Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 17.044.362, dat is inclusief het positieve resultaat van het Grondbedrijf van € 17.897.602.

Bij de resultaatbestemming dient nog met enkele stortingen en onttrekking rekening te worden gehouden. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Programma

Toelichting

Bedrag

V/N

Algemene dekkingsmiddelen

Parkeren: Het nadelig resultaat over 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidentele bijdrage van € 220.000 aan de verbonden partij Coöperatie Parkeer Service. Voorgesteld wordt om dit bedrag via resultaatbestemming ten laste te brengen van de reserve parkeren.

236.099

V

Ureninzet tbv GREX: Per saldo is in 2017 voor  € 324.000 minder doorbelast aan de grondexploitaties dan verwacht. Dit heeft onder andere te maken met vertraging in enkele projecten en het inzetten van het personeel op andere projecten en werkzaamheden. We hebben afgesproken dat dergelijke verschillen verrekend worden met de reserve grondbedrijf.

324.000

V

Hogere doeluitkering ten behoeve van de asielinstroom. Aan Nieuwegein is een bedrag toegekend vanwege de extra kosten van de
verhoogde asielinstroom. Deze uitkering bestaat uit een deel dat bestemd is voor algemene
kosten (zoals huisvesting) en een deel dat bestemd is voor integratie en participatie, onder
andere ten behoeve van arbeidsmarkttoeleiding en onderwijs. Door de verwerking in de
september- en decembercirculaire was het niet meer mogelijk om dit in een begrotingswijziging
op te nemen. In plaats daarvan stellen wij voor om via de resultaatbestemming dit bedrag voor
het betreffende doel beschikbaar te stellen.

-518.300

N

Een lagere onttrekking aan de reserve kapitaalslasten voor een bedrag van € 906.000 als gevolg van richtlijnen BBV dat er geen rente meer ten laste van de reserve kapitaalslasten mag worden geboekt. Daarom wordt voorgesteld nu bij de resultaatbestemming over 2017 eenzelfde bedrag aan de reserve kapitaallasten te onttrekken.

906.000

V

Als gevolg van de BBV richtlijnen dienen investeringen maatschappelijk nut met ingang van 2017 te worden geactiveerd. Voorgesteld wordt om de kapitaalslasten ten behoeve van de investering "geluidschermen" ten laste te brengen van de reserve "actieplan geluid".

36.267

V

In 2017 is een bedrag onttrokken uit de reserve grondbedrijf ten behoeve van de te betalen Vennootschapsbelasting. Als gevolg van een bijstelling van de winst over de GREX is het te betalen bedrag VPB lager vastgesteld. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste te brengen van de reserve grondbedrijf.

-194.465

N

Bedrijfsvoering

In 2017 is er een formatie uitbreiding geweest ten behoeve van werkzaamheden voor wonen. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Woonwijs.

48.000

V

VEKOB

Reserve Sociaal Domein

531.356

V

Totaal voorstel resultaatbestemming

1.368.957

V

Daarnaast worden er een aantal budgetoverhevelingen voorgesteld, dit betreffen kosten van werkzaamheden die voorzien waren in 2017 maar daarin niet zijn uitgevoerd, maar waarvan het wel noodzakelijk is dat ze in 2018 worden uitgevoerd. Deze posten staan in onderstaande tabel:

Programma

Toelichting

Bedrag

Wonen en economie

Lagere lasten t.b.v. ontwikkeling De Wiers Zuid als gevolg van een vertraging in de voorbereiding alsmede lagere lasten Citymanagement als gevolg van een latere invulling van de functie citymanager. Deze kosten dienen we in 2018 wel maken.

80.000

In 2016 is er een amendement aangenomen t.b.v. maalwaardig maken van de Poldermolen. Als gevolg van vertraging binnen de Stichting is het project nog niet afgerond. We verwachten dit in 2018 af te ronden.

51.100

Leefomgeving en Veiligheid

Lagere lasten aangezien een geplande benchmark en second opinion dit jaar niet volledig kon worden uitgevoerd voor een bedrag van € 90.000.
Voor de activiteit "benchmark en second opinion" wordt verzocht het bedrag als budgetoverheveling aan te merken naar 2018.

90.000

In 2017 is er een subsidie bedrag ontvangen in het kader van Lokaal maatwerk. De werkzaamheden en uitgaven worden betrokken bij de activiteiten "wegen en mobiliteit". Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de voorziening.

57.355

Versterking eigen kracht

Lagere lasten inzet "Regionale adm. Leerplicht RMC en JOLO. Naar verwachting dienen we deze in 2018 wel uit te voeren.

88.000

Bestuur en Dienstverlening

Lagere lasten ten behoeve van de werkzaamheden om de Basisregistratie personen blijvend op orde te houden. Deze activiteit is noodzakelijk voor bestrijding van adresfraude en id-fraude. Ook was de planning om in 2017 het aantal digitale producten verder uit te breiden en door te ontwikkelen als gevolg op de Wet digitalisering burgerlijke stand. In deze activiteiten is vertraging ontstaan door prioriteiten op andere werkzaamheden te leggen. Deze werkzaamheden dienen we in 2018 verplicht uit te voeren.

49.700

Bedrijfsvoering

Omgevingswet: De materiële uitgaven zijn lager dan geraamd. Ook is een deel van de menskracht nog niet, of later ingevuld dan gepland.  Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2018 voor de materiële uitgaven. Voor de personele lasten is in 2018 reeds dekking aanwezig.

100.000

Opleiding: In 2017 zijn niet alle geplande opleidingen gerealiseerd. In het kader van loopbaanontwikkeling wordt voorgesteld om een bedrag over te hevelen naar 2018.

50.000

Divers

Personeelslasten (Salaris, inhuur). We verwachten voor 2018 een extra inzet voor een bedrag van €500.000 nodig te hebben.

500.000

Totaal voorstel budgetoverheveling

1.066.155

Resultaat 2017

Rekening houdend met het voorgaande zal uiteindelijk na resultaatbestemming en budgetoverheveling een bedrag van € 550.438 aan de algemene reserve worden onttrokken.  In onderstaande tabel wordt dit kort gepresenteerd.

Resultaat jaarrekening 2017 voor bestemming

17.044.362

V

Toevoegen:

Saldo voorstel resultaatbestemmingen

1.368.957

V

Saldo voorstel budgetoverhevelingen

1.066.155

N

Netto resultaat Jaarrekening 2017

17.347.164

Toevoeging aan reserve Grondbedrijf

-17.897.602

Onttrekking aan de Algemene Reserve

-550.438

N