Omschrijving

Begroting 2017 voor wijziging

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie 2017

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en dienstverlening

1.468

3.532

-2.064

1.518

3.550

-2.031

2.276

3.232

-956

Wonen en economie

15.446

15.494

-47

34.122

34.343

-221

33.531

15.642

17.888

Leefomgeving en veiligheid

15.845

26.949

-11.104

15.476

24.823

-9.347

16.785

25.634

-8.849

Vrije tijd

90

6.908

-6.818

66

7.315

-7.249

64

7.178

-7.113

Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming

22.381

71.753

-49.372

21.015

67.214

-46.199

20.897

67.391

-46.494

Bedrijfsvoering

5.320

24.885

-19.565

4.820

29.688

-24.868

4.188

28.513

-24.325

Algemene dekkingsmiddelen

11.039

5.130

5.910

11.003

6.058

4.945

10.449

6.988

3.460

Totaal programma

71.590

154.651

-83.061

88.021

172.991

-84.970

88.190

154.579

-66.389

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden

15.219

15.219

15.219

15.219

14.921

14.921

Algemene uitkeringen

78.841

78.841

79.936

79.936

79.987

79.987

Dividend

236

236

236

236

337

337

Saldo van de financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

13

13

Totaal algemene dekkingsmiddelen

94.296

0

94.296

95.391

0

95.391

95.258

0

95.258

Kosten van de overhead

2.740

19.635

-16.896

2.712

21.360

-18.648

1.761

20.237

-18.476

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

645

-645

0

361

-361

Totaal saldo van de baten en lasten

168.625

174.286

-5.661

186.124

194.995

-8.872

185.209

175.177

10.032

Toevoeging en onttrekkingen aan reserves

7.073

1.412

5.661

20.703

11.831

8.872

18.737

11.724

7.012

Het gerealiseerde resultaat

175.698

175.698

0

206.827

206.827

0

203.946

186.902

17.044

N.B. Bovenstaande tabel heeft op grond van BBV-voorschriften een andere indeling dan in eerdere jaarrekeningen. Onder andere Algemene dekkingsmiddelen en Overhead zijn in deze tabel apart gepresenteerd. Dit maakt dat één-op-één vergelijking van deze tabel met de bedragen bij bijvoorbeeld de programma’s niet mogelijk is.

Resultaat Jaarrekening 2017

Het bruto resultaat van de jaarrekening 2017 bedraagt € 17.044.362, inclusief het resultaat van het Grondbedrijf ad € 17.897.602.

De belangrijkste mutaties die tot dit resultaat hebben geleid zijn:

Reserve Sociaal Domein € 531.356 nadeel
In de Najaarsnota 2017 werden mutaties met een positief resultaat verwacht van € 0,7 mln. Besloten is om dit niet te verwerken in de reserve Sociaal Domein, dit ter voorkoming van schommelingen in de reserve.
Geconstateerd kan worden dat de exploitatie van het Sociaal Domein over 2017 per saldo een nadeel heeft van € 531.356. Begroot was een onttrekking van € 2.340.000, terwijl dit bij de jaarrekening 2017ongeveer € 2.871.000 moet zijn. Dit betekent dus dat een extra onttrekking uit de reserve Sociaal Domein noodzakelijk is. Bij de resultaatbestemming stellen wij daarom voor om dit bedrag extra van € 531.356 te onttrekken uit deze reserve.

Grondbedrijf € 17.897.602 voordeel
Het Grondbedrijf heeft een positief resultaat over 2017 gerealiseerd van € 17.897.602 (zie paragraaf Grondbeleid voor uitgebreide toelichting). Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door winstneming op Het Klooster als gevolg van de gewijzigde BBV regels. Nu zijn we verplicht winst te nemen conform de percentage of completion methode. Er wordt voorgesteld dit resultaat minus de afdracht aan de algemene dienst vanwege de egalisatiesystematiek plan- en vat-kosten (€ -324.000) minus te betalen vennootschapsbelasting 2017 (€ -328.000) plus de correctie van eerder geschatte VPB-lasten 2017 die te hoog waren geschat (€ 522.465), toe te voegen aan de Reserve Grondbedrijf.

Algemene dienst € 853.274 nadeel
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidentele last, namelijk de vorming van een voorziening voor een naheffingsaanslag BTW over de bouw van het theater De Kom van € 1.128.000. Hier staan tegenover een groot aantal mutaties die per saldo leiden tot een positief resultaat van € 274.726. Daarmee wordt het resultaat op de Algemene dienst € 853.274 negatief.