Kortlopende schulden (x € 1.000)

Totaal

19.874

566

20.440

De overige schulden eind 2017 bestaat uit crediteuren (eind 2016 11,0 mln.; eind 2017 12,8 mln.). Dit is het bedrag dat de gemeente moet betalen aan haar verschillende leveranciers.

Een andere grote post binnen de overige schulden is de post nog te betalen bedragen(eind 2016 5,3mln; eind 2017 6,5 mln.). ruim € 3,2 mln. hiervan heeft betrekking op de afrekening WMO en de Regionale Backoffice Lekstroom, ruim 2,2 mln. houdt verband met nog te betalen rente.