Ambitie

Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Thema Leefomgeving

Het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen kunnen zetten in het wegwerken van onderhoudsachterstanden daar waar het de ‘schone stad’ betreft. Daarnaast heeft ook een aantal groot onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan civiele kunstwerken en wegen. Die laatste worden zoveel mogelijk gecombineerd met infrastructurele aanpassingen, zoals de aanleg van de rotonde op de kruising Galecopperlaan-Batauweg en vrijliggende fietspaden op de Structuurbaan.

Het werken ‘van buiten naar binnen’ heeft ook in 2017 een prominente plek in onze werkwijze gekregen: de gemeente en zij die in Nieuwegein wonen en/of werken weten elkaar steeds beter te vinden. Zo blijkt dat de betrokkenheid van onze inwoners bij het op een hoger plan te tillen van de kwaliteit van de openbare ruimte blijft groeien: het aantal zelfbeheerders is weer gegroeid.
In 2016 zijn de afvalbakkenpilots conform motie M37 “Pilot in de prullenbak” vroegtijdig beëindigd. 2017 is daarna gebruikt om in goed overleg een plan voor (de start van) terug- of verplaatsing van afvalbakken op te stellen.
Er is nog veel meer gebeurd op het gebied van afval: de uitvoering van het Grondstoffeninzamelplan is gestart, met onder andere wijzigingen in het inzamelregime, de introductie van nieuwigheden zoals de ‘Blipvert’ en het bieden van de mogelijkheid tot het bij huis laten plaatsen van een gratis 2e minicontainer voor groenafval.

Tot slot is ingevoerd dat een aantal bruggen op belangrijke verkeersaders niet meer tijdens een langere spitsperiode open gaat, hetgeen de verkeersdoorstroming bevordert, en zijn de laatste geluidsschermen langs de Zandveldseweg en ’s-Gravenhoutseweg geplaatst.

Thema Veiligheid

Delicten met een grote impact op het slachtoffer zoals woninginbraken en autokraken zijn beiden met 20 procent gedaald. Dit is het resultaat van samenwerking met de  partners: intern, extern, buurtbewoners en ondernemers en een projectmatige aanpak. Er is extra inzet geweest van stadstoezicht en politie tijdens de donkere dagen periode met gezamenlijke acties.
De buurtent is dit jaar voor het eerst ingezet om op een laagdrempelige manier contact te zoeken met de buurt om het gesprek aan te gaan over veiligheid in hotspotgebieden. Hierbij waren wijkagent, boa, jongerenwerker, leden van het wijkplatform, een preventieadviseur woninginbraak, wijkcoördinator en beleidsadviseur oov aanwezig waardoor vragen direct beantwoord konden worden en signalen worden meegenomen naar de eigen organisatie om op te pakken. Daarnaast is er ook extra ingezet op de aanpak van een jeugdgroep op het Nijpelsplantsoen met een combinatie van maatregelen op het terrein van zorg en veiligheid.
Er is breed binnen de gemeentelijke organisatie bewustwording en alertheid gecreëerd voor het thema Ondermijning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

  Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

  Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

  Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

1. Tevredenheid bewoners met openbare ruimte.

Realisatiecijfers 2017 zijn nog niet beschikbaar.

2. Betrokkenheid bewoners bij openbare ruimte.

Realisatiecijfers 2017 zijn nog niet beschikbaar.

De indicatoren worden met ingang van 2017 gemeten op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). Voor de bepaling van de streefwaarde zal in 2017 een nulmeting plaatsvinden.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 1: Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte.

Burgerparticipatie

1

Inwoners en ondernemers worden bij bijvoorbeeld reconstructies/herinrichtingen van wegen of het omvormen van groen actief geïnformeerd en betrokken bij de planvorming. Daarnaast wordt het initiëren van een (burger)initiatief en/of het in zelfbeheer nemen van een gedeelte van de openbare ruimte gestimuleerd en door de gemeente actief ondersteund zonder het initiatief als gemeente over te nemen.

Er zijn 25 initiatieven aangemeld, 5 zijn er succesvol afgerond, 16 lopen er nog en 4 zijn er niet doorgegaan. De reden dat initiatieven niet zijn doorgegaan komt o.a. door onvoldoende draagvlak en/of door onvoldoende financiële middelen.

Om alle zelfbeheerders (op dit moment 706) te bedanken voor hun bijdrage is er een lunchbijeenkomst op de gemeentewerf georganiseerd. Er zijn ongeveer 200 zelfbeheerders naar de bijeenkomst gekomen.

Doel 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen (denk aan parkjes, speeltoestellen, wegen, parkeervoorzieningen, bankjes) biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Afval

2

Van 2017 tot 2020 voeren wij het Grondstoffeninzamelplan (Gip) stapsgewijs uit. Het doel is dat in 2020 elke inwoner per jaar maximaal 121 kg. restafval produceert. Uitvoering van maatregelen om dit te bereiken vindt plaats op grond van het eind 2016 vastgestelde (Gip). Quick wins zoals het gescheiden inzamelen van blik en drankenkartons tegelijk met de plastic verpakkingen staan in 2017 centraal.

De heffing voor de 2e minicontainer voor groenafval is komen te vervallen en is per 1-1-2017 verwerkt in de ‘Verordening afvalstoffenheffing’.
De voorbereiding t.b.v. het laten betalen voor aan huis op laten halen van grof (tuin)afval is gestart. Reden dat deze actie niet in 2017 is afgerond is dat we eerst maatregelen willen nemen die het scheidingsgedrag van de inwoners makkelijker maken, zoals het verschuiven van de openingstijden van het Recyclingstation (daarmee willen we stimuleren dat inwoners de grondstoffen naar het Recyclingstation brengen, waar het beter gescheiden kan worden).
Inzameling blik en drankenkartons tegelijk met plastic is per 1-1-2017 mogelijk.
Sinds medio 2017 is er een afvalcoach in dienst bij RMN die als aanspreekpunt voor afvalvragen fungeert en die wordt ingezet bij nieuwe afvalprojecten.
Er is een 15-tal 'Blipverts' (mini-inzamelstations voor kleine recyclebare producten) geplaatst, veelal in de buurt van supermarkten.
Het is op verzoek laten plaatsen van een verzamelcontainer (vc) voor GFT-afval bij hoogbouw is mogelijk gemaakt. De eerste vc is inmiddels geplaatst.

3

Op basis van de strategische keuzes voortkomend uit de afronding en evaluatie van de afvalbakkenpilots wordt een Afvalbakkenplan opgesteld.

In 2016 (raadsvergadering 3 november 2016) zijn de afvalbakkenpilots conform motie M37 “Pilot in de prullenbak” vroegtijdig beëindigd. Hiermee is de basis voor een Afvalbakkenplan komen te vervallen. De verwijderde afvalbakken zijn teruggeplaatst. Hierbij is meteen een kwaliteitsslag gemaakt door beschadigde bakken te vernieuwen en in overleg met inwoners enkele bakken op een betere plek te zetten.

Door de ervaring met de beëindiging van de pilots is, synergie zoekende met de wijkaanpak Betere Buurten, in de buurten Merwestein en Rijtuigenbuurt ervoor gekozen om mensen op andere manieren te verleiden tot meer gewenst gedrag. Het resultaat tot nu toe is dat:

 • er in overleg met bewoners een plan is gemaakt om een aantal afvalbakken te verplaatsen naar (voor hen) slimmere plekken en om dan meteen alle afvalbakken te vervangen door frisse appelgroene (associatie met “schoon”) exemplaren;
 • met tijdelijke verf motiverende teksten en illustraties zijn aangebracht op trottoir of wegdek.

Riolering en Waterhuishouding

4

Wij nemen deel aan het samenwerkingsverband Water Innovatie Netwerk (Winnet). In 2017 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode tot 2020.

In 2017 is deelgenomen aan de verschillende themagroepen van Winnet. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en ter informatie aan de Raad toegezonden (RIS 2017-085).

5

Wij stellen een jaarprogramma Water 2017 op, waarin maatregelen zijn benoemd voor de kwaliteit, het functioneren en de beleving van stedelijk water.

Het jaarprogramma Water 2017 is opgesteld en ter informatie aan de Raad toegezonden (2017-087).

6

Wij geven uitvoering aan amendement 2016-279 van de Raad en werken mee aan het maalvaardig maken de poldermolen Oudegein.

In 2017 is een watersysteemanalyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de effecten zijn van het aansluiten van de poldermolen op het watersysteem. Uiteindelijke uitvoering om de molen maalvaardig te maken vindt plaats in 2019, tenzij de aangevraagde subsidie hiervoor niet wordt verleend.

Openbaar groen

7

Wij stellen een groenbeheerplan op inclusief de financiële vertaling van het benodigd onderhoud. Dit op basis van het in 2016 vastgestelde groenstructuurplan.

Er is een groenbeheerplan opgesteld waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Het wordt, als onderdeel van de nota kapitaalgoederen, in het 2e kwartaal van 2018 aan de Raad aangeboden.

8

Wij brengen de impact voor de gemeente van de nieuwe wet Natuurbescherming in beeld.

In 2017 hebben we in het kader van de wet natuurbescherming de mogelijkheden voor een regionale samenwerking in beeld gebracht. In 2018 zullen we u schriftelijk informeren over de impact van de wet natuurbescherming voor de gemeente.

Onderhoud wegen en civiele kunstwerken

De volgende grootschalige werkzaamheden worden uitgevoerd:

9

groot onderhoud Galecopperlaan, incl. aanleg rotonde op kruising met Batauweg;

Uitgevoerd.

10

groot onderhoud en aanleg vrijliggende fietspaden Structuurbaan tussen Blauwe Brug en Martinbaan;

Uitgevoerd.

11

afronding van vervanging van betondekken in Fokkesteeg, te weten het Orvelterdek en het Graaf Anselmdek;

Uitgevoerd.

12

vervanging van de Oranjebrug te Vreeswijk;

De aanbesteding kon niet meer voor de start van het vaarseizoen 2017 worden afgerond. Daar ín het vaarseizoen werkzaamheden aan bruggen tot een minimum worden beperkt en er in Vreeswijk ná het vaarseizoen teveel evenementen waren, is de aanbesteding nu in januari 2018 afgerond, en is de uitvoering gestart.

13

restauratie van de Inundatiebrug in de Overeindseweg

Omdat nader (technisch) onderzoek noodzakelijk bleek, was 2017 nog nodig voor de voorbereiding. Verwachtte uitvoering in mei 2018.

14

Amendement ‘Schone Stad’:
De uitvoering van het amendement heeft de stad in 2015 een tijdelijk schoner aanzicht gegeven. Op basis van de resultaten van de evaluatie en de verdere onderbouwing van de budgetten gaan wij voor de begroting 2018 een voorstel doen voor een structurele invulling.

we hebben het amendement uitgevoerd en bij de Begroting 2018 is een voorstel gedaan hoe te komen tot structurele invulling.

Betaald parkeren en fietsparkeren binnenstad

15

Parkeren van fietsen en auto's vormt een onderdeel van het bezoek aan de binnenstad. Met (digitale) aanpassingen verbeteren wij de bereikbaarheid en de bruikbaarheid van de stallingen en de parkeervoorzieningen, zoals kluisjes voor het opladen van fietsaccu's en het online regelen van parkeerproducten.

Wat betreft de fietsenstallingen zijn er voorbereidingen getroffen voor het starten met een scansysteem ter vervanging van de huidige papieren bonnen.
Er zijn t.b.v. elektrische fietsen nieuwe lockers met oplaadmogelijkheid voor de accu aangeschaft voor de fietsenstalling De Fietspomp.
Wat betreft de parkeervoorzieningen is de website van ParkeerService verbeterd waardoor parkeerproducten eenvoudiger geregeld kunnen worden. Verder is er gewerkt aan een privacyprotocol dat noodzakelijk is om te kunnen starten met het in- en uitrijden van de parkeergarages op kenteken.

Verkeer en vervoer

16

Wij geven uitvoering aan het Gemeentelijk Mobiliteitsplan+ (GMP+) in nauwe afstemming met het onderhoudsprogramma. Daarbij ligt in 2017 de focus op de veiligheid bij (basis)scholen en het toenemend gebruik van elektrische fietsen.

De schoolomgeving van de scholen in Batau Noord is aangepakt ter verhoging van de verkeersveiligheid.

17

Ingaande het nieuwe vaarseizoen worden de brugspertijden voor het recreatieve vaarverkeer met een half uur verlengd (start om 16.00 uur i.p.v. 16.30 uur, tot 18.00 uur). Deze maatregel heeft een relatie met het begrotingsprogramma’s Wonen en Economie, en Vrije Tijd.

De aanpassing van de brugspertijden is met ingang van het vaarseizoen 2017 (1 april) in werking getreden.

Uitvoering Actieplan Geluid

18

Wij geven uitvoering aan het door de Raad in 2013 vastgestelde ‘Actieplan Geluid’. Langs de Zandveldseweg en de ’s-Gravenhoutseweg worden geluidsschermen vervangen en nieuwe gerealiseerd.

De geluidsschermen zijn geplaatst en voorzien van beplanting.

Overige wat doen we nog meer

19

De in 2016 gestarte pilot om te komen tot een geïntegreerde functie van sociaal programmeur en wijkmanager wordt geëvalueerd. Uit de evaluatie moet blijken of de combinatie van beide functies heeft geleid tot een meer integrale aanpak van overlast, sociale cohesie en betrokkenheid van bewoners.

In 2017 is onderzoek gedaan naar de rol van wijkcoördinatoren. Middels een pilot
is de integratie van de functies wijkmanager en sociaal programmeurs getest. Sinds begin 2017 draait de pilot zoals deze bedoeld is: Hierbij worden de functies werkenderwijs geïntegreerd en getoetst of dit een toegevoegde waarde is voor bewoners, collega’s, bestuur en de wijkcoördinatoren zelf. Uit een externe tussentijdse evaluatie met de belangrijkste stakeholders blijkt over het algemeen
grote tevredenheid over de samenvoeging. De pilot wordt begin van 2018
afgerond en de doorontwikkeling van de functie van wijkcoördinator wordt in
2018 verder vormgegeven.

20

De bestaande regels voor zelfbeheer worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Door herprioritering van werkzaamheden is de evaluatie van de zelfbeheerregels doorgeschoven naar 2018.

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde
2017

Realisatie 2017

1. Wijkbeoordeling inwoners.

>6

> 3

>6

2. Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen.*

79,6%

> 70%

75%

3. Percentage vervolgmeldingen.

4,6%

< 10%

4,8%

4. Percentage tevreden afwikkeling van vragen/ meldingen uit wijkplatformvergaderingen.

100%

100%

100%

5. Aantal gebiedsteams met een wijkplan.

5

5

6. Totaal strekkende meters vervangen en/of nieuw gerealiseerde geluidafscherming.

2.300

2.300

7. Groeipercentage gebruik OV.

2,5%

3,6%

8. Bezettingsgraad parkeergarages.
Het gemiddelde aantal bezette parkeerplaatsen gedurende de openingsuren, uitgesplitst naar parkeergarage, uitgedrukt in procenten.

Cityplaza: 25%
Stadshuis: 24%
Theater: 20%

Cityplaza: 25%
Stadshuis: 27%

Theater: 16%

9. Betalingsbereidheid straatparkeren.
De som van alle geparkeerde voertuigen met een geldig parkeerbewijs (parkeerticket, parkeervergunning of mobiel parkeeractie) gedeeld door het totaal aantal geparkeerde voertuigen, uitgedrukt in procenten

Minimaal 93%

96%

10. Klanttevredenheid parkeergarages
Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van garageparkeerders

3,8

3,7

11. Klanttevredenheid straatparkeren Waarderingscijfer voor algemene tevredenheid van straatparkeerders

4,0

3,9

12. Benchmark regionale parkeertarieven.
De afwijking van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio, uitgesplitst naar plaats en uitgedrukt in een euro’s.

Houten, Vianen,
IJsselstein, De Meern, Vleuten,
Utrecht, Maarssen,
De Bilt, Zeist

Nieuwegein wijkt met haar tarief – €0,20 tot + €0,20 af van de tarieven in gemeenten in de regio. Alleen de afwijking met gemeente Utrecht is (veel) groter.

* ’binnen 14 dagen’ moet zijn ’binnen de gestelde normtijd’, omdat de afhandeltijd per categorie verschilt.

Thema Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 1: Sociale Veiligheid en criminaliteit

In het Integraal Veiligheidsplan zijn voor de komende vier jaar ambities benoemd op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit. Middels het uitvoeringsplan wordt geprioriteerd in de realisatie van die ambities, waaronder met name de volgende actiepunten worden benoemd:

1

Terugdringen aantal woninginbraken door een wijkgericht- of locatiespecifieke aanpak, gemeentebrede bewustwordingscampagne en actief toezicht in de stad;

Er is overleg met de politie over woninginbraken en hotspots locaties. Waar nodig zetten wij in op extra toezicht door de boa’s. Specifiek in het donkere dagenoffensief is hier extra aandacht voor.
Aan de hand van een communicatiekalender is er gedurende het jaar meerdere keren ingezet op bewustwording bijv de zomercampagne huis aan huis voor de vakantie, tips voor veilige feestdagen etc.

2

Terugdringen aantal autokraken door een wijkgericht- of locatiespecifieke aanpak, gemeentebrede bewustwordingscampagne en actief toezicht in de stad;

Doelstelling voor 2017 was een afname van autokraken met 25% ten opzichte van 2015. Dit betekende in 2017 maximaal 580 autokraken. Gedurende het jaar bleek deze doelstelling te ambitieus. In het actieplan autokraak is de doelstelling bijgesteld naar een daling van 15% ten opzichte van 2016. Deze vernieuwde doelstelling is behaald.

Er is bewustwording gecreëerd door voorlichting te geven op hotspot locaties (bijv. aftrap  campagne autokraak NBC). Deelname aan de landelijke campagne Voorkom Autokraak.
Inzetten van extra handhaving en politie bij toename van autokraak.
In overleg met de politie, handhaving en wijk coördinatoren zijn autokraken in wijken geanalyseerd en is een wijkgerichte aanpak toegepast. Tweewekelijks worden in het veiligheidsoverleg de actuele veiligheidscijfers en zaken besproken. Om de 3 maanden monitoren en analyseren van de cijfers in de gemeente samen met politie.

3

Analyse in welke mate drugsoverlast voorkomt en het opstellen van een plan van aanpak om drugsoverlast aan te pakken;

In opdracht van de gemeente is het onderzoek “Drugsgebruik in Nieuwegein. Een kwalitatief onderzoek naar de mate van problematisch drugsgebruik binnen de gemeentegrenzen” uitgevoerd. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is er in samenwerking met Jellinek, het centrum voor Verslavingspreventie in de regio Utrecht een plan van aanpak opgesteld. Er is een verschil waarneembaar tussen de beleving van drugsoverlast en de feitelijke meldingen die bij de politie binnen. Het plan van aanpak is gericht  op preventie middelengebruik en met bijeenkomstig doel om meer inzicht te krijgen in drugsoverlast.

4

Analyse in welke mate ondermijnende (georganiseerde) criminaliteit voorkomt en het opstellen van een plan van aanpak om dat aan te pakken;

Het ondermijningsbeeld heeft inzicht gegeven welke ondermijnende criminaliteit in Nieuwegein voorkomt. Dit beeld gaf de urgentie van het onderwerp aan. Er is geïnvesteerd in bewustwording en alertheid binnen de organisatie van ondermijnende criminaliteit dmv presentaties. Er zijn diverse activiteiten ontplooid in het kader van de aanpak van ondermijning. Er is gestart met een signalerings- en casusoverleg Ondermijning waarin samen met interne en externe partners wordt afgestemd over casussen en concrete acties. Er is in het najaar een integrale controle uitgevoerd. Het plan van aanpak zal in 2018 gereed zijn.

5

Opstellen uitvoeringsplan 2017;

Uitvoeringsplan 2017 is opgesteld en tijdens RIA op 13 april met de raad gedeeld.

6

Opstellen van gebiedsgerichte veiligheidsplannen.

In 2017 is besloten om de gebiedsgerichte veiligheidsplannen niet op te stellen. Vanuit het Uitvoeringsplan (UVP) zijn er diverse projecten en acties voor verschillende locaties in Nieuwegein uitgevoerd. Verder zijn er binnen de projectenkaart voor diverse buurten ook diverse plannen of projecten op het gebied van veiligheid aangegeven.

7

Voeren van ketenregie over betrokken professionals vanuit diverse sectoren in casussen. Daarin spelen overlast en criminaliteit een dominante rol en/of het lukt instellingen niet tot oplossing van complexe problematiek bij inwoners te komen. We versterken de samenwerking tussen stichting Geynwijs en andere partners op het gebied van zorg en veiligheid zoals Save en CMPG.

Vanaf maart 2017 is de PGA (Persoonsgerichte Aanpak) in uitvoering gekomen.
De samenwerking is verder versterkt door het principe van “aandachtsfunctionarissen” in te stellen: bij elke partner is er een medewerker die de aanpak en de (juridische) achtergronden binnen de eigen organisatie uitdraagt. De aandachtsfunctionarissen komen 2x per jaar bijeen om de samenwerking onderling te versterken.

8

Inventariseren samen met politie, instellingen en ervaringsdeskundigen van hiaten in de aanpak verwarde personen en stellen een actieplan op.

In 2017 heeft een brainstorm met partijen plaatsgevonden om hiaten zichtbaar te maken. Hieruit zijn vier prioriteiten uit voortgekomen, waarvan er twee zijn gekozen om verder op te pakken, te weten signaleren en melden en outreachend werken. Met deze twee is in het najaar 2017 een start gemaakt.

Doel 2: Fysieke veiligheid

9

In het Beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is benoemd op welke wijze invulling wordt gegeven aan voorbereiding op rampen en crises. In het beleidskader Omgevingsrecht zijn onder andere meerjarenambities opgenomen over toezicht rondom het vakgebied bouwen. In het uitvoeringsplan Omgevingsrecht worden daartoe de prioriteiten voor 2017 benoemd om die ambities op het gebied van (bouw)toezicht te realiseren. Actiepunten in 2017 zijn:

10.

Intensivering van toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties;

Dit toezicht vindt plaats in het project bestaande bouw. In plaats van de 50 geplande controles, zijn er 11 bestaande bouw controles uitgevoerd in 2017. Er was in 2017 onvoldoende capaciteit beschikbaar om deze tijdrovende controles uit te voeren naast alle andere werkzaamheden voor het bouwtoezicht.

11

Themacontroles bij de zwembaden en flats met galerijbalkons;

Er zijn controles gehouden bij twee zwembaden en er is een controle uitgevoerd op de flats met galerijbalkons.

12

Bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brandtechnische veiligheid, constructief veilige gebouwen en het veilig kunnen vluchten bij brand;

Bij controles is aan genoemde onderwerpen  prioriteit gegeven maar het ontbreekt nog aan een goed monitoringsinstrument

13

Intensivering van toezicht op bouwkundige onderdelen bij openbare evenementen;

Bij de uitvoering van het toezicht wordt hier prioriteit aangegeven. Dit is vooral te merken aan de hogere frequentie van controles tijdens de constructieve fase en de fase vlak voor de oplevering. We hebben geen instrument om dit apart te monitoren.

14

Opstellen van een jaarprogramma omgevingsrecht.

Het jaarprogramma (uitvoeringsprogramma 2018) is voor het onderdeel Toezicht en Handhaving op 19 december door het college vastgesteld en ter info verzonden aan de gemeenteraad.

Overige wat doen we nog meer

15

Voor wat betreft mogelijke agressie en geweld gericht tegen het (lokale) openbaar bestuur zal in 2017 een protocol worden aangeboden aan gemeenteraad, college en burgemeester over hoe hier mee om te gaan.

Een regionaal protocol voor de aanpak van agressie en geweld is beschikbaar, maar nog niet geïmplementeerd in Nieuwegein. Er is bewust gekozen om het onderwerp Veilige Publiek Taak in het nieuwe inwerkprogramma van de raad op te nemen.

16

Inventariseren, selecteren en preventieve activiteiten uitvoeren om bewustwording over en bereidheid tot melden van huiselijk geweld en kindermishandeling onder inwoners te vergroten.

De gemeente heeft in 2017 Lijfstyle opdracht gegeven tot het inventariseren van preventieve activiteiten. Vanuit het Lijfstyle-netwerk hebben MOvactor en de GGDrU dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is verbreed naar kansrijke preventieve interventies om een positief opvoed- en opgroeiklimaat in Nieuwegein te bevorderen. Deze verbreding is passend binnen het Transformatieprogramma Kansen voor Jeugd en de uitgangspunten van het Lijfstyle netwerk.

17

Extra inzet op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals en vrijwilligers in bijvoorbeeld de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs en stichting Geynwijs wijzen we op het bestaan en we organiseren er trainingen over. We laten kindermishandeling niet voortbestaan vanwege privacyredenen of handelingsverlegenheid.

In 2017 hebben we de meldcode voor leerplichtambtenaren vastgesteld en zijn onze leerplichtambtenaren getraind in het hanteren van de Meldcode. Tevens hebben we de Meldcode onder de aandacht gebracht bij het primair en voortgezet onderwijs, door Veilig Thuis uit te nodigen in de bijeenkomsten van intern begeleiders van het primair onderwijs en van de zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs.

18

Campagne cybercrime

Campagne cybercrime is uitgevoerd in tweede kwartaal. Gericht op drie doelgroepen: scholieren, inwoners en ondernemers. Via diverse communicatiekanalen zijn deze doelgroepen benaderd

19

Aangesloten op het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS)

Vanaf eind 2017 is de gemeente aangesloten bij het veiligheidsinformatiesysteem waardoor de gemeente zelf toegang heeft tot actuele veiligheidscijfers per buurt.

20

Aanpak Nijpelsplantsoen

Op het Nijpelsplantsoen is een integrale aanpak opgezet gericht op het versterken van de buurt.
Er is extra ingezet op de aanpak van een jongerengroep waarbij aandacht is voor zorg en veiligheid. Uitgangspunt is repressief waar nodig en persoonsgericht waar het kan.

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

Veiligheidsgevoel (percentage)

27% voelt zich vaak of soms onveilig in Nieuwegein (19% zelden en 55% nooit)

<27

Niet bekend, wordt twee jaarlijks gemeten

Criminaliteitscijfer (aantal per 1.000 inwoners)

68,9

69

58,4

Overlastmeldingen (aantal per 10.000 inwoners)

148

<148

69*

Naleefgedrag Omgevingsrecht (percentage)

46

Niet bekend

Naleefgedrag bij openbare activiteiten (percentage)

69

Nog niet bekend

* betreft alleen jeugdoverlast

Prestatie-indicatoren

Realisatie
2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

Aantal autokraken

1048

-25% (580)

-20% (843)

Aantal woninginbraken

325

-3,5% (310)

-20%   (260)

Aantal bestaande bouw controles

50

11*

Aantal thema controles

30

16

Gebiedsveiligheidsplannen

5

0

Aantal trainingen in gebruik Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

7

5**

Tevredenheid cliënten jeugdbescherming en -reclassering

***

Aantal casussen waar gemeente ketenregie over voert (CMPG, L-PGA, extreme woonoverlast)

70

67

*Er zijn minder controles bestaande bouw en themacontroles dan vooraf ingeschat. Dit is te wijten aan krapte in capaciteit en een aantal incidenten die veel inzet hebben gevraagd. Hier staat tegenover dat er 210 adviezen zijn gegeven in het kader van horeca en evenementen vanuit Bouw-en woningtoezicht.
**Er zijn twee trainingen gehouden en drie bijeenkomsten waar dit onderwerp aan de orde is gesteld
*** geen cijfer bekend voor 2017, laatste onderzoek heeft plaats gevonden in 2016 over het jaar 2015. Respons was op Lekstroomniveau en slechts een zeer gering aantal. Voor 2018 niet meer als indicator opgenomen.

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Leefomgeving

23.544

21.399

21.738

-340

Veiligheid

3.405

3.425

3.896

-471

Totaal lasten

26.949

24.823

25.634

-811

Leefomgeving

15.311

14.941

15.751

810

Veiligheid

535

535

1.034

499

Totaal baten

15.845

15.476

16.785

1.309

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

903

1.242

1.259

16

Totaal van het programma

-10.201

-8.105

-7.591

514

Toelichting

Lasten

Thema Leefomgeving

Afval € 502.000 nadeel
Hogere lasten afval voor een bedrag van € 502.000 worden voor een bedrag van € 288.000 veroorzaakt doordat de raming van de lasten met een bedrag van € 288.000 naar beneden is bijgesteld als gevolg van een wijziging in de afhandeling van de te ontvangen subsidie met betrekking tot de opbrengst van plastic, metaal en papier welke wordt verstrekt door de stichting Nedvang. Deze bijstelling was niet verwerkt in de begroting RMN. Als gevolg van deze wijziging zijn de voorschotnota's gebaseerd op de vastgestelde begroting van de RMN. Via de eindafrekening van de RMN vindt er een terugbetaling plaats à € 270.000 welke is verantwoord bij de baten. (zie toelichting baten).
Alsmede incidentele hogere lasten in het kader van het plaatsen van inzamelstations voor herbruikbare producten en recyclebare materialen.

Openbaar groen € 90.000 voordeel
Een geplande benchmark en second opinion kon dit jaar niet volledig kon worden uitgevoerd voor een bedrag van € 90.000. Om de werkzaamheden in 2018 te kunnen uitvoeren wordt verzocht
het bedrag als budgetoverheveling aan te merken naar 2018.

Openbare verlichting € 55.000 nadeel
De hogere lasten worden voor een bedrag van € 32.000 veroorzaakt door het in 2017 betalen van niet begrote uitgaven voor het aan en afkoppelen van de lichtmasten in 2016 en de extra lasten voor het reinigen van de lichtmasten in het kader van de actie "Schone Stad".

Gladheidsbestrijding € 101.000 voordeel
Op grond van de BBV is een actualisatie van de voorzieningen en beheerplannen uitgevoerd. Als gevolg van een herijking van de voorzieningen is de voorziening gladheidsbestrijding geschrapt en wordt jaarlijks een bedrag opgenomen in de exploitatie.
Als gevolg van het opheffen van de voorziening gladheidsbestrijding valt het saldo van deze voorziening per 31-12-2017 vrij ten gunste van de exploitatie. Met ingang van 2018 worden de jaarlijkse lasten ten behoeve van de gladheidsbestrijding verantwoord in de exploitatie.

Civieltechnische bouwwerken (bruggen) € 124.000 nadeel
De hogere lasten voor civieltechnische bouwwerken worden veroorzaakt door de hogere kosten voor de inzet van brugwachters voor het op afstand bedienen van de bruggen. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere inkomsten  (zie toelichting baten).

Parkeren € 61.000 voordeel
Het voordeel van de nog niet verwerkte bijstelling van de aanpassing rekenrente van 4% naar 3,5% (Conform Raadsbesluit / begroting 2017), in combinatie met het nadeel door hogere kapitaallasten vanwege een bijstelling als gevolg van de definitieve vaststelling van de investeringskredieten, resulteren in een saldo van € 243.000 positief. Overigens staat hier voor wat de rekenrente betreft tegenover dat dit voordeel een zelfde nadeel oplevert bij het onderdeel treasury. Verder is er sprake van hogere lasten voor een bedrag van € 185.000, die voor het grootste deel veroorzaakt worden door een incidentele bijdrage van € 220.000 aan de verbonden partij Coöperatie ParkeerService. Als mede-eigenaar zijn wij gehouden aan het besluit van de ALV om extra bij te dragen aan de financiële positie van de coöperatie (zie tevens de toelichting bij de baten). Ook zijn er voordelen behaald op de kosten voor straatparkeren en fietsparkeren. Dit resulteert in een totaalvoordeel van € 61.000.

Thema Veiligheid
Liesboschbrand €485.000 nadeel
Vanwege de brand in de Liesbosch, waarbij asbest is vrijgekomen, zijn er extra kosten gemaakt, voor o.a schoonmaak en beveiliging. Deze extra lasten worden gedekt door de baten (zie toelichting baten).

Baten

Thema leefomgeving

Afval € 487.000 voordeel
De hogere baten afvalstoffen voor een bedrag van € 487.000 worden veroorzaakt door:

 1. Hogere inkomsten van de afrekening DVO (dienstverleningsovereenkomst ) RMN voor een bedrag van € 270.000. Dit heeft betrekking op de afhandeling van de nog te ontvangen bedragen voor de stichting Nedvang in het kader van opbrengst plastic, metaal en papier via de RMN (zie toelichting lasten)
 2. Hogere inkomsten afvalstoffenheffing voor een bedrag van € 30.000
 3. Een hogere bijdrage aan de voorziening voor een bedrag van € 187.000. Dit betreft de sluitpost van baten en lasten op basis van de werkelijke cijfers. Per saldo geeft dit geen nadelig / voordelig resultaat in de jaarrekening.

Jaarlijks wordt het saldo van de voorziening betrokken bij de opstelling van het tarief.

Begraafrechten € 80.000 voordeel
De hogere inkomsten worden veroorzaakt door een te negatieve inschatting bij de najaarsnota, waarbij de verwachting was dat er minder inkomsten uit begraafrechten zouden worden ontvangen. Dit bleek niet het geval.

Wegen € 57.000 voordeel
Dit betreft een hogere subsidie voor verkeersprojecten, in het kader van Lokaal Maatwerk. De desbetreffende werkzaamheden en de daarmee samenhangende lasten zijn verantwoord op de post "voorziening wegen en mobiliteit".
Voor deze post wordt verzocht het bedrag als budgetoverheveling aan te merken naar 2018 en toe te voegen aan de "voorziening wegen en mobiliteit".

Diverse incidentele posten € 231.500 voordeel
De hogere inkomsten op diverse posten worden veroorzaakt door:

 • Vergoeding openbare verlichting als gevolg van niet tijdig verwerkte storingen voor een bedrag van € 48.000;
 • Vergoeding schade aan een VRI voor een bedrag van € 57.000;
 • Vergoeding van Nedvang in het kader van project zwerfafval voor een bedrag van € 64.800;
 • Vergoeding van gemeenten in het kader van de brugbediening door de gemeente voor een bedrag van € 61.700. De gemeente voert naast haar eigen bruggen tevens het beheer over bruggen in een aantal regiogemeenten. Wij rekenen hiervoor een jaarlijkse vergoeding af met deze gemeenten. Deze vergoeding was nog niet begroot in 2017. (Zie tevens de toelichting lasten bij civieltechnische bouwwerken).

Rioolheffing € 43.000 nadeel
De lagere inkomsten rioolheffing wordt veroorzaakt door:

 • Hogere inkomsten voor een bedrag van € 78.000 als gevolg van meer huisaansluitingen
 • Een vergoeding van € 41.000 voor werkzaamheden voor derden
 • Lagere inkomsten rioolheffing voor een bedrag van € 162.000.

Parkeren € 297.000 nadeel
De lagere opbrengst parkeren wordt veroorzaakt door minder opbrengsten straatparkeren van € 162.000, als gevolg van een lager aantal kortparkeerders en lagere inkomsten door minder naheffingen. Als gevolg van een te hoge inschatting van de bezettingsgraad in de parkeergarages zijn de opbrengsten uit kortparkeren € 176.000 minder. Hier tegenover staat een hogere reclameopbrengst van € 40.500. Zie hiervoor ook de paragraaf Parkeren.

Thema Veiligheid

Liesbosch €454.500 voordeel
Hogere inkomsten als gevolg van schadeverhaal Liesboschbrand voor een bedrag van€ 454.500. (excl. btw, zie toelichting lasten).