WNT-verantwoording 2017 gemeente Nieuwegein

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeente Nieuwegein. Het voor gemeente Nieuwegein toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 het algemeen bezoldigingsmaximum  ad € 181.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 3 en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

P.J.M. Liebregts

J.S.Y. Houtman

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01-2017 – 31-12-2017

01-01-2017 – 31-12-2017

Deeltijdfactor in fte

1.0

1.0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

118.547

87.850

Beloningen betaalbaar op termijn

16.707

12.860

Subtotaal

135.254

100.710

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

135.254

100.710

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01-01-2016 – 31-12-2016

01-01-2016 – 31-12-2016

Deeltijdfactor 2016 in fte

1.0

1.0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.821

79.610

Beloningen betaalbaar op termijn

14.395

10.555

Totale bezoldiging 2016

121.216

90.165

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 1 in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3a. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Niet van toepassing