Overlopende passiva(x € 1.000)

Vooruit ontvangen middelen rijk

261

-194

67

Vooruit ontvangen middelen EU

0

Vooruit ontvangen middelen Nederlandse overheidslichamen

2.114

-1.425

689

Overlopende passiva

457

-446

11

Totaal

2.832

-2.066

767

Onder de post 'vooruitontvangen middelen overheden' zijn ontvangen middelen opgenomen met een specifiek bestedingsdoel, deze gelden zijn ontvangen van het Rijk, Europese en Nederlandse overheidslichamen.

In de onderstaande tabel is het verloop van deze voorschotbedragen (x € 1.000) te zien.

EU

Rijk

Inburgering oudkomerseducatie

74

0

74

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

184

713

834

64

Actieplan jeugdwerkloosheid

3

0

3

Subtotaal

261

713

908

0

67

Overige overheidslichamen

Milieusubsidies en vergoedingen

114

3

52

65

ISV-algemeen

99

0

99

ISV-bodem

0

0

0

Natuurkwartier

8

5

1

12

Provinciaal fonds stedelijk bouwen en wonen

177

18

195

Popactiviteiten

24

17

6

LL werk aan Overeindseweg

20

0

5

15

Inrichtingsvisie Fort Jutphaas

21

0

21

Afvalfonds zwerfafval

33

73

65

41

Project Groen doet Goed

42

0

6

36

Vooruitontvangen BDU gelden

1.382

1.382

0

Middelen regionaal meldpunt coördinatie leerplicht

183

6

188

Sanering verkeerslawaai

12

-1

11

Subtotaal

2.114

103

1.529

0

688

Totaal vooruitontvangen middelen

2.375

816

2.436

0

755

Het totaal van de gewaarborgde geldleningen bedraagt €  222.798

Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Saldo gewaarborgde geldleningen per 31-12-2016

894

Saldo achtervang 31-12-2016

225.153

Totaal saldo per 31-12-2016

226.047

Mutaties 2017:

Gewaarborgde geldleningen

-37

Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

-3.212

Totaal mutaties 2017

-3.249

Saldo 31-12-2017 gewaarborgde geldleningen

857

Saldo 31-12-2017 achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

221.941

Totaalsaldo 31-12-2017

222.798

De gemeente staat borg voor uitstaande geldleningen van diverse instellingen tot een bedrag van € 856.730 Daarnaast heeft de gemeente ten aanzien van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een achtervangfunctie.

Dit houdt in dat bij een beroep op de garantstelling eerst het WSW als totaal wordt aangesproken en dan pas de gemeente. WSW heeft een AAA-rating van Moody’s en een AAA-rating van Standard & Poor’s. Deze ratings geven de hoge kredietwaardigheid van de zekerheidsstructuur weer. Mede hierdoor kunnen corporaties met WSW-borging tegen scherpe voorwaarden geld aantrekken op de internationale geld- en kapitaalmarkten.

De rating van Moody’s en van Standard & Poor’s hebben een stabiele outlook. Dit is in lijn met de rating van de Staat der Nederlanden. De achtervangfunctie betreft een bedrag van € 221.941.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderstaand treft u de financiële verplichtingen aan voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost (zie artikel 53 BBV). Enkel de verplichtingen voortkomend uit Europese aanbestedingsprocedures worden vermeld, conform de voorschriften van de Commissie BBV.

Aansprakelijkheidsverzekering (2017)
Gemeente Nieuwegein heeft in 2017 een overeenkomst gesloten voor een Aansprakelijkheidsverzekering in combinatie met een werknemersschadeverzekering.  De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 1 jaar. Totaal dus maximaal 4 jaar. De hieruit komende jaarlijkse verplichtingen bedragen jaarlijks ongeveer € 107.000.

Microsoft Licenties (2017)
Het doel van de nieuwe aanbesteding is compliant te zijn, inzake de te gebruiken Microsoft licenties. Hierbij wordt een evenwichtige balans tussen de gekochte licenties en de user licenties op basis van abonnement beoogd, waarmee de gemeente Nieuwegein de komende jaren kan functioneren. De hieruit komende jaarlijkse verplichtingen bedragen jaarlijks ongeveer € 260.000.

Raamovereenkomsten TVL: inhuur Handhavingsjuristen (perceel 1), Toezichthouders Milieu (perceel 2) en Toezichthouders Bouwen en Wonen (perceel 3) (2017)
Deze Europese aanbesteding is in 2017 uitgevoerd en gegund. Het contract met de leverancier voor perceel 3 Toezichthouders Bouwen en Wonen is begin 2018 beëindigd vanwege niet nakomen van leveringsplicht.
Bij raamovereenkomsten worden de voorwaarden overeengekomen waar volgens nadere opdrachten kunnen worden gegund. De raamovereenkomsten dienen als flexibele schil. Op basis van de historische inhuurbehoefte  op deze functies (> 209.000 euro binnen 4 jaar), zijn de raamovereenkomsten Europees aanbesteed.

Raamovereenkomst Toezichthouders Openbaar Domein (2017)
Eind vorig jaar heeft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure plaatsgevonden voor de inhuur van toezichthoudersdiensten binnen het Openbaar Domein. De raamovereenkomst voor deze diensten loopt vanaf oktober 2017 voor een periode van 2 jaar met 2 maal een mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. Bij raamovereenkomsten worden de voorwaarden overeengekomen waar volgens nadere opdrachten kunnen worden gegund. De raamovereenkomsten dienen als flexibele schil. Op basis van de historische inhuurbehoefte  op deze functies (> 209.000 euro binnen 4 jaar), zijn de raamovereenkomsten Europees aanbesteed.

Raamovereenkomsten inhuur sociaal domein (2017)
In 2017 is voor de inhuurbehoefte op diverse functies en beleidsvelden binnen het Sociaal Domein diverse raamovereenkomsten Europees aanbesteed. Het gaat hierbij om de aanbesteding van de raamovereenkomst Leerplicht en Trajectbegeleiding, WMO (ontwikkelend), Werk en Inkomen (ontwikkelend) en Jeugd en Onderwijs (ontwikkelend).
Bij raamovereenkomsten worden de voorwaarden overeengekomen waar volgens nadere opdrachten kunnen worden gegund. De raamovereenkomsten dienen als flexibele schil. Op basis van de historische inhuurbehoefte  op deze functies (> 209.000 euro binnen 4 jaar), zijn de raamovereenkomsten Europees aanbesteed.

Raamovereenkomsten Inhuur Stadswinkel (2017)
Voor de flexibele schil van de afdeling Stadswinkel zijn in 2017 voor drie (functie)percelen raamovereenkomsten Europees aanbesteed. Bij raamovereenkomsten worden de voorwaarden overeengekomen waar volgens nadere opdrachten kunnen worden gegund. De raamovereenkomsten dienen als flexibele schil. Op basis van de historische inhuurbehoefte  op deze functies (> 209.000 euro binnen 4 jaar), zijn de raamovereenkomsten Europees aanbesteed.

Telecommunicatie (2017)
Voor telecommunicatiediensten en onderhoud zijn er met 3 partijen contracten, te weten KPN en Tele2 voor vaste telefonie, en Vodafone voor mobiel bellen.  De hieruit komende jaarlijkse verplichtingen bedragen jaarlijks ongeveer € 130.000.

Leveren en plaatsen verkeers-en straatnaamborden  (2017)
In 2017 is de levering en plaatsing van verkeers-en straatnaamborden Europees aanbesteed. voor 2018 gaat het om een verplichting van ongeveer 42.000 euro.

Leerlingenvervoer (2015)
We zijn in 2015 een contract aangegaan met Noot Touringcar Ede bv. De Overeenkomst gaat in op 1 augustus 2015 en heeft een vaste looptijd van twee jaren. Na deze periode kan Opdrachtgever de overeenkomst (als Opdrachtnemer daarmee instemt) verlengen met maximaal twee maal één kalenderjaar. De overeenkomst loopt uiterlijk van rechtswege af op 31-7-2019. De vervoerskosten zijn afhankelijk van het aanbod aan leerlingen en de afstand tot de scholen.   De hieruit komende jaarlijkse verplichtingen bedragen jaarlijks ongeveer € 235.000.

Catering Appel (2014)
Ook in 2017 heeft Appèl de dienstverlening met betrekking tot de catering voor het Stadshuis en de gemeentewerf verzorgd. In 2017 waren er nog 4 cateringmedewerkers van de gemeente bij de cateraar gedetacheerd.  De hieruit komende jaarlijkse verplichtingen bedragen jaarlijks ongeveer € 235.000.
De omzet van Appèl in 2017 was € 290.816 (inclusief BTW). Daarvan bedroeg € 146.000 de aanneemsom voor de catering van het Stadshuis en de Gemeentewerf, en ca. € 145.000 VOR (verkoop op rekening: reserveringen voor lunches, bijeenkomsten, personeelsfeesten etc.). Deze mantelovereenkomst wordt in 2018 opnieuw (Europees) aanbesteed.

Levering energie (2014)
Voor de levering van energie aan gemeentelijke gebouwen en objecten is er in 2014 in BRU-verband een nieuw Europees aanbesteed contract afgesloten voor levering van elektriciteit en aardgas met Eneco. De levering van elektriciteit contract is voor 100% verduurzaamde energie. Voor de openbare straatverlichting is er een contract met CityTec. Daarnaast zijn er nog contracten met Stedin voor transport elektriciteit, meter- en transformatorhuur, en met Vaanster voor de levering van warmte en koeling uit warmte-koude-opslag (WKO) voor het nieuwe Stadshuis en contracten met Vitens voor de levering van water. De totale kosten voor energie bedroegen ± € 1.500.000,- excl BTW. Dat is inclusief de openbare straatverlichting.

Naheffingsaanslag Belastingdienst
De Belastingdienst heeft op 27 december 2017 een naheffingsaanslag btw over 2012 opgelegd voor de in aftrek genomen voorbelasting met betrekking tot de bouw van theatercentrum DE KOM. De gemeente heeft hiertegen bezwaar aangetekend. De uitkomst van de bezwaarprocedure is nog niet bekend. Op 1 juni 2018 is een hoorzitting geweest, naar verwachting volgt binnen zes weken een uitspraak.
Voor het risico dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld is een voorziening gevormd conform artikel 44 lid 1a van het BBV. Deze voorziening van € 1.128.000 bestaat uit € 740.000 belastingrente en € 388.000 jaarlijkse lasten. De opgelegde naheffingsaanslag betrof de BTW over de investeringen in het Theater van 2008 t/m 2012. Voor de jaren daarna houden we rekening met een jaarlast van ongeveer € 65.000.