De Commissie BBV heeft het volgende bepaald:

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Er zijn een aantal begrotingsoverschrijdingen. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend.

A *

B *

1

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

x

2

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

x

3

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

x

4

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen

x

5

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

x

6

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

  • Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
  • Geconstateerd na verantwoordingsjaar.

x
x

7

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren

  • Jaar van investeren
  • Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

x
x

*A   Rechtmatig, althans telt niet mee voor het oordeel
*B   Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen per programma opgenomen (lasten). Negatieve totalen zijn beoordeeld aan de hand van bovenstaande criteria.
Dit betreft de programma's 3, 5 en 7. De mutaties die hebben geleid tot het negatieve resultaat zijn benoemd, met daarachter de categorie overschrijdingen waarin die mutatie valt. De conclusie is dat alle genoemde overschrijdingen rechtmatig zijn.

Programma

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

1. Bestuur en dienstverlening

3.549.520

3.232.413

317.107

2. Wonen en economie

35.755.172

17.054.154

18.701.018

3. Leefomgeving en veiligheid

24.823.491

25.634.253

-810.762

4. Vrije Tijd

7.314.800

7.177.595

137.205

5. Versterking eigen kracht, onersteuning en bescherming

70.431.919

70.609.328

-177.409

6. Bedrijfsvoering

51.170.251

48.750.114

2.420.137

7. Algemene dekkingsmiddelen

13.781.501

14.443.907

-662.406

Totaal lasten

206.826.654

186.901.763

19.924.891

In de overschrijding op programma 3 is inbegrepen:

  • Hogere lasten als gevolg van gemaakte kosten inzake de Liesboschbrand voor een bedrag van € 485.000. Tegenover deze extra uitgaven staan extra inkomsten, daarom is deze overschrijding te kwalificeren als 3a.
  • Een aantal andere posten, waar in de meeste gevallen ook extra inkomsten tegenover staan. Ook deze zijn te beschouwen als rechtmatig (3a). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het programma Leefomgeving en veiligheid.

De overschrijding op programma 5 betreft hogere lasten dan begroot, voortvloeiend uit open einde regelingen (Jeugd), deze overschrijding valt in categorie 4a.

De overschrijding op programma 7 wordt veroorzaakt door het treffen van de voorziening in verband met de belastingaanslag van De Kom, deze overschrijding valt in categorie 6a.