Inleiding
Om een goede inschatting te kunnen maken van meerjarige toekomstige onderhoudslasten, is het van belang om per kapitaalgoed te beschikken over een onderhoudsplan. Na het maken van afwegingen over de intensiteit van het onderhoud bepalen wij per kapitaalgoed het benodigde onderhoudsbudget Gelet op het verloop van de lasten vormen wij daar voorzieningen voor. In het algemeen geldt de beleidslijn dat onderhoudsvoorzieningen pas kunnen worden gevormd na vaststelling van een meerjarig beheerplan. Er zijn beheerplannen voor onder meer wegen, civiele kunstwerken, riolering en gemeentelijke accommodaties (inclusief schoolgebouwen). In 2018 worden nieuwe beheerplannen opgesteld voor onze kapitaalgoederen.

Kwaliteitsniveau/-ambitie
Voor Beheer Openbare Ruimte is het beeldkwaliteitsniveau door de raad bepaald op niveau B. Voor de binnenstad geldt niveau A. Er zijn vier beeldkwaliteitsniveaus: respectievelijk A+/A, B, C en D. Beeldkwaliteit A+ is het hoogste beeldkwaliteitsniveau, waarna het beeldkwaliteitsniveau afloopt tot niveau D. Voor elk beheerobject worden deze normen gedefinieerd. Voor zwerfvuil geldt bijvoorbeeld dat op niveau B een bepaalde hoeveelheid zwerfafval op een aantal vierkante meters aanwezig mag zijn. Deze hoeveelheid verschilt per niveau.

Bij onderhoud is integrale afstemming van vakdisciplines het uitgangspunt. Waar mogelijk maken we werk met werk.
In de synergie van werkzaamheden van Openbaar- en andere domeinen, zijn kostenbesparingen mogelijk. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is de algemene doelstelling: Het zorgdragen voor een blijvende beschikbaarheid van een doelmatige, veilige, duurzame, toegankelijke -, bruikbare en financieel doelmatig beheerbare openbare ruimte.

Overzicht beleidskader

Kapitaalgoederen

Programma(‘s)

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/
ambitie

Toelichting

Wegen

Beheer openbare ruimte

Beheerplan wegen 2010 – 2019

Conform beheerplan Niveau B

Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2019

Beheerplan beweegbare bruggen.

Beheer openbare ruimte

Beheerplan 2010 – 2019

Conform beheerplan.

Niveau B

Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2019

Bebording en bebakening

Beheer openbare ruimte

Beheerplan bebording en bebakening, 2007

Conform beheerplan.

Niveau B

De realisatie van het beheerplan behelst de vervanging van de borden in alle wijken. De laatste wijk staat in 2022 gepland.

Beschoeiingen

Beheer openbare ruimte

Beheerplan beschoeiing, 2016

Conform beheerplan.

Niveau B

Actualiseren wij eens in de vijf jaar, eerstvolgende actualisatie in 2021.

Geluidschermen

Beheer openbare ruimte

Actieplan geluid 2013

Niet van toepassing

In 2018 zal een nieuw actieplan geluid worden opgesteld.

Riolering en waterhuishouding

Beheer openbare ruimte

- Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018
- Nota Watervisie 2004
- Nota Waterplan 2006
- Baggerplan tertiaire watergangen 2014-2018
- Beleidsnotitie hemel- en grondwaterzorg gemeente Nieuwegein 2012

Wet milieubeheer en Waterwet

Robuust en gezond openbaar

watersysteem
Niveau B

Het riolerings- en baggerplan worden eens in de vijf jaar
geactualiseerd.

Speelvoorzieningen

Beheer openbare ruimte

Speelruimtebeleids-plan Nieuwegein 1999–2009

Normering speelvoorzieningen 2004 (2004-085)
In 2017 is een nieuw speelbeheerplan opgesteld. Dit beheerplan moet nog worden vastgesteld

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Niveau B

Op basis van jaarlijkse veilig-heidsinspecties wordt de prioritering van het onderhoud inclusief vervanging bepaald. Bij vervangingen wordt ingezet op het kwalitatief verbeteren van de speelplaatsen in samenwerking met de omwonenden binnen de beschikbare middelen.

Groen

Beheer openbare ruimte

-IBOR, Bomenbeleidsplan 2001 – 2011
- Bomenverordening/ bomen-lijst/Bomenbeschermingsplan 2012

B-niveau (IBOR en CROW)

Uitputting Onderhouds Voorzieningen (x €1.000)

Onderhoud sportaccommodaties

344

191

270

229

41

306

Overige accommodaties

478

1.315

240

264

-24

1.529

Onderhoud accommodaties MO

931

0

931

931

0

0

Onderhoud bruggen tunnels etc.

236

879

977

534

443

581

Onderhoud wegen

4.734

169

3.422

2.518

904

2.385

Onderhoud sportvelden

176

189

329

170

159

195

Onderhoud Stadshuis

488

156

365

200

165

444

Onderhoud Theater

335

149

139

138

1

346

Parkeergarages binnenstad

1.071

281

248

314

-66

1.038

Schoolgebouwen en buurtpleinen

14

89

50

103

-53

0

8.807

3.418

6.970

5.401

1.569

6.824

Toelichting per soort kapitaalgoed

Wegen en Parkpaden
Beleidskader: Eens in de vijf jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie zal plaatsvinden in 2019. In het beheerplan wordt het onderhoud aan de wegen voor de aankomende vijf jaar in beeld gebracht. Op basis van visuele inspectie worden de uit te voeren werken bepaald en ingepland.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting:
Voor de financiële gevolgen van het beheerplan is een budget opgenomen in de begroting conform de vastgestelde kwaliteitsniveau’s. Hiervoor is de voorziening voor wegen en mobiliteit ingesteld.
De navolgende grotere onderhoudsactiviteiten waren gepland voor 2017:

 • Galecopperlaan
  Het gedeelte met de hoogste prioriteit tussen Batauweg en de Rembrandthage is uitgevoerd. Het noordelijk deel is over een aantal jaren gepland.
 • Structuurbaan
  Het noordelijk gedeelte is uitgevoerd vanaf de Blauwe brug tot aan de Martinbaan. De voorbereidingen voor het zuidelijk gedeelte zijn gestart.

Bruggen, tunnels en viaducten
Beleidskader Als beleidskader geldt het beheerplan Kunstwerken dat in 2015 zijn beslag heeft gekregen.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting:
Voor de financiële gevolgen van het beheerplan is een budget opgenomen in de begroting. Hiervoor is de voorziening voor civieltechnische kunstwerken ingesteld. Daarnaast zijn er extra budgetten voor de grotere vervangingswerkzaamheden opgenomen.
De navolgende activiteiten stonden gepland voor 2017:

 • Tunnels: de waterproblematiek krijgt aandacht krijgt voor de volgende tunnels:
  • Symfonietunnel (o.a. verharding van het voetpad) - Is nog niet uitgevoerd, wel plaatselijk hersteld.
  • Oudegeintunnel - is afgerond
  • Kolfstedetunnel - in onderzoeksfase, uitvoering in 2018.
 • Bruggen: Vervanging van de Oranjebrug en de Inundatiebrug (voorbereiding gestart en afronding in 2018). Deze beide bruggen zijn uitgesteld naar 2018 vanwege een langere voorbereiding en de werkzaamheden worden gepland om overlast te beperken.
 • Betondekken: Het afronden vervanging van het Graaf Anselmdek en het Orvelterdek. Deze beide werkzaamheden zijn afgerond.

Bebording en bebakening
Beleidskader: In 2007 is het Beheerplan bebording en bebakening opgesteld. Uitgangspunt van het beheerplan is o.a. het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente. In 2017 worden naast het schoon- en in standhouden, de borden in de wijk Batau Noord vervangen. Dit is ook zo uitgevoerd.
Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting zijn middelen gereserveerd waarmee, conform het beheerplan, jaarlijks 1/15e deel van de bebording kan worden vervangen.
Uitvoering: conform begroting uitgevoerd.

Beschoeiingen
Beleidskader: In 2016 is het Beheerplan onderhoud en vervanging beschoeiingen opgesteld. We zijn gestart met het vervangen van gemeentelijke beschoeiing grenzend aan particuliere tuinen. Dit zetten wij voort in 2018.
financiële consequenties en vertaling in de begroting: voor de financiële gevolgen van het beheerplan is een budget opgenomen in de begroting.
Uitvoering: conform begroting uitgevoerd.

Geluidschermen
Beleidskader:
Als beleidskader geldt het Actieplan geluid 2013. Op basis hiervan zijn in de zomer 2014 de schermen langs de Plettenburgerbaan vervangen en in 2015 de schermen langs de Graaf Florisweg. Omdat het beschikbare budget niet voldoende is om de geluidafscherming langs alle wegen in Nieuwegein te vervangen is een prioritering gemaakt, rekening houdend met de geluidbelasting op de langsliggende woningen en de beheerstechnische toestand. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad besloten de bestaande geluidafscherming langs de ’s-Gravenhoutseweg en de Zandveldseweg te vervangen en deels te verhogen. De uitvoering hiervan is vertraagd, maar is inmiddels uitgevoerd. Over de geluidafscherming langs de A.C. Verhoefweg wordt in het Actieplan Geluid 2018 een besluit genomen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het onderhoud en de vervanging is de reserve Actieplan geluid gevormd. Alle lasten worden verantwoord in de exploitatie en ten laste gebracht van deze reserve.

Riolering en waterhuishouding
Beleidskader: Ten behoeve van het onderhoud van de riolering is in 2014 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vastgesteld. In deze nota zijn de hoofdlijnen en doelstellingen van het rioleringsbeleid voor de periode 2014-2018 vastgelegd. Hierin zijn voor het eerst ook de gemeentelijke zorgplichten voor hemel- en grondwater opgenomen. Een gemeentelijk rioleringsplan moet om de vijf jaar geactualiseerd worden. Begin 2015 is het baggerplan tertiaire watergangen 2014-2028 vastgesteld. Het onderhoud van duikers loopt hier parallel in mee.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting: Voor het onderhoud en vervanging zijn financiële middelen, conform verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018, in de begroting opgenomen.
De navolgende activiteiten waren gepland voor 2017:
Riolering:

 • Wijkoverstijgend / diverse reparaties riolering
  Dit is uitgevoerd, onder meer in Jutphaas.
 • Batau / diverse rioolvervangingen
  Is uitgevoerd (Kasteeldrift en omgeving, Perzikgaarde en omgeving).
 • Merwestein / (stam)riool vervangen Brugwal
  Uitgevoerd
 • Renovatie diverse tunnelgemalen
  Uitgevoerd bij gemaal Noordstedeweg en Oudegeintunnel.

Waterhuishouding:

 • Aanpassingen watersysteem ter verbetering waterkwaliteit in samenwerking met HdSR (impulsregeling HdSR):
  • Park Oudegein / kikkerpoel
   Is aangelegd. De groeninrichting volgt dit voorjaar.
  • Blokhoeve / aanleg plas-drasberm Elzenhoeve
   Is aangelegd.
  • Park Oudegein – Uitbreiden watergang langs parkhout
   Is aangelegd.
 • Werkzaamheden om Poldermolen Oudegein maalvaardig te maken
  Deze activiteit is niet uitgevoerd. Dit is nog in afwachting van een te verlenen subsidie aan de stichting "Poldermolen Oudegein".  Het Hoogheemraadschap is trekker van dit project.
  • Baggeren conform baggerplan 2014 t/m 2018
   Is grotendeels uitgevoerd.
  • Reinigen diverse duikers
   Is uitgevoerd in combinatie met baggeren.

  Speelbehoefte
  Beleidskader: Met de afronding in 2014 van de kwaliteitsimpuls speel/beweeg/sportvoorzieningen is het aanbod aan speelvoorzieningen weer in balans gebracht met de speelbehoefte in de verschillende wijken. De instandhouding van de speelvoorzieningen geschiedt op basis van het Speelruimtebeleidsplan Nieuwegein 1999-2009 en de normering speelvoorzieningen (2004-085). Is vervanging aan de orde dan gebeurt dat in samenspraak met de buurt. In 2017 is het speelbeheerplan geactualiseerd. Dit is nog niet vastgesteld.
  Financiële consequenties en vertaling in de begroting: De realisatie van het onderhoud en de vervangingen zijn ten laste gebracht van het reguliere onderhoudsbudget.

  Groen
  Beleidskader: Wij onderhouden het openbaar groen op basis van het beeldbestek 2015-2017. Ook in 2018 zetten we dit voort. In het beeldbestek is rekening gehouden met de structurele taakstellende bezuinigingen. In dit beeldbestek is ruimte opgenomen voor bewonersparticipatie. Op verzoek van bewoners kan de gemeente maatwerk leveren door samen met bewoners op een bepaalde locatie maatregelen te treffen, waarbij de gemeente de bewoners faciliteert met advies en materiaal, binnen de financiële mogelijkheden. Door nu te werken via de duurzaamheidsbarometer wordt gestreefd naar een (verdere) verlaging van de CO2-uitstoot.
  Het onderhoud van bomen is op orde. Nadruk ligt nu op het reguliere onderhoud. Verder vindt een visuele inspectie van de bomen plaats op stabiliteit en op mogelijk gevaar voor de omgeving. Zo nodig worden op grond hiervan maatregelen getroffen.

  Financiële consequenties en vertaling in de begroting: In de begroting zijn de reguliere middelen voor groenonderhoud opgenomen en uitgevoerd.

  Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed
  Beleidskader: vanuit de vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed (zie de paragraaf Vastgoed) wordt ten behoeve van het meerjarig planmatig onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de onderhoudsvoorzieningen:

  1. Onderhoudsvoorziening Stadshuis
  2. Onderhoudsvoorziening Theater
  3. Onderhoudsvoorziening Parkeergarages Binnenstad
  4. Onderhoudsvoorziening Binnensportaccommodaties
  5. Onderhoudsvoorziening Buitensportaccommodaties en Sportvelden
  6. Onderhoudsvoorziening Overige gebouwen

  De dotaties zijn gebaseerd op de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

  Kapitaalgoederen

  Beleidskader + looptijd

  Kwaliteitsniveau/
  ambitie

  Stadshuis, Theater en parkeergarages Binnenstad

  MJOP's 2012-2021

  conditieniveau 2
  (kwaliteit is goed of beter)

  Overige gebouwen

  Brede School: MJOP 2015-2024
  Gemeentewerf: MJOP 2015-2024
  Overige: MJOP's 2014-2023

  conditieniveau 2

  conditieniveau 2

  conditieniveau 4 (kwaliteit is matig of beter)