Op grond van de Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek stelt
het college jaarlijks een onderzoeksplan op. Het doel van deze onderzoeken is de
mate van interne beheersing van de gemeentelijke organisatie te meten en waar
mogelijk te verbeteren. Het betreft onderzoeken naar doelmatigheid (efficiency)
van gemeentelijke processen en naar doeltreffendheid (effectmeting) van onze
gemeente. In de begrotingsraad 2015 (november 2014) is toegezegd dat het college via de auditcommissie de raad informeert over de uitvoering van deze verordening. De verantwoording hierover vindt daarnaast via de jaarrekening plaats.
Onderstaand informeren wij u over de onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

  1. Inventarisatie onderzoek asbest

Doel van het onderzoek was een inventarisatie van de huidige procedure rondom
asbest.  Aanleiding voor het onderzoek waren asbestincidenten in 2016
bij de kerk De Bron en in de Rijtuigendrift. Een extern bureau heeft de uitvoering van asbest gerelateerde taken bij de gemeente Nieuwegein onderzocht. Hun beoordeling vond plaats in relatie tot de landelijke wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleidskader en het toezichtprotocol Omgevingsrecht. Samenvattend komt uit de audit naar voren dat de gemeente Nieuwegein een goede uitvoering geeft aan haar asbesttaken, maar dat dit niet betekent dat ze 100% foutloos is. Het overdragen en samenwerken bij dossiers blijft mensenwerk. Er zijn aandachtspunten in de digitale werkprocessen, bij afspraken met grote opdrachtgevers en in de overdracht van taken naar de Regionale uitvoeringsdienst (RUD). Het rapport zal u ter kennisname worden aangeboden.

  1. Pilot Wijkcoördinatoren

In 2017 is onderzoek gedaan naar de rol van wijkcoördinatoren. Middels een pilot is de integratie van de functies wijkmanager en sociaal programmeurs getest. Sinds begin 2017 draait de pilot zoals deze bedoeld is: Hierbij worden de functies werkenderwijs geïntegreerd en getoetst of dit een toegevoegde waarde is voor bewoners, collega’s, bestuur en de wijkcoördinatoren zelf. Uit een externe tussentijdse evaluatie met de belangrijkste stakeholders blijkt over het algemeen grote tevredenheid over de samenvoeging. De pilot wordt begin van 2018 afgerond en de doorontwikkeling van de functie van wijkcoördinator wordt in 2018 verder vormgegeven. Zo kan er nog meer gewerkt worden aan een integrale aanpak voor de wijken. U ontvangt de rapportage zodra de pilot is afgerond.

  1. Tweede meting evaluatie dienstverlening Geynwijs

Conform planning heeft er in de zomer een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de dienstverlening Geynwijs. Dit onderzoek is een vervolg op de in 2016 uitgevoerde nulmeting. Uit de 1-meting komt naar voren dat er sprake is van een lichte vooruitgang in het oordeel over de dienstverlening van Geynwijs ten opzichte van de nulmeting. De dienstverlening wordt door 70% van de inwoners als voldoende ervaren.
De uitkomsten van deze meting zijn, naast andere informatie, gebruikt als input voor de evaluatie “toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo”. Deze evaluatie heeft u reeds ontvangen als onderdeel van het raadsvoorstel “evaluatie toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo”. Besluitvorming hierover staat gepland voor de raad van februari 2018.