Inleiding

Verbonden partijen zijn volgens het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In deze paragraaf is een totaaloverzicht van de verbonden partijen opgenomen. Conform het BBV is dit uitgesplitst in 4 categorieën: gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen en overige verbonden partijen. Na het totaaloverzicht wordt informatie per verbonden partij getoond.

Samenvattend overzicht van verbonden partijen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Pauw Bedrijven

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Coöperatie Parkeerservice UA

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vitens

Geynwijs

Stichting Administratiekantoor Dataland

geen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

Openbaar belang

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De helft van alle BNG aandelen is van de Staat der Nederlanden, de andere helft is van gemeenten, Provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Nieuwegein bezit 0,14% van de aandelen.

Financieel belang

De gemeente Nieuwegein bezit 0,14% van de aandelen.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 3.753 mln

Eind: 4.220 mln

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 733 mln (hybride kapitaal)

Eind: 733 mln (hybride kapitaal)

Financieel resultaat voor bestemming

536 mln

Risico's

In het jaarverslag worden de wezenlijke risico’s beschreven waarmee BNG Bank wordt geconfronteerd.

Ontwikkelingen

Vitens N.V.

Naam

Vitens N.V.

Vestigingsplaats

Zwolle

Doel

Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.

Openbaar belang

Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens als belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden.

Bestuurlijk belang

De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. De gemeente Nieuwegein heeft 1,060% van de aandelen. Als aanhouder heeft de gemeente stemrecht.

Financieel belang

61.246 aandelen

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 489,1 mln

Eind: 533,7 mln

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 1.249,2 mlnb

Eind: 1.194,4 mln

Financieel resultaat voor bestemming

47,9 mln

Risico's

1. Betrouwbaarheid en data
2. Infrastructuur
3. Calamiteiten
4. Beschikbaarheid ICT systemen
5. Veiligheid op werkplek
6. Lerend vermogen
7. KLantgerichtheid

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen risico management 2017

Stichting Administratiekantoor Dataland BV

Naam

Stichting Administratiekantoor Dataland BV

Vestigingsplaats

Gouda

Doel

Ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie

Openbaar belang

De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven.

Bestuurlijk belang

Nieuwegein participeert in Dataland en is daarmee certificaathouder. De gemeente Nieuwegein heeft 29.848 certificaten. Dat is 0,44% van het totale aantal. De burgemeester van Nieuwegein, F. Backhuijs,  is voorzitter van het bestuur van Dataland

Financieel belang

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 846.646

Eind: € 750.829

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 607.083

Eind: € 522.463

Financieel resultaat voor bestemming

€ 95.817 nadeel

Risico's

n.v.t.

Ontwikkelingen

n.v.t.

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Naam

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels

Openbaar belang

Zorgen dat bedrijven het leefmilieu niet onnodig belasten en er een veilige leefomgeving is voor de mensen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder P. Snoeren.

Financieel belang

Volgens de Begroting 2017 van de RUD Utrecht bedraagt de bijdrage van Nieuwegein € 272.900 In 2017 is door de gemeente Nieuwegein € 256.772 betaald.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 1.718.572

Eind: 1.456.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 1.700.154

Eind: 1.962.000

Financieel resultaat voor bestemming

2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 123.000

Risico's

Ontwikkelingen

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Naam

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Vestigingsplaats

Soest

Doel

Het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte, waaronder reinigingstaken.

Openbaar belang

Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende taak wordt verricht: Het inzamelen en bewerken van afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder P. Snoeren.

Financieel belang

Volgens de Begroting 2017 van de RMN bedraagt de bijdrage van Nieuwegein € 3.686.000. In 2017 is door de gemeente Nieuwegein € 3.394.300 betaald.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 1.260.800

Eind: 1.091.200

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 11.855.200

Eind: 11.437.500

Financieel resultaat voor bestemming

€-,--

Risico's

De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico's. Als belangrijkste risico's zijn gedefinieerd:
* Brandschade wagenpark, i.c. het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde.
* Ziekteverzuim; er is geen voorziening getroffen en geen verzekering gesloten.

Ontwikkelingen

In  2017 zijn de navolgende beleidswijzigingen opgestart:
1.   Ter bevordering van de voorlichting en betrokkenheid van de burgers rondom het nieuwe afvalbeleid is de website opnieuw ontwikkeld

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Naam

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.

Openbaar belang

Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport, en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder P.W.M. Snoeren.

Financieel belang

Over 2017 bedroeg het aandeel in de verwerkingskosten AVU € 933.466 (bedrag is inclusief ontvangen bijdrage glas, papier en verpakkingen). (Het bedrag aan verwerkingskosten over 2016 bedroeg € 1.027.899)

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: n.v.t.

Eind: n.v.t.

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: n.v.t.

Eind: n.v.t.

Financieel resultaat voor bestemming

Het saldo van de lasten en baten wordt met de deelnemers verrekend.

Risico's

Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen

Ontwikkelingen

Coöperatie ParkeerService UA (PSA)

Naam

Coöperatie ParkeerService UA (PSA)

Vestigingsplaats

Amersfoort

Doel

Ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid

Openbaar belang

Het reguleren van de schaarse parkeerruimte bij de aangesloten leden, waaronder de gemeente Nieuwegein, conform het door de individuele gemeente vastgesteld parkeerbeleid.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door wethouder P.M. Snoeren. Daarnaast bestaat er een RvC, bestaande uit vijf onafhankelijke leden.

Financieel belang

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 83.069

Eind: 69.405

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 108.198

Eind: 108.857

Financieel resultaat voor bestemming

Nog niet bekend. Conform de begroting 2017 zou het financieel resultaat voor bestemming € 9.853 bedragen.

Risico's

Omdat de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijk is (UA), is er onder normale omstandigheden geen extern risico bovenop het reguliere risico van onze parkeerexploitatie (PEX), waarvoor reeds bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente rekening is gehouden. Hierin zijn ook beheersmaatregelen opgenomen. Bij uitreding van een lid van de coöperatie, bestaat het risico dat de indirecte kosten per resterend lid toenemen. Dit risico wordt niet aparte benoemd. De beheersmaatregel voor de andere risico kunnen gezien worden als toereikend. De kans dat deze risico’s zich gelijktijdig manifesteren, is nihil.

Ontwikkelingen

De coöperatie behaalde in 2015 en 2016 een negatief resultaat. De leden hebben in 2017 besloten om het negatieve jaarresultaat naar rato aan te zuiveren en aanvullende maatregelen door te voeren om de financiële situatie van de coöperatie weer op niveau te krijgen en te houden. Per 2017 is hiertoe een transitieproces gestart. Dit proces wordt bekostigd door de leden. Daarnaast wordt door de coöperatie ingezet op een nieuw “verdienmodel” op basis waarvan tekorten in de toekomst worden voorkomen. Dit model heeft vanaf 2018 een kostenverhogend effect op onze uitvoeringsopdracht. De beoogde kostenstijging is doorgerekend in de PEX en past binnen de kaders die de raad daaraan gesteld heeft. De methode waarmee de verdeling van de indirecte kosten wordt afgewikkeld, is nog onderwerp van onderzoek. In juli 2018 wordt de ALV hierover geinformeerd. Het transitieproces en de kostenverhoging heeft tot nu toe geleid tot de uitreding van één lid. Vooralsnog heeft dit geen extra kostenverhogend effect voor de resterende leden.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).

Openbaar belang

De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door burgemeester F.T.J.M. Backhuijs. Ook is de burgemeester lid van het dagelijks bestuur van de VRU.

Financieel belang

In de meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwegein 2017  is een bedrag beschikbaar van € 3.138.000. Daadwerkelijk betaalde bijdrage 2017 is € 3.174.194

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 6.859.000

Eind: 6.943.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 47.753.000

Eind: 30.041.000

Financieel resultaat voor bestemming

over 2017 € 233.455 positief

Risico's

De belangrijkste risico’s die zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en gekwantificeerd:
Openbaar Meld Systeem (OMS)
Meldkamer
Vijfheerenlanden

Ontwikkelingen

Thema’s die in 2017 centraal hebben gestaan, zijn:
· Terrorismegevolgbestrijding; doorontwikkeling planvorming (ook interregionaal) en experiment interregionale oefening first responders).
· Strategische advisering; doorontwikkeling van de (vormgeving van de) planvorming, thema in Masterclasses.
· Flexibele opschaling/crisisorganisatie; in oefeningen aandacht voor flexibel opschalen, het project flexibel ROT is opgeleverd.
· Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie; doorontwikkeling crisisutrecht.nl door koppeling met dynamisch VIC-dashboard te realiseren, teneinde crisisfunctionarissen laagdrempelig van informatie te voorzien.

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Naam

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Het efficiënt uitvoeren van het heffen van gemeentelijke belastingen, de wet waardering uitvoering onroerende zaken en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie

Openbaar belang

De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd aangaande het opleggen van de diverse gemeentelijke belastingen en de inning hiervan met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en bevoegdheden van de BghU.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.A.N. Gadella.

Financieel belang

€ 897.777

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: €    672.020

Eind: €    566.001

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 6.988.793

Eind: € 3.989.519

Financieel resultaat voor bestemming

€ 184.752

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Naam

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Doel

Beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex Merwestein en het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten door buurtsportcoaches

Openbaar belang

De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De NV heeft op dit moment twee taken, te weten het beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex Merwestein en het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten door buurtsportcoaches.

Bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV, totaal gestort aandelenkapitaal, inclusief gecumuleerde mutaties €  10.659.436.

Financieel belang

Exploitatiebijdrage € 1.014.667; subsidie Buurtsportcoaches € 461.651 en € 199.639 compensatie herstructurering subsidiebeleid.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 10.480.116

Eind: € 10.564.611

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 603.727

Eind: € 548.229

Financieel resultaat voor bestemming

€ 84.495 voordeel.

Risico's

Ontwikkelingen

De verbouwing van het zwembad in 2016 heeft geresulteerd in een beter financieel resultaat dan de voorgaande jaren. Voor het eerst positief sinds jaren. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich zal uitbouwen.
De uitkomsten van de in 2016 en 2017 gevoerde gesprekken tussen de gemeente Nieuwegein en de NV Sportinrichtingen Nieuwegein over de toekomstige samenwerking moeten leiden tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in 2018. In 2017 is op het onderdeel buurtsportcoaches al succesvol geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen. Dit heeft geleid tot betere onderlinge afstemming en inzicht in het resultaat. In 2018 zal de deze samenwerking verder worden versterkt.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Naam

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Vestigingsplaats

Zeist

Doel

Het uitvoeren van de in de Wet Publieke gezondheid beschreven taken

Openbaar belang

De regeling voorziet in de behoefte in de gemeenten aan openbare gezondheidszorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het Algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder A.J. Adriani. Wethouder A.J. Adriani is ook lid van het Dagelijks Bestuur

Financieel belang

€ 1.913.500

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 2.634.907

Eind: € 2.755.522

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 14.072.908

Eind: € 11.822.885

Financieel resultaat voor bestemming

€ 116.513

Risico's

In 2014 is geconstateerd dat de GGD kwetsbaar is op de ondersteunende onderdelen. Om verbetering te bewerkstelligen is een ombuigingsplan 2018-2021 opgesteld. Er zijn forse inspanningen nodig om de beoogde ombuigingen te realiseren. De doelstellingen zijn scherp geformuleerd de realisatie daarvan staat echter onder druk. Randvoorwaardelijk onderdeel van het ombuigingsplan is een efficiencywinst door de komst van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ). Dit is een ambitieus project in uitvoering.

Ontwikkelingen

DDJGZ
Naar verwachting zal het DDJGZ begin 2019 in gebruik worden genomen.

Nieuwkomers/statushouders
In de periode 2015-2017 ontving de regio Utrecht ruim 8.000 statushouders. Statushouders lijken een bovengemiddeld risico te lopen op gezondheidsproblemen, beschikken vaker over onvoldoende gezondheidsvaardigheden en kennen de toegang tot het Nederlandse zorglandschap minder goed. Hiervoor is een extra inzet van de GGD nodig.

Gemeenten Vijfheerenlanden
De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik fuseren op 1 januari 2019 en vormen vanaf dat moment de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeentelijke herindeling heeft ook consequenties voor GGDrU aangezien het werkgebied groter wordt.

Coörporatie Digitaal Dossier JGZ
GGDrU heeft samen met GGD Hollands Noorden en GGD Twente de aanbesteding gestart van de bouw van een Digitaal Dossier JGZ (op weg naar een GGD dossier). De drie GGD-en hebben de intentie om een coöperatie op te richten om het op termijn mogelijk te maken voor andere GGD-en om in te stappen.

Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (‘Pauw Bedrijven’)

Naam

Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (‘Pauw Bedrijven’)

Vestigingsplaats

Breukelen

Doel

Integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Openbaar belang

De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door wethouder M.C. Stekelenburg. In het algemeen bestuur vertegenwoordigt wethouder J.A.N.  Gadella ook de gemeente Nieuwegein.

Financieel belang

€ 3.017.250

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 2.215.000

Eind: € 1.839.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 5.383.000

Eind: € 4.872.000

Financieel resultaat voor bestemming

€ 337.000 nadeel. Hierin zijn vanwege de opheffing van de GR Pauw reserveringen voor het vakantiegeld en de verlofsaldi van de Wsw-medewerkers (€ 872.000) en voor de verlofsaldi van het niet-regeling-gebonden personeel (€ 160.000) verwerkt.

Risico's

De gemeentelijke bijdrage Wsw voor de komende jaren is begroot op basis van de programmabegroting 2018 van Pauw Bedrijven. De programmabegroting van Pauw  is gebaseerd op beperkt aflopende bedrijfsinkomsten bij een afnemend aantal Wsw-plekken. Het risico bestaat dat de bedrijfsinkomsten sterker afnemen, in gelijke make met het aantal Wsw-plekken. Gevolg kan zijn dat de gemeentelijke bijdrage over het jaar 2018 hoger wordt.
De deelnemende gemeenten hebben in het najaar van 2017 besloten om de GR Pauw Bedrijven op te heffen en de Wsw op een andere wijze te gaan uitvoeren. In de Lekstroomregio wordt een aantal Wsw-taken bij WIL belegd en wordt beschut werk ondergebracht in een stichting op de locatie in IJsselstein.  De begeleiding en ondersteuning bij werk van de Wsw-medewerkers wordt verzorgd door het lokale werkteam, waarin gemeente, WIL en andere partijen samenwerken. Streefdatum voor de nieuwe uitvoering is 1-1-2019.
Er is voor Pauw een concept-liquidatieplan opgesteld. Het plan biedt inzicht in de te verwachten kosten van opheffing van de GR en in het verwachte liquidatiesaldo. Een risico is dat de liquidatiekosten hoger kunnen uitvallen dan nu verwacht.

Ontwikkelingen

De GR Pauw Bedrijven wordt opgeheven (zie hierboven bij risico’s). Het streven is dat op 1 januari 2019 de nieuwe uitvoering van de Wsw operationeel is. Tot die tijd is de GR Pauw namens de deelnemende gemeenten integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Naam

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Doel

Effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning.

Openbaar belang

WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van het Lekstroomgebied die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning (inclusief schuldhulpverlening) aan mensen om armoede, schulden en sociale uitsluiting te bestrijden.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur door wethouder M.C. Stekelenburg. Wethouder J.A.N. Gadella vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein eveneens in het algemeen bestuur

Financieel belang

€ 27.416.700 (Regeling- en uitvoeringskosten (incl. btw)

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 0

Eind: 0

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 6.685.669

Eind: € 4.833.822

Financieel resultaat voor bestemming

€ 2.113.889 (terug te betalen aan de deelnemende gemeenten)

Risico's

In de begroting 2017 van Nieuwegein is melding gemaakt van een toename van het aantal klanten bij Werk en Inkomen Lekstroom door een hogere autonome groei en instroom statushouders.
Door deze stijging van het aantal klanten zou Nieuwegein een risico lopen hogere kosten op de open regelingen (zijnde de Gebundelde Uitkering Participatiewet en de armoederegelingen), alsook op de uitvoerings¬kosten.
Deze risico’s hebben zich niet (of in mindere mate) voorgedaan: in het voorjaar van 2017 heeft WIL een nieuwe, lagere klantenprognose ingediend, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in lagere kosten in 2017.
Financieel betekent dit dat Nieuwegein ruim 1,5 miljoen euro terugontvangt over zowel de bijstandsuitkeringen, als de armoederegelingen en de organisatiekosten.
Deze lagere kosten vertalen zich door in onze meerjarenbegroting 2018 en verder.

Ontwikkelingen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)

Naam

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap

Openbaar belang

Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke regeling en beheren en investeren in natuur en landschap.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.A.N. Gadella en wethouder M. Stekelenburg. In het dagelijks bestuur wordt de gemeente vertegenwoordigd door wethouder J.A.N. Gadella

Financieel belang

€ 206.500

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 5.895.000

Eind: € 5.681.300

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: € 3.887.300

Eind: € 4.458.700

Financieel resultaat voor bestemming

€ 103.000

Risico's

Het recreatieschap is onder preventief begrotingstoezicht gesteld. Ten gevolge daarvan is voorgesteld de bijdragen van de deelnemers te verhogen. Ramingen worden (te) optimistisch ingeschat. De financiële positie blijft, ondanks de maatregelen als zorgelijk. Daarbij is een beter inzicht in het meerjarig verloop van de reserves gewenst.

Ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen zijn het groeiend aantal inwoners in de regio en de grote diversiteit aan inwoners met verschillende ‘leefstijlen’ en daarmee verschillende behoeften en wensen ten aanzien van recreatiegebieden en -voorzieningen.

Geynwijs

Naam

Geynwijs

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Doel

Doel van de stichting is het binnen de beleidskaders van de gemeente organiseren van de sociale wijkteams in Nieuwegein ten behoeve van de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en (gedeelte) van de Participatiewet.

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Het college van B&W benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht. Indien nodig kan het college ook de directeur/ bestuurder schorsen dan wel ontheffen uit zijn/haar functie.

Financieel belang

€ 4.081.000

Eigen vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 0

Eind: 0

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2017

Begin: 0

Eind: 0

Financieel resultaat voor bestemming

N.v.t.

Risico's

Ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft besloten om de Stichting Geynwijs op te heffen en onder te brengen binnen de gemeente Nieuwegein.