ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

506

663

Kosten onderzoek en ontwikkeling

299

449

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

207

214

Materiële vaste activa

237.082

239.407

Investeringen met economisch nut

217.882

223.740

Gronden en terreinen

30.779

30.796

Strategische gronden

3.216

3.216

Voorraden erfpachtgronden

0

67

Bedrijfsgebouwen

147.649

152.460

Vervoermiddelen

845

811

Machines, apparaten en installaties

27.262

28.246

Overige materiële vaste activa

7.339

7.345

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

792

799

Investeringen met economisch nut, waardoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

17.500

15.630

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

17.500

15.630

Investeringen in het openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1.700

37

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut

1.700

37

Financiële vaste activa

15.480

14.880

Kapitaalverstrekkingen

10.747

10.737

Deelnemingen

10.480

10.470

Gemeenschappelijke regelingen

0

0

Overige verbonden partijen

267

267

Leningen

224

279

Openbare lichamen

woningcorporaties

Deelnemingen

224

279

Overige langlopende leningen

4.509

3.864

TOTAAL VASTE ACTIVA

253.068

254.950

VLOTTENDE ACTIVA

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden

3.341

4.425

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden

3.341

4.425

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan een jaar

42.224

33.221

Vorderingen op openbare lichamen

8.890

8.109

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

Rekeningen courant met niet-financiële instellingen

1.749

36

Uitzettingen in  's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

25.650

13.750

Vorderingen overig

5.935

11.326

Liquide middelen (kas en bank)

528

2.875

Overlopende activa

2.701

2.606

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

48.794

43.127

TOTAAL ACTIVA

301.862

298.077

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves

Algemene reserve

18.199

14.099

Bestemmingsreserves

73.197

75.626

Totaal reserves

91.396

89.725

Saldo van de rekening van baten en lasten

17.044

8.683

Totaal eigen vermogen

108.440

98.408

Vreemd vermogen

Voorzieningen

13.266

15.237

Vaste schulden > 1 jaar

158.500

161.500

Vaste schuld banken en overige financiële instellingen

158.500

161.500

Waarborgsommen

449

226

Totaal lang vreemd vermogen

172.215

176.963

TOTAAL VASTE PASSIVA

280.655

275.371

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden

20.440

19.874

Overige schulden

20.440

19.874

Overlopende passiva

767

2.832

Voorschotten van het Rijk

67

261

Voorschotten van Ned. Overheidslichamen

639

2.114

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

11

457

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

21.207

22.706

TOTAAL PASSIVA

301.862

298.077

Gewaarborgde geldleningen

222.798

226.047