Ambitie

Wij dragen er aan bij dat mensen zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur en recreatie dragen bovendien bij aan de sociale samenhang en een prettig stedelijk leefklimaat. Het effect moet zijn dat Nieuwegein een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze cultuurmakelaar heeft veel ondersteuning geboden aan allerlei culturele initiatieven vanuit de Nieuwegeinse samenleving. Ook is aan meerdere initiatieven ondersteuning geboden in de vorm van subsidie. De Stadspas maakt dat een diversiteit aan activiteiten beter bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. We hebben ingezet op cultuureducatie zodat onze kinderen al vroeg inzicht krijgen in wat cultuur voor ons kan betekenen. Samenwerkingspartners als Stadstheater en Kunstencentrum DE KOM en Bibliotheek De Tweede Verdieping spelen hierbij een belangrijke rol. Samen met Verbindion (NV Sportinrichtingen Nieuwegein) is een veelheid aan sport- en beweegactiviteiten ontplooid, zowel voor reeds actieve als inactieve “bewegers”. De Nieuwegeinse musea hebben ook in 2017 een belangrijke rol gespeeld in het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Genoemde voorzieningen en activiteiten leveren een bijdrage aan het welzijn van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

 Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

  Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

  Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

De effectindicatoren zijn in de loop van 2017 als volgt aangepast:

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

1. Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen

4,1

4,2

4,0

2. De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding

3,3

3,5

3,4

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen.

1

Inwoners en verenigingen kunnen voor een advies of met een idee terecht bij de cultuurmakelaar.

In 2017 heeft de cultuurmakelaar ondersteuning geboden aan diverse initiatiefnemers. De ondersteuning betrof onder meer fondsenwerving, communicatie en promotie, webbeheer, conceptontwikkeling en advisering. Enkele van de vele voorbeelden waarbij ondersteuning is geboden: de documentaire ‘Mijn Stad Nieuwegein’, de Atelierroute 2017, het buurtevenement Lente Kriebels, City Stadsplein Minifestival, Open Monumentendag en Onze Stad Nieuwegein (Stadskalender en facebookpagina).

2

Zoveel mogelijk Nieuwegeinse kinderen en jongeren komen, ongeacht hun achtergrond, in aanraking met cultuureducatie. Wij continueren daarom de samenwerking met Kunst Centraal, 6 Nieuwegeinse schoolbesturen en DE KOM middels een nieuw samenwerkingsconvenant 2017-2020. 28 scholen in Nieuwegein nemen deel aan het Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal.

Wij hebben op 4 april 2017 ingestemd met de verlenging protocol cultuureducatie primair onderwijs 2017-2020.

3

Wij participeren in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 met een lokaal verdiepingsprogramma dat wordt uitgevoerd door DE KOM. Met het verdiepingsprogramma willen we bereiken dat cultuureducatie geïntegreerd wordt in het curriculum van een school, omdat is aangetoond dat kunstvakken een positief effect hebben op leerprestaties in cognitieve vakken.

De uitvoering van dit programma is belegd bij DE KOM, stadstheater en kunstencentrum. DE KOM ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidiebedrag. Activiteiten binnen het CMK-programma zijn gericht op doorontwikkeling en intensivering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Het CMK-programma zet zich in het bijzonder in op de professionalisering van leerkrachten en schoolteams. 27 scholen in het primair onderwijs doen mee aan dit programma.

4

In het voortgezet onderwijs organiseert DE KOM samen met de Nieuwegeinse VO-scholen als oriëntatie op de culturele omgeving de cultuurdagen voor de klassen 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo.

Wij hebben subsidie verleend aan DE KOM voor de uitvoering van zeven cultuurdagen en drie vakoverstijgende CKV-projecten in het schooljaar 2016/2017 voor de drie Nieuwegeinse scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs.

5

Wij verlengen de subsidie voor de cultuurcoaches waarmee cultuureducatie ook binnen de buitenschoolse en naschoolse opvang geborgd wordt. Samengewerkt wordt met diverse partijen in Nieuwegein, zoals MOvactor, Sport ID, BSO en basisscholen.

Wij hebben subsidie verleend aan DE KOM voor het uitvoeren van een activiteitenprogramma in 2017 door cultuurcoaches. Nu steeds meer scholen voor primair onderwijs overgaan op een continurooster, zijn kinderen vaker vroeger uit school en willen ouders en kinderen een zinvolle besteding van de vrije tijd. Ook centra voor kinderopvang zoeken naar nieuwe impulsen om in de naschoolse en voorschoolse tijd een aantrekkelijk programma met activiteiten te realiseren. In Nieuwegein leggen de cultuurcoaches daarom de nadruk op culturele activiteiten buiten school en in de wijk. DE KOM werkt daartoe samen met partners als Sport ID, KMN Kind & Co, Partou Kinderopvang, MOvactor en De Tweede Verdieping. Voor 1 april 2018 legt DE KOM verantwoording af over deze subsidie.

6

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe vormen van communicatie denken we samen met de Bibliotheek De Tweede Verdieping na over de toekomstige invulling van hun rol.

Eind 2016 heeft de bibliotheek de hulp van de gemeente ingeroepen. Ze heeft gevraagd of we met haar willen herontdekken op welke terreinen ze voor de inwoners van waarde is of kan zijn en wat voor een soort dienstverlening daarop aansluit. Die ontdekkingsreis zijn we integraal aangevlogen. Op alle programma’s die in de transformatieagenda HSD genoemd worden, is de bibliotheek met de gemeente het gesprek aangegaan. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een aanvullend vernieuwd dienstenaanbod dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van de transformatieagenda. Om tot de gewenste dwarsverbanden, kansen en oplossingen voor inwoners te komen, heeft de bibliotheek een conceptueel programma ontwikkeld onder de naam ‘it’s my life’. Alle ‘it’s my life’ programma’s richten zich op het dagelijks leven van Nieuwegeiners met de bijbehorende knelpunten en uitdagingen. Preventie en versterking van veerkracht en zelfredzaamheid zijn hierbij een rode draad.

7

Een drietal pop-activiteiten wordt georganiseerd; waarvan één openlucht stadsfestival, één wijkgericht festival en een bandjescompetitie voor jong podiumtalent. Samen met de huidige aanbieders bekijken we hoe de pop-activiteiten een breed en toegankelijk karakter kunnen behouden, een bijdrage blijven leveren aan de betrokkenheid in de wijken en de mogelijkheden van jong podiumtalent stimuleren.

De bandjescompetitie (Kleine Prijs van Nieuwegein) heeft in februari/maart

plaatsgevonden met de nieuwe samenwerkingspartner The Pit.
Het stadsfestival (Geinbeat) bestond uit twee delen. Op vrijdag 23 juni werd een beperkte toegangsprijs gevraagd zodat Geinbeat met het oog op het versterken van de financiële positie. Echter het vrij toegankelijke festival op 24 juni viel letterlijk in het water. Een benefietavond in november heeft hen weer uit de rode cijfers gehaald.
Aan het wijkgerichte festival deden 38 huiskamers mee.

8

Veel van de oorspronkelijke vrijwilligers bij RTV9 zijn door verhuizing, ziekte, vergrijzing of andere prioriteiten gestopt met hun werkzaamheden voor de lokale omroep. RTV9 zet daarom actief in op het werven en scholen van nieuwe vrijwilligers; er is een vrijwilligerscoördinator aangesteld, die veel nieuwe vrijwilligers binnenbrengt. Op deze wijze kunnen ook weer lokale tv-teams worden gevormd. Overigens houden we de ontwikkelingen op het gebied van lokale media goed in de gaten (Nieuwegein TV en PEN), als er aanleiding toe is zullen wij u hierover nader informeren.

In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente gesproken met RTV9 over de zorgen van de gemeente over enerzijds de geringe zichtbaarheid van RTV9 en anderzijds de financieel ongezonde situatie bij RTV9. Afgesproken werd toen om in september 2017 opnieuw bij elkaar te komen om de financiële doorkijk op korte en middellange termijn te bespreken. Ook werd met RTV9 afgesproken dat ze eind 2017 zou beslissen of ze door ging als lokale omroep. In september 2017 liet RTV9 de gemeente weten dat zij na consultatie van de vrijwilligers besloten had om geen nieuwe zendmachtiging aan te vragen en te stoppen met haar activiteiten. Een belangrijk argumenten hiervoor is het gebrek aan gemotiveerde vrijwilligers waardoor sommige cruciale functies niet konden worden ingevuld.

Met ingang van 11 september 2017 is RTV9 als stichting ontbonden. Voor 1 april 2018 ontvangt de gemeente een verantwoording van RTV9 in de vorm van een inhoudelijk en financieel verslag.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.

9

Met het inzetten van de Stadspas is cultuuraanbod ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar.

Tot 1 januari 2018 zijn er 5.314 passen verstrekt en meer dan 100 aanbieders aangesloten. Er zijn 50 aanbieders op het gebied van kunst en cultuur. Anderhalf jaar na de lancering heeft 28,2% van de pashouders gebruik gemaakt van de Nieuwegein Stadspas. Met de U-pas was dit 18,1%.

10

De bibliotheek zorgt voor verdiepend aanbod door fysieke diensten (informatieavonden, lezingen, workshops) te koppelen aan digitale informatie (virtuele dossiers) en verwacht daarmee de lokale betrokkenheid van inwoners te vergroten.

Doorlopend worden activiteiten georganiseerd. De belangstelling voor activiteiten zoals informatieavonden, lezingen en workshops is goed. Voor de virtuele dossiers is de belangstelling niet groot. De gesprekken die we in 2017 hierover met de bibliotheek gehad hebben, hebben geleid tot het stoppen met informatievoorziening in de vorm van virtuele dossiers.

11

Voor inwoners die moeite hebben met de Nederlandse taal en/of cultuur, stelt de bibliotheek een Taalplein beschikbaar.

Het Taalplein is inmiddels aangevuld met een Taalbrigade en een Taalpleincollectie. Het richt zich op anderstaligen en zet in op het vergroten van de geletterdheid van deze groep mensen. Diverse structurele activiteiten worden georganiseerd.
Daarnaast wordt op dit moment bekeken op welke manier de samenwerking tussen bibliotheek De Tweede Verdieping en het Regionaal Taalhuis het best vorm kan krijgen en op welke locatie een fysiek Taalpunt in Nieuwegein voor ook autochtone laaggeletterden kan worden gesitueerd. De wens is nog steeds één taalpunt in alle vijf Lekstroomgemeenten met per gemeente een lokale aanpak en lokale spelers.

12

Voor mensen die aan huis gebonden zijn, continueert de bibliotheek de boekendienst aan huis, die in samenwerking met WederX is gerealiseerd.

De boekendienst aan huis service is er voor iedereen die zelfstandig woont en niet meer zelf naar de bibliotheek kan komen door ziekte en/of handicap. De boeken die deze mensen wensen te lenen, worden per fiets bezorgd door een medewerker van WederX.

13

We openen een bibliotheekfunctie in het buurtplein in de wijk Galecop, zodat de bibliotheek ook bereikbaar is voor mensen die minder mobiel zijn.

Het nieuwe buurtplein Galecop dat eind 2016 geopend werd, heeft ook een leeslounge. De bibliotheek stelt hier een selectie boeken voor beschikbaar.

14

Wij geven bibliotheek en theater de vrijheid om met experimenteren nieuwe inkomsten te genereren met producten als Kunst op Recept of de mediatheekfunctie die de bibliotheek vervult voor het Anna van Rijncollege.

Door het teruglopen van betalende leden bij de bibliotheek, heeft de bibliotheek minder inkomsten. Datzelfde geldt voor het dalende cursistenaantal bij het kunstencentrum van DE KOM. Andere inkomstenbronnen zijn noodzakelijk om de continuïteit van deze instellingen te waarborgen. Een gewijzigd dienstenaanbod dat aansluit op de transformatieagenda van HSD heeft eind 2017 geleid tot nieuwe inkomsten voor de bibliotheek per 2018. DE KOM is met de pilot 'Kunst op Recept' gestart. Op dit moment wordt de pilot nog geheel gefinancierd. Op langere termijn zal blijken of dit nieuwe product ook nieuwe inkomsten genereert.

15

Met het instellen van een afwegingsprocedure bij de verdeling van subsidies voor amateurkunst en culturele initiatieven, stimuleren we betrokkenheid van inwoners, waardoor contacten tussen inwoners in de wijken worden versterkt, maar ook inwoners worden bereikt die minder gauw meedoen.

In 2017 zijn diverse subsidies binnen deze regeling verleend. Vijf subsidies voor een cultuurinitiatief en vijf subsidies voor een amateurkunstinitiatief. De cultuursubsidies zijn besteed aan de projecten ‘een drijvend verleden’, ‘groeten uit Nieuwegein’, ‘verhalen voor en van senioren’, het filmtheater Nieuwegein en voor een audioroute en podcastproject van leerlingen van het ROC samen met bewoners in de wijk Zuilenstein.

Amateurkunstsubsidies werden verleend voor de inzet van Nieuwegeinse amateurkunst bij een benefietconcert, een concert van het Nieuwegeins Kamerkoor, een aantal muzikale activiteiten van de Partner, zeemanskoor De Brulboei en voor muzikale activiteiten op de Buurtcamping.

16

We continueren de samenwerkingsrelatie met de NV Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion) en daarmee de doorontwikkeling van de functie van buurtsportcoaches.

De buurtsportcoaches werkten samen met diverse partners (sportaanbieders, zorgaanbieders, welzijn, etc.) en waren zichtbaar in de wijk op onder andere scholen en buurtpleinen. Er zijn diverse programma’s voor de verschillende doelgroepen (jeugd, ouderen, mensen met een beperking, etc.), waarbij bewoners naar behoefte kunnen aansluiten bij bestaande activiteiten. Als er geen passende activiteit is ondersteunt de buurtsportcoach bij het opzetten van nieuwe activiteiten in samenwerking met sportaanbieders of vrijwilligers. De samenwerking met de welzijnscoach van Movactor is verder verstevigd. Met de samenwerking met Geynwijs is een start gemaakt. Verbindion begeleidt de implementatie van het initiatief vanuit de sportverenigingen op sportpark Galecop voor een parkmanager. Voor wat betreft de toekomstige samenwerking tussen de NV Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion) en de gemeente Nieuwegein zijn er gesprekken geweest en zijn we vergevorderd om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen.

17

We stimuleren en faciliteren sportverenigingen om dagbestedingsactiviteiten met sporten en bewegen te organiseren voor inwoners.

In 2017 hebben we meer vorm gegeven aan bewegen voor mensen met een beperking. We zijn tot het inzicht gekomen dat het organiseren van dagbestedingsactiviteiten op sportverenigingen niet de meest passende vorm is. Vanaf maart 2017 biedt Geynwijs de sportarrangementen aan en kunnen deze onderdeel uitmaken van het doelenplan. De buurtsportcoach doet de intake met de inwoner op verwijzing van Geynwijs. In 2017 zijn er 16 inwoners via Geynwijs toegeleid naar Sport ID. De buurtsportcoach heeft op basis van de intake de deelnemers kunnen plaatsen bij sportaanbieders waar al afspraken zijn gemaakt in het kader van 'Special Lympics' en 'Bewegen op Recept'. Op basis van de vraag van een inwoner is er één nieuwe sportaanbieder toegevoegd. In 2018 wordt 'Bewegen op Recept' met een sociale indicatie breder uitgewerkt.

18

We stimuleren en faciliteren sportverenigingen die nieuwe activiteiten ontwikkelen voor inactieve inwoners.

De verenigingen moeten nog wennen aan de nieuwe wijze van subsidiëren
(in plaats van instandhoudingssubsidies worden nu subsidies verleend aan activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om meer niet sportende inwoners in beweging te krijgen). Met een aantal verenigingen is gesproken over subsidiemogelijkheden en is begeleiding gegeven aan de voor hen nieuwe wijze van aanvragen.

Met de samenwerkende sportverenigingen van sportpark Galecop en SportID zijn, op initiatief van de verenigingen voor “meer reuring” op het park, vergroting maatschappelijke betrokkenheid en grotere zelfstandigheid van de verenigingen, de mogelijkheden van het daar installeren van een parkmanager bestudeerd. SportID heeft i.s.m. de verenigingen een subsidieaanvraag ingediend voor een parkmanager. De pilot voor Galecop zal tevens inzicht moeten geven in vergelijkbare mogelijkheden elders in de gemeente.

19

Optimalisering huisvesting primair onderwijs - sportaccommodaties 2030: in de in 2016 aan u voorgelegde visie is onder meer aangegeven dat we van 12 naar 10 sportaccommodaties willen gaan. In dat kader sluiten we in 2017 gymzaal De Pinguïn.

Als vervolg op de in 2016 vastgestelde visie, heeft de raad in oktober ingestemd met het plan ‘Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs & Sportaccommodaties 2030’. De eerste fase van de uitvoering van dit plan is gericht op de wijken Vreeswijk en Doorslag.

Als gevolg van enkele bezwaren tegen de door ons nog voor de zomervakantie
beoogde sluiting van gymzaal De Pinguïn, heeft deze sluiting vertraging opgelopen. In goed overleg met de bezwaarmakers zijn we eruit gekomen, zodat de sluiting van De Pinguïn als sportaccommodatie alsnog eind december 2017 is geëffectueerd.
Met SSCCV ‘t Veerhuis is voor de sporthal gezocht naar een relatievorm voor afname op basis van het werkelijk gebruik van de hal, passend binnen de visie ‘Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs & Sportaccommodaties 2030’. In het eerste kwartaal van 2018 leidt dit tot een huurovereenkomst.

20

Eind 2016 presenteert Stadstheater en Kunstencentrum DE KOM de plannen voor 2017-2020 waarin aangegeven wordt op welke wijze DE KOM zich verder ontwikkelt tot een ondernemende, verbindende netwerkorganisatie op het vlak van cultuur. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat cultuur niet alleen een bijdrage levert aan de economie en doelstellingen in het sociaal domein, maar ook in het algemeen essentieel is voor onze maatschappij.

Eind 2016 heeft DE KOM een eerste verkennende notitie met uitgangspunten gedeeld met de gemeente. Het is DE KOM niet gelukt het aangekondigde Meerjarige Beleidsplan in 2017 op te leveren. Mede in het kader van de subsidierelatie tussen DE KOM en de gemeente is hierover gesproken. De planning gaat nu uit van de eerste helft van 2018, waarbij DE KOM in maart voor de raad een informatieavond over de ontwikkeling van DE KOM organiseert.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten.

21

De in 2014 ingezette samenwerking tussen de 3 erfgoedinstellingen in Nieuwegein - het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en het Museum Warsenhoeck - wordt verder uitgebouwd. Bij het tweejaarlijkse overleg met de wethouder is in het vervolg namens Het Utrechts Archief ook de beheerder van het archivalisch erfgoed van Nieuwegein aanwezig.

In het voorjaar en najaar van 2017 is bestuurlijk overleg gevoerd met de drie musea. Gesproken werd o.a. over de opgravingen in Het Klooster, 100 jaar kiesrecht, de Open Monumentendag, het filmproject ‘mijn stad Nieuwegein’, de vindbaarheid en bewegwijzering musea, het ligplaatsenbeleid, 50 jaar Nieuwegein en over invulling van de raadsinformatieavond over de nieuwe nota Erfgoed.

22

Met een op erfgoed gericht criterium bij de verdeling van subsidies voor amateurkunst en culturele initiatieven, proberen we de belangstelling voor de historie van Nieuwegein te vergroten.

We hebben in 2017 een drietal subsidies verleend voor cultuurinitiatieven die een relatie hebben met erfgoed. Dit zijn de activiteiten ‘Fokkesteeg samen mooier’, waarmee een verbinding is gelegd tussen het Fokkesteeglaantje en de Oudegeintunnel. Langs het laantje en in de tunnel zijn borden geplaatst met foto’s en informatie die iets vertellen over de geschiedenis van de locatie. Met de activiteit ‘een drijvend verleden’ werd een historische documentaire ontwikkeld voor en door buurtbewoners van Vreeswijk over de scheepvaart in Vreeswijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In het najaar van 2017 volgde de driedelige serie ‘Mijn stad Nieuwegein’, een documentaire op initiatief van de 3 musea in Nieuwegein over de rijke historie van Nieuwegein.

23

We verbeteren de bewegwijzering naar de musea. De musea zijn voor de inwoners van Nieuwegein niet goed vindbaar en daardoor ook niet zichtbaar. De huidige nota bewegwijzering uit 2003 biedt onvoldoende mogelijkheden om de bewegwijzering aan te passen.

In 2016 zijn over de vindbaarheid van de musea gesprekken gestart en in 2017 hebben die geleid tot het invoeren van twee maatregelen die bijdragen aan de vindbaarheid van de musea. Zo werd in Nieuwegein met de Color Bike Run een nieuw fietsroutesysteem geïntroduceerd en werd de bewegwijzering verbeterd.

24

Elk museum stelt op de eigen locatie een expositie samen over een gezamenlijk thema: alles wat te maken heeft met de grote waterwegen door Nieuwegein, de 3e kolk van de Beatrixsluis, ruimte voor de Lek en de renovatie van de Koninginnensluis.

In de loop van 2017 vonden deze exposities plaats. Informatie daarover was beschikbaar op de websites van de drie gemeentelijke musea.

25

We onderzoeken de mogelijkheid van deelname aan de landelijke Open Monumentendag.

Eind 2016 hebben we onderzocht of een meer uitgebreide deelname van Nieuwegein aan de landelijke Open Monumentendag mogelijk is. Dit om de zichtbaarheid van het erfgoed bij inwoners te vergroten. In 2017 heeft dat geleid tot een gesprek met de Historische Kring Nieuwegein, die bereid gevonden werd om een trekkende rol te vervullen. In totaal hebben 14 partijen bijgedragen aan het programma van de Open Monumentendag op 9 september. De commissaris van de Koning opende die dag het forteiland bij fort Jutphaas.

26

In de vorm van een 'Buitenmuseum' brengen we de collectie beelden in de openbare ruimte (ruim 55 stuks) meer onder de aandacht van inwoners, toeristen en recreanten.

De eerste maanden van 2017 tot aan de opening is het Buitenmuseum gepromoot in de Molenkruier en op de website en Facebook met iedere week een foto van een inwoner samen met zijn/haar favoriete beeld. De opening van het Buitenmuseum heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden op 10 mei 2017 in het Atrium. Na de zomer is gewerkt aan de totstandkoming van een informatief boekje van alle beelden in Nieuwegein. Dit is begin 2018 klaar wordt dan gepresenteerd.

27

De verdere inzet op het bevorderen van toerisme en/of recreatie komt voort uit het op te stellen Citymarketingplan
2017-2020 dat aan u wordt voorgelegd.

U heeft ingestemd met het strategie-document Citymarketing (2017-183).
In het park Oudegein is een Toeristisch Overstap Punt (TOP) gerealiseerd.

28

Wij informeren u over de uitkomsten van een in opdracht van de provincie Utrecht uit te voeren onderzoek naar een mogelijke fusie van recreatieschappen. Doel van het onderzoek is optimalisatie van recreatieterreinen in de provincie.

Op 21 september 2017 heeft de raad ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Hierdoor kon de gemeente de Ronde Venen per 1 januari 2018 toetreden tot het recreatieschap. Het proces van fusie is hiermee succesvol afgerond.

29

In de loop van 2017 hebben wij ingestemd met een op te richten routebureau dat voor coördinatie en beheer van de vele routes in de provincie zorgt. Het routebureau is onderdeel van de provincie en is ondergebracht bij Recreatie Midden Nederland.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

Bibliotheek

Aantal drempeloverschrijdingen

390.000

400.000

407.176

Aantal betalende leden (18+)

2.750

2.700

2.696

Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar)

6.500

6.400

6.582

Cultuur

Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs

5.500

5.500

5.500

Deelnemers cultuureducatie:
aantal leerlingen voortgezet onderwijs

762

990

950

Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris)

--

1.900

1.400 )1

Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst

5.327

4.500

10.500 )2

Aantal popevenementen/aantal bezoekers

17/133.500

3/3.000

3/2.650

Aantal bezoekers theater

48.706

50.000

49.500

Aantal leerlingen kunstencentrum

725

950

600 )3

Musea

Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck

46.796

15.000

15.314

Sport (inclusief Verbindion)

Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein

508.000

520.000

(incl. zwembad)

518.750

Aantal bezoekers zwembad

193.000

210.000

207.950

Aantal deelnemers activiteiten buurtsportcoaches (BSC)

17.800

9.500

42.500 )4

Aantal sportverenigingen met dagbestedingsactiviteiten

--

5

0 )5

Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor inactieve inwoners

--

5

10

)1: Bereik valt lager uit omdat DE KOM ervoor gekozen heeft minder eenmalige activiteiten te doen met een hoog bereik (zoals een instuif voor 2 uur) en meer langduriger activiteiten in kleinere groepen. Daarmee hebben kinderen uit de wijken een inhoudelijk beter en structureler aanbod gekregen dat aansluit bij de school en opvang.
)2: De toename van het aantal bezoekers wordt met name veroorzaakt door de Kunstgein Atelierroute, de Kunstmarkt en meer cultuur- en amateurkunstactiviteiten.
)3: Op basis van de resultaten 2016 (Jaarrekening) waren de verwachtingen naar beneden bijgesteld, echter de streefwaarde van 950 was al opgenomen in de Programmabegroting 2017.
)4: Op ons verzoek heeft Verbindion (NV Sportinrichtingen Nieuwegein) meer ingezet op een adequate monitoring. Hierdoor wordt elk project nu goed in beeld gebracht en hebben we een juist beeld van de aantallen. Sommige projecten (vanuit Sportimpuls) waren succesvoller dan vooraf ingeschat.
)5: Op basis van de ervaringen met de pilot zetje in de rug, is gebleken dat het bieden van dagbesteding (in groepsverband) op sportvereringen geen haalbaar model is. Er is behoefte om inwoners te begeleiden naar en tijdens het sporten, het liefst op reguliere sportverenigingen bij regulier aanbod. Er zijn diverse sportverenigingen die openstaan voor het bieden van dergelijke begeleiding.

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Vrije tijd

6.908

7.315

7.178

137

Totaal lasten

6.908

7.315

7.178

137

Vrije tijd

90

66

64

-2

Totaal baten

90

66

64

-2

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

71

71

66

-5

Totaal van het programma

-6.747

-7.178

-7.047

130

Toelichting

Het programma Vrije Tijd bestaat uit de onderdelen Cultuur, Sport en Toerisme & Recreatie. Het totaalresultaat van dit programma bedraagt (na reservemutatie) € 130.000 voordeel.

Lasten

Sport, € 100.000 voordeel
Het product Sport omvat de onderdelen Verbindion (Sport- en evenementencomplex Merwestein, Buurtsportcoaches) en Sportsubsidies.
Het onderdeel Sportsubsidies kent een voordelig resultaat van € 115.000. De oorzaak hiervan is dat er minder subsidies zijn verstrekt. De belangrijkste oorzaak is de wijziging van de spelregels voor subsidiëring.