Inleiding

Deze paragraaf bevat het financieel resultaat over 2017 van het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf is onderdeel van het Ruimtelijk Domein en heeft de regie op het betaald parkeren in Nieuwegein.
De parkeerexploitatie 2017 is op 19 december 2016 door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar is het totale aantal parkeerders in City gegroeid, echter minder sterk dan in de begroting is opgenomen (reëlere aannames met betrekking tot de bezettingspercentages van de parkeergarages worden in 2018 verwerkt). Als gevolg van de verdere verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in de parkeergarages blijft het aantal naheffingsaanslagen achter. Dit wordt deels veroorzaakt doordat er minder op straat wordt geparkeerd en deels door de betalingsbereidheid van parkeren op straat, die op niveau is. In toenemende mate gebruiken parkeerders op straat belparkeren. Dit heeft een positief effect op de betalingsbereidheid. Het afgelopen jaar hebben wij, als lid van de verbonden partij coöperatie ParkeerService, net als alle andere leden een extra financiële bijdrage moeten doen aan deze partij. Daardoor waren de uitgaven alsnog hoger dan begroot.

Doel parkeerbeleid
Doel van het betaald parkeren in Nieuwegein wordt samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Het achterliggende parkeerbeleid draagt bij aan zowel het verbeteren van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit, de gezondheid als de financiën van de gemeente.

Leefbaarheid: betaald parkeren voorkomt parkeeroverlast. Naast een hoge parkeerdruk is draagvlak bij belanghebbenden nodig bij het invoeren of afschaffen van betaald parkeren. Ruimtelijke kwaliteit: parkeren in gebouwde voorzieningen stimuleren komt de kwaliteit van de City ten goede. Met het in één hand hebben van alle parkeervoorzieningen kan optimaal gebruik worden gemaakt van dubbelgebruik door de gebruikers van City. Hierdoor is meer ruimte beschikbaar voor herontwikkeling op het maaiveld.
Gezondheid: het stimuleren van de fiets is beter voor de gezondheid en verbetert de luchtkwaliteit.
Financieel: met de realisatie en exploitatie van de parkeervoorziening zijn kosten gemoeid. Betaald parkeren dient ter dekking van deze kosten. Afgesproken is dat het betaald parkeren in Nieuwegein over een periode van 40 jaar bezien minimaal kostendekkend is beheerd en geëxploiteerd.

Wat hebben we gedaan?

Algemeen
Op het gebied van promotie is via Google AdWords het voordeeltarief in de parkeergarage Theater doorlopend zichtbaar geweest bij zoekopdrachten met de termen “Parkeren” en “Nieuwegein”. Daarnaast zijn alle parkeervoorzieningen (straatparkeren, garageparkeren en fietsparkeren)  zichtbaar gemaakt in Google Maps. Vanuit Binnenstadsmanagement is een parkeerexperiment met gratis parkeren op 2e Kerstdag georganiseerd. Deze actie heeft een groot positief effect gehad op het aantal kortparkeerders ten opzichte van 2e Kerstdag 2016. Het groot onderhoud aan de vloeren en wanden parkeergarages Stadshuis en Theater is afgerond, op een stroefheidsonderzoek na. Daarnaast is er gestart met de voorbereiding van de renovatie van de parkeergarage Cityplaza. Ten behoeve van het in- en uitrijden op kenteken in de parkeergarage Cityplaza is een privacyprotocol vastgesteld. Tot slot is er onderzoek gedaan naar belparkeren in de parkeergarages. Dit onderzoek heeft nog niet geleid tot een passende operationele oplossing.

Parkeerbalans
De actualisatie van de parkeerbalans voor City is afgerond. Hieruit blijkt dat er op piekmomenten geen sprake is van overcapaciteit. Op rustige dagen is dit wel het geval. De geactualiseerde parkeerbalans is gebruikt als input voor het Koersdocument City.

Coöperatie ParkeerService
Wij zijn lid van de Coöperatie ParkeerService. Afgelopen jaar hebben wij voor een bedrag van € 220.000 financieel bijgedragen aan de maatregelen in het kader van de transitie naar een financieel gezonde coöperatie. De transitie loopt tot 2021. Deze bijdrage was niet begroot.

Financiële positie Parkeerbedrijf
Terugkijkend op de totale parkeerexploitatie (straatparkeren, garageparkeren en fietsparkeren) blijkt dat de kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de parkeervoorzieningen conform begroting zijn indien we de extra bijdrage aan de coöperatie buiten beschouwing laten. Tegelijkertijd zijn er minder inkomsten. Het jaarresultaat valt hierdoor negatiever uit dan begroot. Het jaarresultaat bedraagt minus € 236.000 doordat er € 61.000 minder is uitgegeven dan begroot en € 297.000 minder inkomsten waren dan begroot.

Straatparkeren
De minder inkomsten zijn enerzijds het gevolg van teruglopende inkomsten uit het straatparkeren als gevolg van minder naheffingsaanslagen. Dit is een effect van het al eerder ingezette prijsbeleid waarbij het kortparkeren in de parkeergarages goedkoper is dan het kortparkeren op straat. Ten opzichte van de begroting zijn er € 246.000 minder inkomsten uit kortparkeren, € 147.000 minder inkomsten naheffingsaanslagen en € 231.000 meer inkomsten uit parkeervergunningen. Per saldo € 162.000 minder inkomsten dan begroot.

Garageparkeren
Ondanks een toename van het aantal parkeerders in City zijn er toch minder inkomsten uit het garageparkeren dan begroot. Hoewel er in de parkeerexploitatie per 1 januari 2017 betere aannames zijn gedaan voor wat betreft de bezetting van de parkeergarages zijn de financiële effecten hiervan nog niet verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de begroting zijn er € 176.000 minder inkomsten uit garageparkeren dan begroot.

Overige inkomsten
Naast inkomsten uit straatparkeren en garageparkeren zijn er ook begrote inkomsten uit een bijdrage fietsparkeren en een niet begrote bijdrage derden (€ 41.000 inkomsten uit reclame en verhuur parkeerplaatsen).

Jaarresultaat

Op straatparkeren, garageparkeren en bijdragen van derden samen zijn er € 297.000 minder inkomsten dan begroot. Samen met €281.000 minder kosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering en hogere lasten van € 220.000 ten behoeve van een eenmalige storting ten behoeve van de ParkeerService is het eindresultaat € 236.000 negatief.

Actualisatie ontwikkeling bestemmingsreserve
Een technische toelichting is te vinden in paragraaf 4.1.4.2.1.1 bij het Overzicht reservemutaties. In de huidige parkeerexploitatie per 1 januari 2018 is berekend dat op basis van de bij vaststelling bekende uitgangspunten en parameters het dieptepunt van de parkeerreserve niet dieper zou worden en niet in de tijd naar achteren zou schuiven. De parkeerexploitatie vertoont op de lange termijn (40 jaar) nog steeds een positief resultaat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de raad dat betaald parkeren in Nieuwegein minimaal kostendekkend moet zijn.