Ambitie

Het programma wil dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, ondersteuning krijgen en bescherming als dat nodig is. Dat houdt in zo lang mogelijk zelfstandig hun leven vorm kunnen geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We bieden inwoners leermogelijkheden en -ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. zorg en ondersteuning op maat als het nodig is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het jaar 2017 is het jaar geweest waarin veel nieuwe initiatieven in Nieuwegein zijn gestart of worden voorbereid. Initiatieven die gestoeld zijn op de uitgangspunten van de Transformatieagenda Sociaal Domein die de raad in maart 2017vaststelde. Initiatieven die zich richten op het versterken van de veerkracht van inwoners, waarin inwoners zelf en met elkaar aan de slag zijn gegaan. Initiatieven die alternatieven vormen voor de bestaande zorg en dienstverlening die nog gebaseerd is op de beperkingen van mensen en vooral in handen lag van de overheid. Een jaar van stevige besluiten bijvoorbeeld rondom de sociale werkvoorziening.
Een jaar van samenwerkingen smeden bijvoorbeeld met verschillende universiteiten en hoge scholen om zo de laatste wetenschappelijke kennis te kunnen benutten.
Maar ook een jaar van stevige lessen. Van leren hoe complex het is een nieuwe uitvoeringspraktijk in te richten, zoals in de Brede Toegang. Bij Geynwijs hebben we moeten constateren dat ondanks alle inspanningen -van professionals en financieel- uit onderzoeken van Dimensus en Berenschot bleek dat de dienstverlening aan onze inwoners nog niet op het gewenste niveau is. We willen een uitvoeringspraktijk met de juiste kwaliteit van dienstverlening en tegelijkertijd een nieuwe handelingswijze. Daarom hebben we u in 2017 een aantal voorstellen gedaan om daar wel te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

 Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

  Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

  Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

1. Inwoners geven aan grip te hebben op/ richting te kunnen geven aan hun eigen, plezierig leven (sociale kracht in sociale kracht monitor, schaal 1-5)

4,0

4,0

2. Collectieve zelfredzaamheid (sociale kracht monitor, schaal 1-5)

3,2

2,8

3. Inwoners die hulp nodig hadden, konden de weg daarnaar toe vinden

32%

Ja, zonder enige moeite: 77%
Met enige moeite: 19%
Nee, het was moeilijk: 4%

4. Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten

150

124

5. Aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt

1.409 (1 jan.)
1.453 (31 dec.)

1294 (1 jan.)
1289 (31 dec.)

6A. Aantal schoolverlaters met een startkwalificatie

dit wordt niet geregistreerd

6B. Het percentage jongeren tussen 15 en 27 jaar dat onderwijs volgt en/of werkt.

(Indicator 6A is niet te meten en is daarom in de programmabegroting 2018 vervangen door indicator 6B)

92%

n.v.t.

93%

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Eigenwijks

Met dit programma zetten we stevig in op de kern van de transformatie in het sociaal domein. We investeren in het vermogen van onze inwoners om zich aan te passen aan de fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven om je vervolgens maximaal te kunnen ontwikkelen en tot bloei te komen (positieve gezondheid). In plaats van overheidsinterventies stimuleren we en dagen we ze uit om zelf te investeren in het leven en hun leefomgeving en collectieve uitdagingen in de stad, wijk, buurt of straat gezamenlijk op te pakken (community-based opereren).

1

Door onze inbreng in Lijfstyle Nieuwegein werken we mee om inwoners via een breed aanbod bewust te maken van gezondheid. En om ze op een leuke manier te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Deze netwerkorganisatie is een samenwerkingsverband van onder andere fysiotherapeuten, huisartsen, de bibliotheek, welzijnswerk en NV Sportinrichtingen Nieuwegein. In 2017 organiseert Lijfstyle in ieder geval de activiteiten Loop je wijk rijk en Gezondheid met een Plus. En als het idee van een Gezondheidspolis wordt gerealiseerd, ondersteunen wij dit.

De Lijfstyle partners werken binnen de eigen programma’s aan positieve gezondheid. Er ligt een meerjarenplan van het netwerk.
En er is een Lijfstijlweek rondom veerkracht en gezondheid georganiseerd in de stad. Inwoners konden met meer dan 40 activiteiten op dit gebied kennismaken. Tevens zijn er diverse interventies gescreend of zij daadwerkelijk veerkrachtversterkend werken.

2

Wijkcoördinatoren (zie programma Bestuur en Dienstverlening) gaan in een community-aanpak met inwoners aan de slag. De krachten en mogelijkheden van inwoners in de wijken zetten we in om betrokkenheid bij elkaar en/of de wijk te vergroten. Met die werkwijze versterken we de verbetering van de leefomgeving in het programma Betere buurten.

Binnen de pilot van wijkcoördinatoren is aandacht geweest voor communitybuilding, al dan niet gecombineerd binnen projecten en initiatieven op het gebied van veiligheid. Dit heeft in verschillende wijken vorm gekregen door het ondersteunen van grotere of kleinere maatschappelijke initiatieven. De communitybuilding moet nog verder worden opgebouwd en bij de huidige capaciteit kan niet in alle wijken met dezelfde intensiteit aan community-building gewerkt worden.

3

We richten, naast de mogelijkheden in de subsidieverordening, een Matchings Fund op. We vermeerderen wat initiatiefnemers al aan bijdragen en inzet hebben verzameld.

We hebben een Matchings Fund voorbereid. In het eerste kwartaal van 2018 neemt het college van B&W hier een besluit over en voeren wij het in.

4

We gaan aan de slag met wijkgerichte budgetten en doen een uitvraag bij wijkbewoners.

In overleg met onder andere wijknetwerken en bewoners hebben we besloten om eerst het match fund goed in de stad bekend te maken en vervolgens te peilen of er nog behoefte is aan een extra regeling.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Brede Toegang

Met dit programma zorgen we dat onze inwoners de weg vinden naar informatie, ondersteuning en hulp. We verbeteren wat is neergezet. We werken effectiever voor onze inwoners samen met de vele partners in de toegang.

5

De Sociale kaart 2.0 is in de lucht.

In maart 2017 is de sociale kaart 2.0 gelanceerd.

6

Medewerkers van stichting Geynwijs zijn in de wijk aanwezig in Geynwijs-punten. Deze zijn onderdeel van de wijkpunten waarin wij bestaande dienstverlening op het gebied van wonen, werk, ondersteuning, vrijwilligerswerk en gemeentelijke diensten bundelen.

De voorbereidingen zijn afgerond. Begin 2018 krijgt team Noord van Geynwijs haar werkplek in buurtplein Batau. Het team Zuid wordt gehuisvest boven het buurtplein Zuid.
Tot slot wordt het team Midden binnenkort tijdelijk gehuisvest aan de Poststede (GGD -pand), in afwachting van besluitvorming over het atrium in het stadshuis.

7

Stichting Geynwijs maakt samenwerkingsafspraken over toe- en doorgeleiding met huisartsen, jeugdgezondheidszorg, kinderartsen, voorschoolse voorzieningen, (passend) onderwijs, WIL en de woningcorporaties.

De afspraken zijn gemaakt en in de vier gezondheidscentra is een POH-er (praktijkondersteuner huisarts) actief. In de programma’s Kansen voor Jeugd, Mee doen en Woonwijs zijn activiteiten opgenomen om dit te borgen. Dit is een doorlopend proces. Hiermee bedoelen wij dat al werkende wijs met de opgedane praktijkervaring continu wordt gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking. Als voorbeeld: op basis van de eerste ervaringen met schoolmaatschappelijk werk zijn we nu gestart met de samenwerking met het MBO. Met alle betrokken partijen zijn wij binnen Woonwijs in gesprek over in- door- en uitstroom. Met de WIL zijn we de samenwerking aan het inrichten voor bijzondere situaties.

8

Samenwerkingspartners sluiten we aan op het keteninformatiesysteem WIZportaal waardoor zij elkaar beter vinden. Daarbij nemen we de privacyregels in acht.

Het aansluiten van de samenwerkingspartners op WIZ-portaal is nog niet gelukt. Dit is vooral het gevolg van het feit complexe technische vraagstukken en het privacyvraagstuk meer tijd vragen dan voorzien. In 2018 wordt dit verder opgepakt.

9

Wij monitoren en evalueren de prestatieafspraken die in 2016 met Stichting Geynwijs zijn gemaakt in het kader van de subsidiebeschikking.

Het monitoren van de prestatieafspraken met Geynwijs is onderdeel van het verbeterproces dat in 2016 is gestart. We hebben meer inzicht verkregen ten aanzien van de doorlooptijden en aantallen meldingen. Het verder uitwerken van de prestatieafspraken en het meten daarvan is onderdeel van het proces dat in gang is gezet op basis van de notitie evaluatie Geynwijs.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Iedereen doet mee: zelfredzaamheid en meedoen naar vermogen

Met dit programma versterken we de zelfredzaamheid van inwoners. En we willen kwetsbare inwoners net dat duwtje geven om net als andere inwoners deel te nemen aan activiteiten zoals sport en cultuur. Geen afzondering met aparte activiteiten meer, maar participatie. We activeren iedereen die langs de kant staat, ongeacht of dat de kant van de arbeidsmarkt, de buurt, de samenleving betreft.

10

In 2017 zijn alle vroegere U-pas aanbieders bij de Nieuwegein stadspas aangesloten. De evaluatie van de stadspas voeren we eind 2017 uit.

Alle oude U-pas aanbieders zijn inmiddels aangesloten bij de Nieuwegein Stadspas. In mei 2017 is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder pashouders en aanbieders. De resultaten zijn verwerkt in de Jaarevaluatie Stadspas die in oktober 2017 aan de Raad is verstuurd (2017-346). De resultaten zijn positief met een aantal aanbevelingen.

11

De huidige GGZ-inloop (Geestelijke GezondheidsZorg) wordt omgevormd tot een zelfhulphuis (werken aan jezelf, ontmoeten en activiteiten) en gerealiseerd op een laagdrempelige centrale plek.

De omvorming heeft plaatsgevonden. Het Inspiratiehuis in Galecop is in juni 2017 geopend.

12

Meer participatieplekken voor mensen met een beperking worden gecreëerd. Dat wordt nu met zorgorganisaties en Movactor onderzocht in een pilot en is daarvan afhankelijk. Voor sommige inwoners kan dit een opstapje naar betaald werk zijn.

In maart 2017 is een werkproces met Geynwijs gestart. Inwoners met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding wordt gevraagd of zij met een jobcoach (Movactor) de mogelijkheden voor (on)betaald werk willen verkennen. Ook zijn er - via Movactor - kwetsbare inwoners die zich hebben gemeld voor een participatieplek. De toeleiding naar participatie plekken laat een stijgende lijn zien.

13

Nieuwe activerende dagactiviteiten zoals bewegen of samen op stap in de buurtpleinen, worden in heel Nieuwegein georganiseerd. Het gaat om specifieke doelgroepen zoals inwoners met een GGZ-achtergrond of een niet aangeboren hersenletsel. Het is wel afhankelijk van de uitkomst van de pilot met Movactor die in 2016 loopt.

In maart 2017 is een werkproces met Geynwijs gestart. Inwoners met een indicatie voor dagbesteding wordt gevraagd of zij met een welzijnscoach (Movactor) de mogelijkheden voor activiteiten op maat in de buurtpleinen willen verkennen. Het project Vief, specifiek voor licht dementerende ouderen en hun mantelzorgers, loopt al langer. Mede doordat deze activiteiten meer bekendheid hebben gekregen, laat de toeleiding naar activiteiten op maat in de buurtpleinen een stijgende lijn zien.

14

We kijken of mensen met een beperking meer gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen. Daarvoor loopt in 2016 een pilot.

In 2017 hebben we meer vorm gegeven aan bewegen voor mensen met een beperking. We zijn tot het inzicht gekomen dat het organiseren van dagbestedingsactiviteiten op sportverenigingen niet de meest passende vorm is. Vanaf maart 2017 worden de sportarrangementen aangeboden via Geynwijs en kunnen onderdeel uitmaken van het doelenplan. De buurtsportcoach doet de intake met de inwoner op verwijzing van Geynwijs. In 2017 zijn er 16 inwoners via Geynwijs toegeleid naar Sport ID. De buurtsportcoach heeft op basis van de intake de deelnemers kunnen plaatsen bij sportaanbieders waar al afspraken zijn gemaakt in het kader van 'Special Lympics' en 'Bewegen op Recept'. Op basis van de vraag van een inwoner is er één nieuwe sportaanbieder toegevoegd. In 2018 wordt 'Bewegen op Recept' met een sociale indicatie breder uitgewerkt.

15

In de pilot Klimmen op eigen kracht (KOEK) ondersteunen wij inwoners in hun bestaan door community building en de talenten en mogelijkheden van inwoners te benutten. De pilot loopt tot eind 2017. Lopende trajecten worden afgerond.

Ongeveer 30 bewoners zijn aan het klimmen in de Rijtuigenbuurt. Er is inzet voor en met de buurt. Om de pilot nog verder tot wasdom te laten komen en te zien wat het effect van de methode KOEK is op de buurtbewoners, de buurt en de professionals die daar werkzaam zijn, zetten we de pilot met 2 jaar voort.

16

Start van het Platform Vrijwilligers als ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties met een digitaal platform, informatie en advies, domeinmakelaars, voorlichting.

Het Platform Vrijwillige Inzet is een informele vereniging. Samen met ‘het veld’ bouwt zij aan een nieuwe ondersteuningsstructuur: het Vrijwilligershuis. In januari 2017 is een projectleider gestart die onder regie van het Platform dit proces begeleidt. Het Vrijwilligershuis heeft sinds maart een eigen website. De domeinmakelaars zijn er.

17

We zoeken met het platform, dat vrijwilligers en nieuwe initiatieven wil ondersteunen, naar nieuwe vormen daarvoor en werken daarmee uiterlijk op 1 januari 2018.

Zie toelichting voorgaand punt (Platform Vrijwilligers). Met het platform is door ons afgesproken dat de ontwikkelingen stapje voor stapje worden gerealiseerd - in het tempo dat de vrijwilligers past.

18

We geven extra subsidie voor de professionele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die zijn gericht op ondersteuning van zelfstandigheid (Handje Helpen, Algemene hulpdienst).

De extra subsidie is verleend. Daarmee wordt ook ingespeeld op de stijging van de toename van informele hulp. Met deze professionele ondersteuning is bijvoorbeeld gerealiseerd: deskundigheidsbevordering van vrijwilligers op gebied psychiatrische problematiek, transformatie van formele hulp naar hulp (deels) gegeven door vrijwilligers, snelle invulling van hulpvragen van inwoners door vrijwilligers.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Kansen voor Jeugd

19

Eind 2016 leggen we als onderdeel van de Transformatieagenda het programma "Kansen voor Jeugd" aan u voor, dat we in 2017 gaan uitvoeren. Daarin worden de concrete acties op dit onderdeel aangegeven.

De Transformatieagenda Sociaal Domein 2017-2020 is door u vastgesteld (2017-064). Onderdeel daarvan is het programma Kansen voor Jeugd.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Schoolgebouwen en sportaccommodaties

20

Wij doen u een concreet voorstel om de eerste school toekomstbestendig te maken. In 2016 zijn we daarover in gesprek met de sportbesturen, sporters, de schoolbesturen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners over het doel om gebouwen en onderwijs. Ook doen we onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Afhankelijk van uw beslissing kunnen dan in 2017 worden uitgevoerd: opstellen van het Programma van Eisen (functies) en het Technisch programma van Eisen voor de wijken Vreeswijk, Fokkesteeg en Doorslag, aanbesteding voor de architectenkeuze en de bouwadviseurs en start van de ontwerpfase.

In september 2017 is het voorstel ‘Onderwijshuisvesting – Sportaccommodaties 2030’ door de raad vastgesteld (2017-286). Voor de 1e fase van de vernieuwing van de scholen, vernieuwing van de gebouwen in Doorslag en Vreeswijk, is krediet beschikbaar gesteld. Voor de wijk Vreeswijk voeren we gesprekken met St. Meander om tot een plan te komen. Voor de wijk Doorslag is samen met de toekomstige gebruikers gestart met de planontwikkeling en voeren we gesprekken met de buurt om tot een gedragen plan te komen.

21

Wij leggen een voorstel voor hoe de gemeente het ontwikkelen van groene schoolpleinen kan stimuleren en onder welke voorwaarden.

Met het plan onderwijshuisvesting en sportaccommodaties 2030 (2017-286) heeft de raad hiervoor de kaders vastgesteld. In 2018 worden deze verder uitgewerkt.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart (waardering voor kunnen vinden wat men zocht)

3,5

3,4

Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals Geynwijs in de Geynwijspunten t.a.v. informatie en advies

3,8

3,4

Tevredenheid inwoners over deskundigheid professionals Geynwijs t.a.v. het proces om tot het doelenplan te komen

4,2

3,4

Tevredenheid over tijd tussen eerste contact en start ondersteuning

4,2

3,4

Terugbeltijd stichting Geynwijs: binnen 2 dagen

60%

29%

deelnemers KOEK

30

ca. 30

Thema Ondersteuning

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

1.Vrijwilligers en mantelzorgers achten zich voldoende toegerust voor de taak

54% is niet of nauwelijks overbelast

59% is niet of nauwelijks overbelast

2. Inwoners die ondersteuning hebben gehad, geven aan dat ze daarmee/ daarna op eigen kracht verder kunnen

62%

80%

63% geeft aan van wel, aanvullend geeft 20% aan dat de ondersteuning daaraan deels heeft bijgedragen./,

3. Percentage vroegtijdig schoolverlaters

2,1

1,86

4. Stijging percentage inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek die zelfstandig gaan wonen vanuit intramurale setting

De streefwaarde -en de realisatie- is mede gebaseerd op de regionale contingentafspraken met de corporaties

16 per jaar regulier

tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ.

16 per jaar regulier

tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ.

16 per jaar regulier

tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ; 36

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Brede Toegang

Met dit programma zorgen we dat onze inwoners de weg vinden naar informatie, ondersteuning en hulp. We verbeteren wat is neergezet. We werken effectiever voor onze inwoners samen met de vele partners in de toegang.

1

Wij zorgen bij de uitvoering van Wmo en Jeugdwet voor een goede aansluiting van het aanbod voor jongeren die 18 jaar worden zodat zij niet meer zonder ondersteuning komen te zitten.

Dit is onderdeel van de maatwerkvoorzieningen die de professionals in het sociaal team in overleg met inwoners kunnen inzetten.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Iedereen doet mee: zelfredzaamheid en meedoen naar vermogen

Met dit programma versterken we de zelfredzaamheid van inwoners. En we willen kwetsbare inwoners net dat duwtje geven om net als andere inwoners deel te nemen aan activiteiten zoals sport en cultuur. Geen afzondering met aparte activiteiten meer, maar participatie. We activeren iedereen die langs de kant staat, ongeacht of dat de kant van de arbeidsmarkt, de buurt, de samenleving betreft.

2

Meer participatieplekken voor mensen met een beperking worden gecreëerd. Dat wordt nu met zorgorganisaties en Movactor onderzocht in een pilot en is daarvan afhankelijk. Voor sommige inwoners kan dit een opstapje naar betaald werk zijn.

In maart 2017 is een werkproces met Geynwijs gestart. Inwoners met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding wordt gevraagd of zij met een jobcoach (Movactor) de mogelijkheden voor (on)betaald werk willen verkennen. Ook zijn er - via Movactor - kwetsbare inwoners die zich hebben gemeld voor een participatieplek. De toeleiding naar participatie plekken laat een stijgende lijn zien.

3

Maatwerkvoorzieningen Wmo worden in 2017 ingekocht voor 2018 via de regionale inkooptafels Lekstroom. Innovatieve voorzieningen (zoals sportarrangementen en nieuwe vormen van dagbesteding) worden opgenomen in de deelcontracten.

Deze zijn opgenomen in de deelcontracten.

4

Begin 2017 doen wij u een voorstel om de sociale werkvoorziening met zo veel mogelijk werkplekken bij reguliere werkgevers toekomstbestendig uit te voeren en betaalbaar te houden.

In september 2017 heeft de raad besloten om de Wsw toekomstbestendig en meer lokaal uit te voeren (2017-244). De uitwerking van dit besluit is in volle gang en loopt door in 2018. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de raad is betrokken bij dit proces. Het betreft de inrichting van de stichting Beschut Werk, invlechting van Groen en Schoonmaak in de gemeentelijke organisatie, het opzetten van het lokale werkteam, werkgeverschap en medezeggenschap van Wsw-medewerkers, de invlechting van niet-regeling gebonden personeel in WIL, het liquidatieplan Pauw en het evaluatieplan van de transformatie Wsw.

We verkennen mogelijkheden voor het vergroten van het aantal werkplekken voor mensen met een beperking. Dit doen we onder andere door:

5a

- Gesprekken met inwoners in dagbesteding over hun mogelijkheden om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie

In maart 2017 is met Geynwijs gestart met een werkproces. Inwoners met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding wordt gevraagd of zij met een jobcoach (Movactor) willen verkennen wat de mogelijkheden zijn voor (on)betaald werk. Ook zijn er kwetsbare inwoners die zich -via Movactor- gemeld hebben voor een participatieplek. De toeleiding naar participatie plekken laat een stijgende lijn zien.

5b

- Beter benutten van social return on investment (SROI), experimenten in het kader van Lekstroom Werkt en stimuleren van initiatieven voor participatieplekken.

Het college heeft het beleid voor SROI aangepast. Bij investeringen boven € 50.000 vragen wij inzet van de opdrachtnemer (voorheen was dit € 200.000). De invulling sluit zo goed mogelijk aan bij de lokale behoeften enerzijds en de voorkeuren van de opdrachtnemer anderzijds.
20 inwoners met een bijstandsuitkering hebben deelgenomen aan werkervaringstrajecten in het kader van Lekstroom Werkt  (o.a. WederX en Verhuisservice). Een kwart van hen is uitgestroomd naar werk, een kwart is doorgestroomd naar een ander traject. De helft van de trajecten loopt nog door.

6

Wij doen u een voorstel tot aanpassing van het gemeentelijke armoedebeleid.

Aan de raad is voorgesteld om in 2018 te gaan werken met een programma Geldwijs, waaronder mobility mentoring. Reguliere voorzieningen zoals de collectieve verzekering en subsidies zijn daar onderdeel van. Dat is de opvolger van het beleidsplan dat t/m 2018 geldt.

7

In 2017 wordt samen met WIL gekeken naar alternatieven voor bewindvoering. Inwoners met financiële problemen moeten zo snel mogelijk weer financieel zelfredzaam zijn, zonder terugval.

Er wordt gewerkt aan alternatieven. Deels worden die ook al ingezet. Verdere ontwikkeling vindt plaats in 2018.

8

We passen de werkwijze m.b.t. volwasseneneducatie in overleg met de regio en centrumgemeente Utrecht aan op de verwachte wijziging van de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs per 2018.

In oktober 2017 is het convenant educatie en beroepsonderwijs voor onbepaalde tijd verlengd. In overleg met de regiogemeenten en de gemeente Utrecht is een bestedingsplan voor de periode 2018-2019 tot stand gekomen. Onderdeel daarvan is de bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Kansen voor Jeugd

9

Eind 2016 leggen we als onderdeel van de Transformatieagenda het programma "Kansen voor Jeugd" aan u voor, dat we in 2017 gaan uitvoeren. Daarin worden de concrete acties op dit onderdeel aangegeven.

De Transformatieagenda Sociaal Domein 2017-2020 is door de raad vastgesteld (2017-064). Onderdeel daarvan is het programma Kansen voor Jeugd.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Woonwijs

10

In Woonwijs staan concrete maatregelen voor langer zelfstandig wonen voor ouderen. Daarnaast bevat Woonwijs een ontwikkelagenda om te komen tot een programma om zelfstandig wonen mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking en voor mensen die door problemen of een gebeurtenis in hun leven in de knel komen en daardoor dakloos dreigen te raken. Daarbij gaat het om ouder en kind, op eigen benen kunnen staan (jongeren), tijdelijk onderdak en zelfstandig verder kunnen. De activiteiten staan integraal opgenomen onder het thema Wonen.

De activiteiten staan integraal opgenomen onder het thema Wonen.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Project Statushouders

11

Naar verwachting is ook in 2017 sprake van een hogere taakstelling van het Rijk voor het huisvesten van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). We creëren voldoende geschikte woonplekken. En we organiseren ondersteuning zodat zij goed kunnen integreren. Bij het Uitwerkingsakkoord afgesloten tussen Rijk en gemeenten op 28 april 2016 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld.

Ook in 2017 was de taakstelling hoger dan voor 2015. In juni 2017 is de huisvesting in het voormalige kantoorpand aan de  Luifelstede opgeleverd. Daarmee is de taakstelling voor 2017 en voor een groot deel voor 2018 ingevuld. Er is ondersteuning voor de statushouders om te integreren.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

1A. Aanbod van voorschoolse educatie voor peuters met (een verhoogd risico op) een taalachterstand

100%

100%

1B. Aantal kwetsbare jongeren dat succesvol ondersteund is en een (vervolg) opleiding heeft afgerond

Dit cijfer is niet voorhanden. Het RMC registreert (nog) niet wie een opleiding afrondt.

1C. Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar
dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het
Jongerenloket onderwijs volgt of werkt.

(1C. is in de programmabegroting 2018 als nieuwe indicator ingevoerd omdat indicator 1B niet te meten bleek)

n.b.

n.v.t.

50%

De Thuiszittersaanpak Lekstroom leidt tot een daling van het percentage thuiszitters en onderwijsvrijstellingen:

1D. Aantal thuiszitters: jongeren tussen de 5 en 18 jaar die vallen onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht en ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat ze vrijstelling hebben van de leerplicht.
(nieuwe indicator, ingevoerd in de programmabegroting 2018)

18

n.v.t.

19

1E. Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (kan telkens voor een jaar worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind)
(nieuwe indicator, ingevoerd in de programmabegroting 2018)

35

n.v.t.

38

1G. Gesprekken met inwoners in dagbesteding, om te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie.

50

19
(de streefwaarde in de programmabegroting 2018 was al naar beneden bijgesteld)

Thema Bescherming

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

1. Schoolverzuim (per 1.000 leerlingen)

4

4

2 en 3. Aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling

405

200

405

Toelichting bij de gevallen van huiselijk geweld in bovenstaande tabel, de realisatie wijkt fors af van de streefwaarde. De cijfers betreffen meldingen. Ze zijn ook hoger dan de eerder opgegeven meldingen over 2016. De verklaring is dat Veilig Thuis nu op een andere manier telt. Oftewel we hebben nu meer specifieke en vollediger cijfers gekregen. In 2016, zo geeft Veilig Thuis aan, waren het volgens deze telling ook 405.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Brede toegang

Met dit programma zorgen we dat onze inwoners de weg vinden naar informatie, ondersteuning en hulp. We verbeteren wat is neergezet. We werken effectiever voor onze inwoners samen met de vele partners in de toegang.

1

Er is een goede samenwerking tussen professionals waarbij problemen structureel en in samenhang worden aangepakt, ongeacht leeftijd van de betrokkene of hoe professionals zijn georganiseerd.

Kernpartners zijn Geynwijs, Veilig Thuis (onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland) en gemeentelijke uitvoering (CMPG, leerplicht, wijkcoördinatoren, woonmaatschappelijk werk). De samenwerking tussen Geynwijs en Samen Veilig Midden-Nederland is verder versterkt  door o.a. gezamenlijke trainingen. Inmiddels is ook de lntegrale Persoons Gerichte Aanpak operationeel.
Het verbeteren van samenwerking is een doorlopend proces waarbij voortdurend de verbinding tussen professionals wordt gemaakt. In die zin is dit nooit ‘klaar’.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

HSD programma Kansen voor Jeugd

Met dit programma herijken, versterken, en integreren we onze inspanningen om met vele spelers (onderwijs, huisartsen, veiligheidsketen) jeugdigen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te participeren in de maatschappij. Het kan ook gaan om jeugdigen waarbij hun veiligheid in het geding is of die anderen in gevaar brengen. Voor hen is er passende zorg in maatwerkarrangementen mogelijk, of zelfs bescherming als hun veiligheid in het geding is.

2

Eind 2016 leggen we als onderdeel van de Transformatieagenda het programma "Kansen voor Jeugd" aan u voor, dat we in 2017 gaan uitvoeren. Daarin worden de concrete acties op dit onderdeel aangegeven.

De Transformatieagenda Sociaal Domein 2017-2020 is door u vastgesteld (2017-064). Onderdeel daarvan is het programma Kansen voor Jeugd.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie
2017

Waardering voor samenwerking tussen Geynwijs en andere professionals

Is niet meer gemeten in het Geynwijs onderzoek van Dimensus

Wat heeft het gekost

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Versterking eigen kracht

13.082

11.531

10.847

685

Ondersteuning

54.308

51.355

52.636

-1.281

Bescherming

1.764

1.768

1.999

-231

Transformatieagenda

2.600

2.560

1.910

650

Totaal lasten

71.753

67.214

67.391

-177

Versterking eigen kracht

1.732

2.644

2.269

-375

Ondersteuning

20.649

18.371

18.615

244

Bescherming

-

-

-

-

Transformatieagenda

-

-

13

13

Totaal baten

22.381

21.015

20.897

-118

Storting in reserves

-

3.218

3.218

-

Onttrekking aan reserves

1.685

2.341

2.629

289

Totaal van het programma

-47.688

-47.076

-47.083

-7

Toelichting

Lasten

Thema Versterking eigen kracht

Het thema Versterking Eigen Kracht laat een voordeel zien van € 685.000. Het voordelig resultaat wordt als volgt verklaard:

Onderwijs (buiten het hek), € 374.000 voordeel

 1. Regionale taken schoolverzuim en jongerenloket (€ 170.000 voordeel)

Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat in de 2e helft van 2017 extra middelen zijn ontvangen uit de regio voor uitbreiding van taken binnen het jongerenloket. De invulling van deze extra middelen is nog niet volledig geëffectueerd. Het restant moet beschikbaar blijven om in 2018 de kosten van inhuur te dekken. Daarom wordt voorgesteld om € 88.000 over te hevelen naar 2018.

 1. Vastgoed Onderwijs (€ 204.000 voordeel)

Er valt € 35.000 vrij vanuit het project Brandscheiding. De gereserveerde middelen hiervoor bleken niet nodig, omdat alle werkzaamheden al waren afgerond. Deze middelen vloeien terug naar de reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed. Ook zijn diverse kosten lager uitgevallen voor een totaalbedrag van € 54.000, onder andere voor publiekrechtelijke heffingen schoolcomplexen. De uitgaven voor Onderwijshuisvesting laten een voordeel zien van € 115.000, dat veroorzaakt wordt doordat de verzekeringslasten voor primair en voortgezet onderwijs zijn begroot binnen het thema Onderwijs, terwijl de werkelijke lasten hiervoor zijn geboekt binnen het programma Bedrijfsvoering, thema Vastgoed. Wij verwijzen u naar de toelichting bij het thema Vastgoed in het programma Bedrijfsvoering.

Onderwerpen binnen het hek, € 310.000 voordeel

 1. Gezondheid (€ 48.000 voordeel)

Het voordeel van € 48.000 wordt o.a. veroorzaakt doordat de middelen GGZ-preventie die gereserveerd waren voor het Plan van Aanpak drugs (€ 29.000) niet zijn besteed. De uitvoering van het Plan van Aanpak is in plaats van halverwege 2017 pas in 2018 gestart. De beschikbaar gestelde middelen voor 2017 vallen hiervoor incidenteel vrij ten gunste van de reserve sociaal domein. Het resterende verschil van € 19.000 betreft overige kleine voor- en nadelen, die niet nader behoeven te worden toegelicht.

 1. WMO Monitoring en onderzoek (€ 98.000 voordeel)

De lasten voor het monitoren van de prestatieafspraken en andere onderzoeken op het gebied van WMO zijn binnen dit onderdeel begroot. De werkelijke kosten zijn echter verantwoord binnen de Transformatieagenda. Vandaar dat op dit product een incidenteel voordeel van € 98.000 laat zien.

 1. Onderwijs (€ 198.000 voordeel)

Dit incidentele voordeel is grotendeels gerealiseerd binnen het product Peuterspeelzaalwerk. Een groot deel van de kosten kunnen worden gedekt door Rijksmiddelen Onderwijsachterstandsbeleid, waardoor er een voordeel van € 227.000 ontstaat.
Daarnaast is er voor een bedrag van € 29.000 van diverse kleine, niet nader verklaarde nadelen.

 1. Overig Welzijn (€ 34.000 nadeel)

Dit betreft diverse kleine nadelen binnen het product Welzijn.

Thema Ondersteuning

Dit thema kent een nadeel van € 1.281.000. Het nadelig resultaat wordt als volgt verklaard:

Toegang Ondersteuning, (€ 152.000 nadeel)

 1. Aan de stichting Geynwijs is een subsidie beschikt op basis van de aanvraag die in 2016 door de Stichting is ingediend. Lopende het jaar 2017 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die invloed hebben gehad op de hoogte van de verleende subsidie. De begroting is hierop aangepast middels de voor- en najaarsnota. Per saldo is er nog een overschrijding ontstaan van € 83.000, dit betreft de kosten voor de ondersteuning bedrijfsvoering. In 2018 wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt een eventuele eindafrekening plaats.
 2. Daarnaast zijn de uitgaven van de backoffice WMO toegenomen (€ 69.000). De overschrijding betreft incidentele kosten als gevolg van de doorontwikkeling van de backoffice WMO.

Maatwerkvoorziening 18-, (€ 1.081.000 nadeel)

 1. De uitgaven aan intensieve begeleiding aan jeugdigen is toegenomen met € 1.267.000. In deze groep zitten niet alleen jeugdigen met verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook begeleiding voor jeugdigen met bijvoorbeeld autisme. De stijging van de uitgaven kan worden verklaard door toename van cliënten. Zorgaanbieders geven aan dat een deel van de jeugdigen die voorheen in de WLZ zat, nu is overgegaan naar de Jeugdwet. Ook de uitgaven voor begeleiding individueel zijn ten opzichte van 2016 toegenomen. Dit is een landelijke trend, een nadere analyse zal worden uitgevoerd.
 2. De uitgaven voor Jeugd- en opvoedhulp zijn afgenomen (€ 280.000). Dit wordt hoofzakelijk veroorzaakt doordat voorzieningen voor jeugdigen bovenregionaal zijn gedaald.
 3. Er hebben afrekeningen plaatsgevonden over de jaren 2015 en 2016 dit geeft een voordeel van € 122.000.
 4. Met de Sociale Verzekeringsbank (PGB Jeugd) hebben afrekeningen over voorgaande jaren plaatsgevonden die heeft geleid tot een nadeel van € 216.000.

Maatwerkvoorzieningen 18+, (€ 497.000 nadeel)
Conform bestuurlijke afspraken tussen de gemeente Nieuwegein en de zorgaanbieder Vitras zijn omzetgaranties afgesproken voor de jaren 2016 en 2017 voor een totaalbedrag van € 522.000. In de begroting is geen rekening gehouden met het uitbetalen van deze omzetgaranties. Daarnaast hebben diverse afrekeningen plaatsgevonden over het dienstjaar 2016. Dit heeft in totaliteit geleid tot een voordeel van € 25.000.

Arbeidsdeelname, ( € 75.000 voordeel)
Dit product bestaat uit de onderdelen Re-integratie en Sociale Werkvoorziening.
Binnen het onderdeel Sociale werkvoorziening (PAUW) betaalt de gemeente Nieuwegein de kosten voor de regionale projectleider die voortvloeien uit de transitie PAUW. Hier is sprake van een incidenteel voordeel van € 58.000. Dit bedrag blijft binnen de reserve beschikbaar blijven voor toekomstige inhuur of advies kosten voor de transformatie Wsw. Het overige voordeel op het product Re-integratie bedraagt € 17.000.

Armoedebeleid, ( € 310.000 voordeel)

 1. Subsidies voor particulier initiatief kent een incidenteel voordeel van € 185.000. Een deel van dit budget is beschikbaar voor incidentele aanvragen, hier is het meeste gebruik van gemaakt. Het overige deel is onderdeel van de stimuleringsregeling. Het afgelopen jaar zijn er veel inspanningen gedaan om de stimuleringsregeling extra onder de aandacht te brengen. Zo zijn de regels versoepeld en is er een bijeenkomst geweest met verschillende maatschappelijke organisaties om projectideeën te generen. Helaas heeft dit niet tot extra aanvragen geleid.
 2. De vanuit het Rijk ontvangen middelen voor armoedebestrijding voor kinderen (Klijnsmagelden) is voor een deel toegevoegd aan de middelen Stadspas. Hiervan is een bedrag van € 46.000 niet besteed, enerzijds omdat de verruiming voor kinderen uit gezinnen in schuldsituaties pas vanaf 1 september is doorgevoerd, anderzijds omdat er minder gebruik is gemaakt dan verwacht.
 3. Het onderdeel Collectieve Zorgverzekering kent een voordeel van € 61.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er ongeveer 100 personen minder dan verwacht een aanvraag hiervoor hebben ingediend.
 4. De individuele minimaregelingen, die door de WIL worden uitgevoerd, kent een nadeel van € 69.000. Bij de Najaarsnota 2017 is op basis van de prognose het bedrag verlaagd. Dit blijkt op basis van de werkelijke realisatie het budget te ruim is verlaagd.
 5. Voor de overige minimaregelingen is er een incidenteel voordeel van € 63.000.

Dit jaar is extra geld beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van jongeren met schulden (€ 63.000). Vanwege de besluitvormings- en implementatiefase zijn de middelen die beschikbaar zijn voor het vergroten van het bereik van de regelingen nog niet uitgegeven.

 1. Verder resteert een klein voordeel van € 23.000.

Inkomensvangnet, (€ 64.000 voordeel)

 1. De bijstandslasten (BUIG/GUP) zijn ten opzichte van de Najaarsnota 2017 € 158.000 lager dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de instroom van klanten lager is dan waarmee in de oorspronkelijke begroting rekening is gehouden (zie Kerngegevens). Het eindresultaat is dus een vrijwel sluitende rekening, een onderschrijding van circa 1% van de totale lasten.
 2. Het openstaande saldo van de dubieuze debiteuren BUIG en BBZ van WIL is per eind december 2017 lager (door ontvangsten en afboekingen) geworden. Het betreffende saldo op de balans en de hierbij behorende voorziening is hierdoor aangepast. Dit heeft voor de gemeente Nieuwegein geleid tot een nadeel van € 397.000. Het effect van de debiteuren BBZ wordt bij de baten toegelicht.
 3. Tevens zijn vanwege de lagere instroom ook de lasten (voordeel € 125.000) voor ondernemers, die in de bijstand terecht komen (de BBZ) lager.
 4. De totale uitvoeringskosten van WIL houden eveneens verband met de daling van de klantenprognose: hier bedraagt het voordeel € 183.000.
 5. Het restant verschil van € 5.000 betreft kleine nadelen.

Thema Bescherming

Dit thema kent een nadeel van € 231.000. Dit betreft het onderdeel Veiligheid en zorg.
De uitgaven voor Samen veilig zijn toegenomen, voornamelijk bij de dwangtaken en Veilig thuis.

Thema Transformatieagenda

Dit thema kent een voordeel van € 650.000. Er is € 241.000 minder uitgegeven op de Transformatieagenda door het verschil in tempo van uitvoering van de diverse projecten. Aanvullend is in de najaarsnota een voordeel geboekt van € 409.000 (€ 674.000 verwacht voordeel - € 265.000 personele ondersteuning) op het programma Sociaal Domein.

Baten

Versterking Eigen Kracht

Dit thema kent een totaal nadeel van € 375.000 nadeel en is hieronder gesplitst toegelicht.

Onderwijs buiten het hek, (€ 75.000 nadeel)

 1. Regionale taken schoolverzuim en jongerenloket laten een onderschrijding zien van

€ 59.000 als gevolg van vertraging in de uitvoering van diverse projecten (zie lasten).

 1. Het restant bedrag (€ 16.000) betreft diverse voor- en nadelen vergoeding van schoolbesturen.

Onderwerpen binnen het hek, (€ 300.000 nadeel)

 1. In 2017 heeft een afrekening van eerder ontvangen Rijksmiddelen voor volwasseneneducatie over het jaar 2014 plaatsgevonden. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 99.000.
 2. Het saldo van de baten voor Luifelstede en de projectenkosten Vrouwelijke Genitale Verminking bedragen € 201.000 nadelig. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van eerder ontvangen rijksmiddelen uit het dienstjaar 2016. De rijksmiddelen uit 2016 zijn gestort op advies van de accountant in een nieuwe reserve Opvang verhoogde Asielinstroom. Zie toelichting mutaties reserves.

Thema Ondersteuning

Dit thema kent een voordeel van € 244.000. Het voordelig resultaat wordt als volgt verklaard:

Inkomensvangnet, (€ 148.000 voordeel)

 1. Van het Rijk ontvingen we € 17,2 miljoen voor de BUIG/GUP in 2017. In de najaarsnota 2017 is gezorgd voor financiële dekking van € 1 miljoen tussen deze rijksinkomsten en onze uitgaven op de BUIG/GUP (ruim € 18 miljoen); hierdoor is het grootste deel van dit tekort al gedekt in de NJN. Er resteert nu slechts een beperkt tekort van € 23.000.
 2. Voor de kosten van de verstrekking BBZ (bijstand voor ondernemers) ontvangen we een vergoeding van het Rijk. Deze is € 120.000 hoger dan begroot en is gebaseerd op de in 2016 gemaakte kosten. Aan de hand van de werkelijke kosten over 2017 wordt deze vergoeding opnieuw berekend, en in het lopende jaar 2018 verrekend.
 3. Voor de BBZ geldt dat het debiteurensaldo hoger is, namelijk € 21.000. Het voorgaande leidt tot een kleine aanpassing van de Voorziening dubieuze debiteuren SOZA met € 5.000, waardoor er op dit punt een voordeel is van € 26.000.
 4. Tenslotte zijn de inkomsten van de regionale recherche € 25.000 hoger, als gevolg van de afrekening over 2016. De definitieve afrekening wordt conform bestendig beleid in 2018 verwerkt.

Maatwerkvoorziening 18+, (€ 96.000 voordeel)
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere eigen bijdragen van cliënten voor ondersteuning bij huishoudelijke hulp.

Reservemutaties

Reserve Sociaal Domein
In de Najaarsnota 2017 werden mutaties met een positief resultaat verwacht van € 0,7 mln. Besloten is om dit niet te verwerken in de reserve Sociaal Domein, dit ter voorkoming van schommelingen in de reserve.
Geconstateerd kan worden dat de exploitatie van het Sociaal Domein over 2017 per saldo een nadeel heeft van € 531.000. Begroot was een onttrekking van € 2.340.000, terwijl dit bij de jaarrekening 2017 € 2.871.000 moet zijn. Dit betekent dus dat een extra onttrekking uit de reserve Sociaal Domein noodzakelijk is. Bij de resultaatbestemming stellen wij daarom voor om dit bedrag extra van € 531.000 te onttrekken uit deze reserve.

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders
Het saldo van lasten en baten voor Luifelstede en de projectenkosten Vrouwelijke Genitale Verminking worden ten laste gebracht aan de reserve opvang verhoogde instroom statushouders voor een bedrag van € 288.600.