Ambitie

Nieuwegein is een stad die democratisch en transparant bestuurd wordt en waar inwoners maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. Onze dienstverlening, al dan niet digitaal, is optimaal afgestemd op hun wensen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2017 hebben we gewerkt aan de doelstellingen uit dit programma. We maken mooie stappen in samenwerking met onze inwoners en ondernemers en zien daar ook de waardering voor terug. De gemeentelijke website is doorontwikkeld tot een ‘toptakensite’. Dit is een taakgerichte website, waarop de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te vinden zijn.  Ook is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van met name onze digitale dienstverlening.

Binnen het thema dienstverlening zijn niet alle ambities gehaald. Door een extra (financiële) impuls voor het verbeterprogramma dienstverlening zullen we vanaf 2018 hier verder mee aan de slag kunnen. We willen dat de inwoners, bedrijven en bezoekers die te maken hebben met de gemeente onze dienstverlening ervaren als klantvriendelijk, gemakkelijk en toegankelijk.
We doen dat aan de hand van 4 sporen:

 • spoor 1 verbeteren bereikbaarheid van alle kanalen
 • spoor 2: doorontwikkeling digitale dienstverlening
 • spoor 3: passende dienstverlening; ken je klant
 • spoor 4: dienstverlening en de organisatieontwikkeling

Per jaar maken we een concreet plan met actiepunten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

   Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd

   Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd

   Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering

    Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart

Thema Bestuur

Effectindicatoren

Realisatie 2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

1 Waardering voor het bestuur van de gemeente

41% inwoners
3,2 ondernemers

41% inwoners
3,5 ondernemers

45% (heel) veel vertrouwen
inwoners
3,2 ondernemers

2a Waardering ruimte voor participatie inwoners/bedrijven

3,3 inwoners
3,4 ondernemers

3,5 inwoners
3,5 ondernemers

3,6 inwoners
--- geen cijfer

2b Waardering ruimte voor initiatieven

3,4 inwoners
3,1 ondernemers

3,5 inwoners
3,5 ondernemers

3,9 inwoners
3,2 ondernemers

3 Waardering uitvoering taken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen.

RMN: 4,0
Parkeer-
service: 3,2
BghU: 3,5
WIL: 3,7

Geynwijs: 74%

voor allen streefwaarde 3,5

 1. RMN: 3,9
 2. Parkeerservice: 3,2
 3. Belastingsamenwerking: 3,5

Eigen onderzoek van WIL en Geynwijs:

 1. WIL: 3,7
 2. Geynwijs: 70% positief oordeel over Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).

Deze indicatoren worden met ingang van 2017 gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Thema Bestuur, Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming
Met betrekking tot de raad:

1

De raad maakt de informatie over de besluiten die de raad gaat nemen en heeft genomen inzichtelijk en toegankelijk voor de stad

Het nieuwe raadsinformatiesysteem biedt deze informatie aan.

2

De raad gaat met de stad in gesprek over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen

Door de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad praten betrokkenen mee in de commissievergaderingen over onderwerpen en ontwikkelingen die voor hen belangrijk zijn. De raad doet mee aan stadsgesprekken die door het college worden georganiseerd en raadsleden organiseren zelf gesprekken met de stad.

3

De raad kiest voor een proces en vergadervorm die aansluiten bij het onderwerp

De raad heeft verschillende gespreksvormen gebruikt tijdens de commissievergaderingen en informatieavonden.

4

De raad maakt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijk

Het stemgedrag  is ingevoerd in het raadsinformatiesysteem.

5

In 2017 ondersteunt Communicatie de griffier om met elkaar een campagne richting lokale verkiezingen 2018 te organiseren.

Er is een communicatieplan opgesteld ter bevordering van de opkomst bij de lokale verkiezingen, met extra aandacht voor jongeren en degenen die wel stemmen bij de landelijke verkiezingen, maar niet bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Met betrekking tot het college:Vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd willen we bereiken door:

6

Wij verantwoorden ons nog beter door keuzes en afwegingen in de besluitvorming inzichtelijk te maken.

Dit doen we al en blijven we ook doen.

7

We schrijven een goed leesbare begroting en heldere bestuurlijke rapportages. We zorgen voor een publieksversie van onze kadernota, programmabegroting en jaarrekening.

8

In 2017 werken we met een verbeterd format voor raads- en collegevoorstellen. De resultaten van de training raads- en collegevoorstellen die eind 2016 wordt gegeven, zullen ook merkbaar zijn en hieraan bijdragen.

We houden hierop blijvend aandacht en verbeteren waar het nodig is op onderdelen. Zo heeft in 2017 heeft een beknopte evaluatie plaatsgevonden, wat zal leiden tot verdere verbetering van de formats. Deze wijzigingen worden in 2018 doorgevoerd.

9

Wij bereiden plannen en besluiten zo veel mogelijk voor in samenspraak met inwoners. We communiceren deze transparant en tijdig.

10

We maken vanaf 2017 de besluitenlijst van het college binnen drie dagen  bekend en zorgen ervoor dat deze makkelijk is te vinden op de website.

Besluitenlijsten worden gepubliceerd maar niet binnen 3 dagen. Om dat te realiseren moeten interne processen worden aangepast.

Thema Bestuur, Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven

11

We promoten de website www.ikbennieuwegein.nl (zowel intern als extern) zodat dit een volwaardig middel voor participatie is.

In de drie pilotwijken van Betere Buurten is veel aan promotie gedaan. Maar er is nog geen sprake van gemeentebrede bekendheid met dit middel.

12

We doen in 2017 organisatiebreed ervaring op met de vijf fundamenten voor het omgaan met initiatieven uit de stad en het bijbehorende afwegingskader. Eind 2017 starten we de (eerste) evaluatie hiervan.

Het jaar 2017 is gebruikt om met de vijf fundamenten voor het omgaan met initiatieven uit de stad te
experimenteren, te leren en door te ontwikkelen. Eind 2017 zijn de
inzichten verzameld en is de evaluatie voorbereid. Begin 2018 wordt de evaluatie uitgevoerd.

13

In 2017 presenteren we een plan van aanpak om de organisatie communicatiever te maken om zo participatie te bevorderen. Ook maken we een start met de uitvoering. Hierin zullen we aandacht geven aan het benutten van digitale en sociale middelen, en kennis van werkvormen

Er is een start gemaakt met het herijken van de visie op communicatie. Door diverse onvoorziene omstandigheden en onderbezetting is dit nog onderbelicht gebleven.

14

We onderzoeken de mogelijkheden van een sociaal intranet (in plaats van het huidige huisnet). Een sociaal intranet bevordert de samenwerking en het kennisdelen van medewerkers.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar interne communicatie en de directie heeft op basis van de aanbeveling opdracht gegeven voor een sociaal intranet.

Thema Bestuur, Doel 3: Samenwerking

15

In 2017 geven we invulling aan de aanbevelingen uit de evaluatie van de gastgemeenteconstructie bij de samenwerking in het sociaal domein in Lekstroomverband op de inkoop Jeugd en WMO.

Vrijwel alle aanbevelingen zijn uitgewerkt en operationeel. Begin 2018 is het totale proces afgerond.

16

Ondertussen loopt ook de uitvoering van de U10-agenda gewoon door.

17

We verkennen verdere regionale en internationale samenwerking op het vlak van subsidiewerven. Dit kan de vorm aannemen van kennisuitwisseling tot gezamenlijk subsidie aanvragen.

We hebben deze verkenning uitgevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de EU heel weinig financieringskansen biedt aan middelgrote gemeenten. Daarom zetten wij hier niet meer actief op in.

18

In 2017 bieden we een nieuwe visie Internationaal beleid ter vaststelling aan, aan de raad. Hierin wordt ingegaan op samenwerking aan Europese subsidies en mondiale bewustwording.

In 2017 hebben wij deze nieuwe visie voorbereid. Gezien de hierboven genoemde verkenning gaan we in de visie niet in op subsidiewerven. We richten ons op het vergroten van mondiaal burgerschap en internationaal ondernemerschap. Op 25 januari 2018 heeft de raad niet ingestemd met ons voorstel.

Kengetallen

Waarde 2016

Verwachting 2017

Realisatie 2017

aantal gestelde persvragen

200

Wij houden dit niet meer bij, omdat dit aantal geen graadmeter is voor goede (pers)communicatie

aantal regionale samenwerkingsverbanden

16

16

Thema Dienstverlening

Effectindicatoren

Realisatie 2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

1 Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners/ondernemers

6,9 inwoners
6,8 ondernemers

3,5 inwoners
3,5 ondernemers

3,4 inwoners
3,4 ondernemers

2 Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners/ ondernemers

7,0 inwoners
6,6 ondernemers

3,5 inwoners
3,5 ondernemers

3,5 inwoners
3,4 ondernemers

3 "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners/
ondernemers

37% inwoners
15% ondernemers

38% inwoners
38% ondernemers

51% inwoners
38% ondernemers

De indicatoren worden met ingang van 2017 gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

Thema Dienstverlening, Doel 1: Passende dienstverlening

19

In 2017 stellen we het programma dienstverlening vast. Jaarlijks bepalen we de speerpunten. Voor 2017 is dat in ieder geval de nieuwe website en de verdere doorontwikkeling daarvan. De overige speerpunten worden in het programma gekozen.

De hoofdthema's van het programma zijn in de begroting 2017 als doelstellingen opgenomen: * Passende dienstverlening,
* Digitale dienstverlening,
* De medewerker.
Binnen deze doelstellingen formuleren we jaarlijks diverse ambities. In de kadernota 2018 is budget vrijgemaakt om hiermee vanaf 2018 tot en met 2022 aan de slag te gaan.

20

In 2017 meten we de klanttevredenheid van het werken op afspraak opnieuw.

Thema Dienstverlening, Doel 2: Digitale dienstverlening

21

In 2017 geven we, in navolging op de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek naar het Informatievoorzieningsbeleid, uitvoering aan de door uw raad vast te stellen strategische agenda 2017-2020 betreffende de innovatie op het terrein van informatievoorziening en -beheer. Daarmee realiseren we vergaande digitalisering en verbeteren we onze dienstverlening nog meer.

Nadat de raad heeft ingestemd met de I-Strategie (2017-274) zijn we gestart met de uitvoering en realisatie van de Eerste Fase. Dat vertaalt zich in versterking van de organisatie, opstellen van Jaarplan en Beleid en inrichten van de Governance. De ambities zijn stevig maar we maken forse stappen in de goede richting.

22

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI); Digitaal 2017 en Overheidsdienstverlening 2020. Het gegevenslandschap van de overheid zal in 2025 op een andere wijze georganiseerd zijn. De manier waarop burgers en overheden met elkaar communiceren verandert en hierbij past een transparante gemeente die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een gemeente die haar klanten centraal stelt in de informatiestromen. De ontwikkelingen die voortkomen uit lokale en landelijke en programma’s (GDI, Digitaal 2017 en Overheidsdienstverlening 2020) pakken we in samenhang binnen de vastgestelde strategische agenda 2017-2020 op. De vijf belangrijkste pijlers hierbij zijn:

  • Innovatieve dienstverlening
  • Doorontwikkeling Klant- en Zaakgericht werken
  • Omgevingswet Implementeren
  • Verbonden partijen en de keten
  • Governance Professionaliseren

In 2017 hebben we voorbereidingen getroffen. Met komst van extra bemensing kunnen we in 2018 aan de slag met Digimelding, E-Herkenning en Berichtenbox. Zie ook punt 19.

23

In 2017 hebben we een “toptakensite”; een taakgerichte website, die de meest gevraagde producten en diensten voor inwoners en ondernemers biedt en waarop het eenvoudig zaken doen is. In 2017 ontwikkelen we deze website door op digitale formulieren en subsites. De website is laagdrempelig en toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit willen we ook bevorderen voor de websites van WIL en Geynwijs.

De toptakensite is gelanceerd en is een succes. De doorontwikkeling op formulieren en subsites is nog niet gestart. Wel is gestart met de werving van een citymarkeer/contentmanager en projectleider dienstverlening die hiermee in 2018 aan de slag gaan.
WIL en Geynwijs hebben ook vernieuwingen gedaan op hun websites.

24

We breiden onze digitale producten verder uit als gevolg op de Wet digitalisering burgerlijke stand (overlijden, geboorte, huwelijk). Om dit mogelijk te maken is de implementatie van de e-herkenning op de nieuwe website een voorwaarde.

We hebben ons voorbereid op wat er nodig is voor de E-herkenning. Er zijn pilots in gemeenten met de digitalisering van de burgerlijke stand, die we op de voet volgen. Daarom is de digitale overlijdensaangifte nog niet gerealiseerd.

Een uittreksel uit het geboorteregister is sinds 2017 wel digitaal opvraagbaar ook voor niet-inwoners van Nieuwegein.

25

Een kwalitatief goede basisregistratie personen is van levensbelang. Deze gegevens worden onderling uitgewisseld door allerlei overheden. Inwoners zijn daarmee afhankelijk van ons. We willen adresfraude en identiteitsfraude meer aandacht geven zodat de Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) op orde blijft. We controleren meer op leegstand en briefadressen. Daarnaast verbeteren we de controle op brondocumenten en ID-bewijzen met behulp van nieuwe technische hulpmiddelen.

Er is meer gecontroleerd op leegstand en briefadressen in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Er is in de laatste maanden van 2017 geïnvesteerd in opleiding en apparatuur.

Thema Dienstverlening, Doel 3: Organisatieontwikkeling

26

In 2017 werken we verder aan de strategische agenda voor de organisatie met de volgende vier pijlers:

  • Basis op orde/gezonde financiën;
  • Meer slagkracht (Lean, digitalisering, innovatie);
  • Werken vanuit de bedoeling: een gedachtegoed waarin de leefwereld (inwoners en ondernemers) centraal staan in alles wat we doen, maar ook de waardevolle aspecten van de systeemwereld (wet en regelgeving) behouden blijven;
  • (Netwerk)samenwerking met de regio.

27

In het programma Dienstverlening is ook aandacht voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze medewerkers (de medewerkers zijn het plan!): interne stages bij dienstverleningsafdelingen, schrijfvaardigheden, van buiten naar binnen werken, minder regels, meer mogelijk maken.

In het uitwerkingsplan (zie punt 19) zullen wij hiervoor jaarlijks initiatieven opnemen.

28

In de nota ‘Vertrouwen op de kracht van de stad, fundamenten voor het omgaan met initiatieven’ (raadsbehandeling in september 2016) zit de opdracht aan de organisatie om de basishouding ‘ja, mits…’ waar te maken.

Eind 2017 zijn de inzichten verzameld en is de evaluatie voorbereid.
Begin 2018 wordt de evaluatie uitgevoerd. Hierbij worden initiatiefnemers,
relevante partijen, medewerkers, college en raad betrokken. Er wordt onder
meer gekeken naar de ervaringen, de succes- en afbreukfactoren, de meerwaarde van de vijf fundamenten en het besluitvormingsproces.
Zie ook punt 12.

Dienstverleningsconcept Atrium

In 2017 is met de partners in het Stadshuis op zoek zijn gegaan naar de mogelijkheden om een samenhangend programma te bieden in het atrium en de twee daarboven liggende verdiepingen in het Stadshuis. Er is gewerkt aan een stevige programmering dat zowel inhoudelijk als ruimtelijk is afgestemd op de vraag van de inwoners. Het voorgestelde samenwerkingsconcept en de ruimtelijke uitwerking daarvan zorgen voor levendigheid in het Stadshuis: er zijn meer mensen en activiteiten op de begane grond, de eerste en tweede verdieping van het Stadshuis. Daarnaast zorgt het concept voor een verbetering van de dienstverlening in het Stadshuis (punt in het collegeprogramma 2014-2018) en versterkt het concept de transities in het sociaal domein (punt in het collegeprogramma 2014-2018). Het effect van deze veranderingen en het toetreden van nieuwe partners zorgen bovendien voor een sluitende stadshuisexploitatie.
Er is niet tot besluitvorming door de raad gekomen.

Prestatie-indicatoren

Realisatie 2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

1. Tevredenheid werken op afspraak (schaal 1-5)

8,3

4

8,6

2a. Aantal bezoekers nieuwe website
(vanaf juni in de lucht)

250.000

tweede halfjaar 117.000 bezoekers

2b. Digitale overlijdensaangifte is mogelijk

niet gelukt
zie punt 24.

2c. Kwaliteit BRP (zelfevaluatie)

90%

95%

89,6%

3. Aantal klachten/aantal complimenten

**

** De eerdere indicator aantal klachten en aantal complimenten is vervallen. Het formeel ingediende klachten is nog wel te meten, maar alles wat daar dicht tegenaan ligt aan complimenten en overige klachten, is niet bijgehouden en dus ook niet te meten.

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Bestuur

2.508

2.481

2.298

183

Dienstverlening

1.024

1.068

934

134

Totaal lasten

3.532

3.550

3.232

317

Bestuur

86

86

813

728

Dienstverlening

1.383

1.433

1.463

30

Totaal baten

1.468

1.518

2.276

758

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

-

-

-

-

Totaal van het programma

-2.064

-2.031

-956

1.075

Toelichting

Lasten

Bestuur

Burgemeester en Wethouders € 158.000 voordeel
De lagere lasten hebben betrekking op lagere uitkeringen aan voormalige wethouders doordat hier minder beroep op is gedaan.

Raad € 59.000 nadeel
De hogere lasten op dit onderdeel hebben betrekking op de controlekosten die door de accountant in rekening zijn gebracht. Deze hogere uitgaven zijn volledig het gevolg van de hogere eisen die worden gesteld aan een goedkeurende accountantsverklaring en de extra werkzaamheden die dat met zich meebrengt.Deze extra uitgaven hingen vooral samen met de uitgaven in het Sociaal Domein.

Dienstverlening

Reisdocumenten / Rijbewijzen € 44.000 voordeel
Er is in 2017 minder materiaal en documenten aangeschaft voor de verstrekking van de reisdocumenten.

Basisregistratie € 49.700 voordeel
Dit betreft lagere lasten om de Basisregistratie Personen blijvend op orde te houden. Deze activiteit is noodzakelijk voor onder andere de bestrijding van adresfraude en id-fraude. Ook was de planning om in 2017 het aantal digitale producten verder uit te breiden en door te ontwikkelen als vervolg op de Wet Digitalisering Burgerlijke Stand. In deze activiteiten is vertraging ontstaan door prioriteiten op andere werkzaamheden te leggen.
Om deze vertraging in 2018 weer in te lopen wordt voor deze activiteit  verzocht het bedrag over te hevelen naar 2018.

Baten

Bestuur

Eindafrekening BRU € 322.800 voordeel
Als gevolg van de opheffing van de BRU is een definitieve eindafrekening opgesteld. Het totale liquidatiesaldo bedroeg 5,9 miljoen, waarvan reeds een voorschot van 2,3 miljoen was uitgekeerd. Het overblijvende bedrag van 3,6 miljoen is volgens de in het liquidatieplan vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten.

Voorziening wethouderspensioenen € 372.000 voordeel
Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. De belangrijkste factor is de te hanteren rekenrente. Hoe lager de rekenrente, des te meer de gemeente als kapitaal moet inleggen.
Waar in voorgaande jaren nog aanvullende dotaties nodig waren om de voorziening op peil te houden, was in 2017 een lagere dotatie nodig. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rekenrente is gestegen ten opzichte van 2016.

Dienstverlening

Hogere opbrengst leges overige verstrekkingen € 50.000 voordeel
De opbrengst van de eigen leges is € 50.000 hoger, als gevolg van een groter aantal verstrekkingen door de Stadswinkel/Burgerzaken.