0.64

Belastingen overig

-1.588

1.068

-12

-508

-520

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

79.987

79.987

79.987

0.8

Overige baten en lasten

-1.128

216

-912

-912

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-361

-361

-361

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-3.359

200

-3.050

-109

-3.159

1.2

Openbare orde en veiligheid

-856

967

187

-76

111

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-3.928

1.093

-2.835

-2.835

2.2

Parkeren

-6.297

3.489

-2.808

-2.808

2.3

Recreatieve havens

-62

20

-42

-42

2.4

Economische havens en waterwegen

-11

-11

-11

2.5

Openbaar vervoer

-53

-45

-8

-53

3. Economie

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.872

21.296

17.424

17.424

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-173

0

-173

-173

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-148

315

168

168

4.2

Onderwijshuisvesting

-4.672

432

-805

-3.435

-4.240

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.685

1.534

-1.100

-51

-1.151

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-549

-549

-549

5.2

Sportaccommodaties

-3.970

707

-1.230

-2.032

-3.262

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-5.147

1.448

-3.064

-8

-627

-3.699

5.4

Musea

-153

-153

-153

5.5

Cultureel erfgoed

-209

74

-38

-97

-136

5.6

Media

-1.858

-1.858

-1.858

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.481

108

-3.130

-221

-23

-3.373

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.507

556

-2.127

-823

-2.950

6.2

Wijkteams

-4.684

-4.684

-4.684

6.3

Inkomensregelingen

-26.899

17.817

-603

-8.479

-9.082

6.4

Begeleide participatie

-3.034

-2

-3.036

-3.036

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.616

-1.616

-1.616

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-923

28

-896

-896

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-17.731

772

-16.959

-16.959

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.110

-3.110

-3.110

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-1.999

-1.999

-1.999

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-1.851

-1.851

-1.851

7.2

Riolering

-2.646

4.571

1.926

1.926

7.3

Afval

-4.977

5.820

958

-115

843

7.4

Milieubeheer

-552

60

-456

-36

-492

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-86

340

260

-6

254

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-791

121

-671

-671

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-9.713

10.376

664

-1

664

8.3

Wonen en bouwen

-577

1.678

1.101

1.101