Ambitie

Een bedrijvige, toekomstbestendige en aantrekkelijke stad met ruimtelijke kwaliteit en een sterke economie, en een fijn groen woonmilieu waar de huidige en volgende generaties graag willen wonen, werken en ondernemen. De goede balans tussen de verschillende functies in de stad is zodanig dat Nieuwegein een stad is met een goede omgevingskwaliteit in een groene, gezonde, slimme regio waarbij we samen sterker staan dan alleen. We trekken bij deze ambitie dan ook samen op met regiogemeenten, maar ook met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de uitvoering van de drie pilotwijken Betere Buurten zijn stappen gezet om de buitenruimte in Nieuwegeinse buurten duurzaam vernieuwen, zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen.
Voor de verdere (duurzame) ontwikkeling van City zijn in 2017 stappen gezet; het vastgestelde Koersdocument City met als leidend principe een duurzame ontwikkeling, er worden woningen gerealiseerd in de Doorslagzone (HN-locatie) en er is een voorlopig ontwerp voor de Doorslagzone.
Wij zijn in 2017 gestart met de implementatie van de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. De Ontwikkelstrategie Omgevingswet is vastgesteld en de eerste fase hiervan is afgerond. In Rijnhuizen lopen er organische gebiedsontwikkelingen en is het wachten op besluitvorming van het Rijk op onze aanvraag voor toepassing van de verbrede reikwijdte Crisis- en herstelwet voor de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen.
In 2017 zijn stappen gezet om te komen tot een beter woningaanbod voor met name de doelgroepen senioren en mensen afkomstig uit de opvang en beschermd wonen. In het vastgestelde Woningbouwprogramma 2030 zit een opgave om 3.500 woningen binnenstedelijk in Nieuwegein te realiseren.
In het Pact van Ruigenhoek werken we samen met partners om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te behouden en duurzaam te ontwikkelen. Hiertoe zijn De Batterijen aan de Overeindseweg en Fort Jutphaas heringericht en nu voor het publiek toegankelijk.
Met de vaststelling van de Routekaart energieneutraal Nieuwegein 2040 en het plan van aanpak Klimaatadaptatie hebben wij uitgangspunten benoemd en zijn we aan de slag gegaan om te komen tot de duurzame klimaatbestendige stad Nieuwegein.
Met de vaststelling van de Ruimtelijk-economische koers van de U10-regio, onze eigen Economische Visie, de samenwerking met o.a. de stichting  Binnenstadsmanagement, Economic Board Utrecht, ROC Midden Nederland krijgen ondernemers de ruimte te ondernemen en hebben wij de aantrekkelijkheid van onze stad als bedrijfsvestigingsplaats onder de aandacht gebracht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Thema Wonen

Effectindicatoren

Realisatie 2016

Streefwaarde 2017

Realisatie 2017

1a Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving : tevredenheid voorzieningen

3,5

3,5

3,6

1b Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving : Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?

4,0

4,0

4,1

2 Tevredenheid over het woningaanbod

3,1

3,8

3,0

3a Percentage aanbod per kalenderjaar betaalbare sociale huurwoningen (uit Woonvisie 2015)

79,1

70

80,3

3b Percentage voorraad sociale huurwoningen t.o.v. woningvoorraad (uit Woonvisie 2015)

29,7

30

29,0

3c Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning?

4,0

4,0

4,1

4 Aantal monumenten

37

43

37

5 Mate van energieneutraliteit

4,2
4,1 (2015)

3,5

cijfer 2017
pas 2019 bekend 1)

1) Cijfer (bron : Rijkswaterstaat Klimaatmonitor) pas ruim 1 jaar na afloop kalenderjaar bekend

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 1: Een goede omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving voor alle maatschappelijke functies

1

In Nieuwegein bereiden we ons in 2017 verder voor op de Omgevingswet met een verwachte inwerkingtreding in 2019. De Omgevingswet vraagt op een andere manier van omgaan met de fysieke leefomgeving en de gebruikers van die leefomgeving. Doel van de wet is meer ruimte geven aan lokale ontwikkelingen, wat vraagt om een efficiëntere en meer integrale werkwijze. De wet geeft ook ruimte om het lokale ambitieniveau te bepalen. De invoering van de Omgevingswet is een grote operatie die op veel terreinen inspanning vraagt en gevolgen heeft voor bijna de gehele ambtelijke organisatie.

In januari 2017 heeft de raad ingestemd met een groeimodel voor de implementatie van de Omgevingswet en een aantal leidende principes bij deze implementatie (2016-520). Ook is het plan van aanpak voor de eerste fase gedeeld. Die eerste fase heeft uiteindelijke geresulteerd in een ontwikkelstrategie Omgevingswet (2017-343) en een plan van aanpak voor de tweede fase. Die tweede fase, waarin we concreet vorm geven aan de voorbereiding op de Omgevingswet, is in december 2017 gestart.

2

We treffen in 2017 voorbereidingen om te zorgen dat de raad in 2018 een Omgevingsvisie kan vaststellen; dit is de nieuwe, meer integrale opvolger van de structuurvisie en een belangrijk kaderstellend instrument binnen de Omgevingswet.

In de Ontwikkelstrategie Omgevingswet (2017-343) zijn (proces)keuzes gemaakt om te komen tot een omgevingsvisie en staat beschreven hoe we toe werken naar een omgevingsvisie. We zijn hiermee inmiddels gestart. Doel is de Omgevingsvisie Nieuwegein in 2019 te laten vaststellen door de raad.

3

Wij dragen zorg voor een actueel planologisch kader en waar mogelijk spelen we daarbij nu al in op de Omgevingswet. We koppelen de herijking Structuurvisie aan de Omgevingsvisie

Bij de herijking van bestemmingsplannen hebben we ons in 2017 nadrukkelijk voorbereid op de Omgevingswet. De resultaten daarvan worden in 2018 gedeeld. De structuurvisie gaat op in de Omgevingsvisie.

4

Wij gaan in 2017 vooruitlopend op de Omgevingswet aan de slag met organische gebiedsontwikkeling Rijnhuizen. Daartoe starten we de procedure voor het bestemmingsplan Rijnhuizen verbrede reikwijdte. Een bestemmingsplan verbrede reikwijdte loopt vooruit op de komst van het omgevingsplan uit de Omgevingswet en heeft als doel ervaring op te doen met de andere werkwijze volgens de Omgevingswet. Voorwaarde hiervoor is dat in 2016 een positief besluit wordt genomen door het ministerie van Infrastructuur & Milieu op onze aanvraag voor een bestemmingsplan verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet.

Doordat de Ontwikkelmaatschappij Utrecht garant staat voor de gebiedsbijdrage is het  mogelijk geweest met ontwikkelaars
verdere afspraken te maken over specifieke ontwikkelingen in Rijnhuizen. Dit is een tijdelijke oplossing.

De definitieve juridische regeling om van ontwikkelaars een gebiedsbijdrage te kunnen vragen is afhankelijk van de goedkeuring van het Rijk opdat wij mogen werken volgens een bestemmingsplan verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet.

Het Rijk heeft nog geen goedkeuring gegeven voor ons kostenverhaal in het kader van onze aanvraag voor een bestemmingsplan verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het bestemmingsplan is daarom nog niet vastgesteld. Wij verwachten dit in 2018.

5

In 2017 hebben wij voor het gebied Rijnhuizen nieuwe overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers ter invulling van de organische gebiedsontwikkeling Mooi Rijnhuizen (rol eindgebruiker staat centraal, geen vast proces, maatwerkoplossing).

Met twee ontwikkelaars zijn twee overeenkomsten gesloten voor transformatie van kantoor naar woningen aan de Wattbaan. Eén project, Wattbaan 27, is inmiddels opgeleverd.

6

De financiële en technische haalbaarheid van het ondergronds brengen van de bovengrondse hoogspanningslijn door Nieuwegein-Noord is in 2017 bekend. Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn maakt ruimte vrij voor woningbouw in Blokhoeve. Afhankelijk van het besluit van de Eerste Kamer over mogelijke tegemoetkoming van de investeringskosten (financiële haalbaarheid) starten we met voorbereiding van de uitvoering.

De Eerste Kamer heeft het toenmalige wetsvoorstel STROOM in december 2015 verworpen. In januari 2018 is het vervangende wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie (VEt) door de Tweede Kamer behandeld. Afhankelijk van het besluit van de Eerste Kamer over wetsvoorstel VEt en de prioriteringslijst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat starten we met voorbereiding van de uitvoering.

7

Wij starten met de uitvoering van de verbeterplannen van de drie pilots Betere Buurten; Merwestein, de Sluyterslaan en omgeving in Jutphaas-Wijkersloot en de Rijtuigenbuurt. Hiermee geven we een impuls aan de verbetering en toekomstbestendigheid van de openbare ruimte en leefbaarheid van die buurten. We werken nauw samen met inwoners, gebruikers en partners van die buurten. Zodra concrete plannen zijn opgesteld, zullen wij een voorstel voor onttrekking aan de reserve Betere buurten aan u voorleggen.

Alle drie de pilotprojecten Betere Buurten zitten in de uitvoeringsfase en de eerste verbeterplannen worden uitgevoerd. De evaluatie van deze drie pilots is in de raad van september (2017-285) besproken.
De raad heeft over de concrete plannen en budgetten voor de drie pilotprojecten besloten (2016-463  Merwestein en Sluyterslaan en omgeving) en 2017-387 Rijtuigenbuurt).

8

Wij stellen een plan op voor de verdere uitrol van Betere Buurten in de toekomst.

In 2017 hebben we o.b.v. de vastgestelde selectiecriteria (2017-285) een analyse gemaakt van alle 64 buurten van Nieuwegein om te bepalen welke nieuwe buurt het meeste synergievoordeel oplevert. In februari 2018 is voorstel (2018-043) voor de vierde Betere Buurt in de raad behandeld.

9

Van de resterende ontwikkelopgaven in onze binnenstad, wordt de ontwikkeling van de Doorslagzone (de zone aan de rand van de binnenstad langs het kanaal de Doorslag) als eerste opgepakt. Ten aanzien van de resterende ontwikkelopgaven werken we in principe van oost naar west. Binnenstad West wordt om die reden dan ook later in de tijd opgepakt. Wel zullen we met diverse stakeholders in gesprek gaan over het stationsgebied, mede in relatie tot de door de provincie beoogde aanpassingen aan het bus- en tramstation.

Voor de locatie tussen stadshuis en De Doorslag is door NEOO een Voorlopig Ontwerp voor realisatie van woningen met enige horeca aan de gemeente voorgelegd. Daar wordt nu verder gewerkt aan de planuitwerking en contractvorming. In die uitwerking wordt ook gekeken of het betrekken van de NVM-locatie een beter plan oplevert.

Voor de locatie hoek Herenstraat-Noordstedeweg is een koopovereenkomst gesloten met Blauwhoed over de realisatie van 58 woningen.

Er zijn gesprekken gevoerd en bijeenkomsten gehouden met vastgoedeigenaren, bewoners en andere stakeholders aan de hand van de voortgang van plannen, maar ook voor het genereren van input voor het Koersdocument City.

De planvorming voor City West is op een aantal locaties opgestart. Met de provincie wordt gewerkt aan het optimaliseren van het bus- en tramstation, waarbij bestuurlijk overeen is gekomen dat City Nieuwegein wordt gezien als een regionaal station dat een hoogwaardige stedelijke uitstraling moet krijgen (2017-316).

Op 23 november heeft de raad het Koersdocument City vastgesteld (2017-350) dat duurzaamheid als leidend principe heeft voor de verdere ontwikkeling van City. In dit document staan de ambities voor verdere ontwikkeling verwoord.

10

Wij stellen een eerste concept op van het planologisch kader voor de noordpunt van Het Klooster.

Wij hebben t.b.v. het eerste concept bestemmingsplan voor deelgebied 4 (noordpunt) een startnotitie opgesteld (2017-288).

11

In 2017 komen wij met een plan voor het MEC-gebouw in relatie met de ontwikkeling Toekomst Natuurkwartier (2015-513).

In 2017 zijn de uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het Natuurkwartier (2015-513) nader ingevuld.  Deze nadere invulling van de uitgangspunten was nodig om concrete invulling te kunnen geven aan het plan MEC-gebouw/vastgoed Natuurkwartier en de verdere ontwikkeling van het Natuurkwartier.

12

Wij brengen in beeld wat de Wet Kwaliteitsborging van de bouw (verwachte inwerkingtreding 1 januari 2018) meerjarig betekent voor onze capaciteitsbehoefte en legesinkomsten. De bouwinhoudelijke toetsing en bijbehorend toezicht is voor eenvoudige bouwwerken dan niet langer een gemeentelijke taak. De kwaliteitsborging wordt stapsgewijs overgedragen aan gecertificeerde marktpartijen, te beginnen met eenvoudige bouwwerken waarvan de gevolgen bij falen gering zijn.

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 11 juli besloten de stemming uit te stellen omdat er op dat moment geen meerderheid was voor het voorstel vanwege twijfels over de uitvoerbaarheid. Mogelijk komt er een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling en moet dat  nieuwe wetsvoorstel opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Dit betekent in elk geval dat gemeenten zeker tot 2019 verantwoordelijk blijven voor het bouwtoezicht.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 2 : Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking

We voeren de activiteiten uit het programma Woonwijs (2016-218) uit en we richten ons in 2017 specifiek op;

13

het maken van prestatieafspraken met de corporaties over verbetering van toegankelijkheid en geschiktheid van nultredenwoningen en verbetering van seniorencomplexen (programma Woonwijs);

De prestatieafspraken met de corporaties zijn vastgelegd voor de periode 2016-2019 en in 2017 heeft de jaarlijkse actualisatie hiervan plaats gevonden.

In 2017 is verder gewerkt aan Verbetering van seniorencomplexen:

 • Convenant Verzorgd Wonen

Verzorgd Wonen is een woonvorm waarbij mensen die kwetsbaar en minder sociaal zelfredzaam zijn zelfstandig wonen, in een beschut sociaal milieu en een fysiek geschikte woning en woonomgeving.
Hiervoor werken wij samen met woningcorporaties en zorgorganisaties, o.a. door een “Convenant Verzorgd Wonen” af te sluiten (1e kwartaal 2018).

 • Bevoegdheden in regionale Huisvestingsverordening

In 2017 zijn voorbereidingen gestart om de bevoegdheden in de regionale Huisvestingsverordening vanaf 2018 te kunnen gebruiken om woningen toe te wijzen onder de noemer Verzorgd Wonen.

14

het voorbereiden in 2017 van een pilot en indien mogelijk starten met de pilot met een Vereniging van Eigenaren voor verbetering bestaande seniorencomplexen van particuliere eigenaren (programma Woonwijs);

In april 2017 is een derde pilot Verzorgd Wonen gestart; dit keer niet met een woningcorporatie, maar met de Vereniging van Eigenaren Van Reeslaan 31 - 101. De eindrapportage van deze pilot wordt in 2018 verwacht.

15

de uitgifte van geschikte gronden en locaties binnen een zone van 400 meter van belangrijke voorzieningen met voorrang voor doelgroepen voor wie nabijheid bijdraagt aan zelfredzaamheid (programma Woonwijs);

In de Van Reeshof hebben we in 2017 de eerste resultaten gezien van afspraken specifiek gericht op voorrang voor 65+ers en 55+ers. Dit heeft ertoe geleid dat 80% van die woningen is verhuurd aan deze doelgroep uit Nieuwegein.
Er is gestart met de planontwikkelingen in het Middenblok Hoog Zandveld en de Deventerschans, de groep mensen voor wie nabijheid van voorzieningen bijdraagt aan zelfredzaamheid is hierin expliciet opgenomen als primaire doelgroep.
In particuliere initiatieven nabij voorzieningen zijn afspraken gemaakt met initiatiefnemers om geschikte nultredenwoningen te realiseren.

16

het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, groepswonen en verbeteren van toegankelijkheid van seniorencomplexen (programma Woonwijs).

Groepswonen
Twee families zijn op zoek naar onderdak voor een woongroep die zij willen vormen die ook van betekenis kan zijn voor de buurt. In 2017 zijn gesprekken gevoerd en is meegezocht naar huisvestingsmogelijkheden en zijn connecties gelegd met partijen die hierin voor hun van betekenis kunnen zijn.

Toegankelijkheid van seniorencomplexen
In de prestatieafspraken 2016-2019 is afgesproken dat de woningcorporaties de woningvoorraad meer levensloopbestendig maken.

Ondersteunen van wooninitiatieven
In 2017 zijn gesprekken gevoerd met particuliere initiatiefnemers en organisaties die actief zijn in het sociaal domein en die op zoek zijn naar (andere) huisvestings-mogelijkheden, bijvoorbeeld met:

 • Het Respijthuis in ontwikkeling
 • De eigenaren van Print Run en Was en Strijk ( Huis van Waarden & Wederkeer)
 • De stichting Knarrenhof: wonen voor ouderen in hofje
 • St. Doenersdreef: organisatie voor WLZ zorg en Wmo dagbesteding in Nieuwegein
 • Een ouderinitiatief kinderen met downsyndroom
 • Het netwerk Autisme

17

We werken met partners aan nieuwe woonvormen waar een mix van mensen uit de opvang en beschermd wonen terecht kunnen met passende contracten, achtervang en nazorg en in verbinding met basisvoorzieningen in de wijk.

 • In 2017 is in samenwerking met het Leger des Heils en Portaal de Pitstop van start gegaan; een gewone woning voor tijdelijk wonen voor mensen die een nieuwe start maken in de maatschappij.
 • We zijn in gesprek met Lister over een locatie en het concept plan om invulling te geven aan het woonproject kleine huisjes voor begeleid zelfstandig wonen (tiny houses).
 • In samenwerking met Lister is in 2017 een Proeftuin Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voorbereid. In februari 2018 is de proeftuin van start gaan.
 • Op uitnodiging van de Tussenvoorziening is deelgenomen aan het project Nieuwe Wegen om de uitstroom van mensen uit de Maatschappelijke Opvang te bevorderen, ook voor hen die een huurschuld hebben en die meewerken aan een oplossing hiervoor.
 • Portaal heeft een plan ingediend voor de transformatie van het leegstaande kantoorpand Meander naar een woongebouw met 250 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn geschikt voor starters, spoedzoekers, statushouders en mensen die uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen komen.
 • In 2017 hebben we een kick-off gehad van het project Kamers met Kansen *) Nieuwegein. Hierbij zijn verschillende organisaties aangesloten. De opbrengsten van de thematafels geven de kaders en kenmerken weer van het Kamers met Kansen concept in Nieuwegein.

*) Kamers met Kansen is een woonvorm met coaching gericht op wonen, leren en werken om zelfstandig te leren wonen.

18

De rol van verhuisadviseur wordt verbreed naar wooncoach.

We zijn gestart met een verkenning van de transformatie van de verhuisadviseur senioren naar wooncoach. Eind 2017 zijn er 29 personen verhuisd naar een passende woning met de hulp van de verhuisadviseur. Daarnaast hebben er zes personen een aanpassing gemaakt aan de woning waardoor zij langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen.

19

We onderzoeken of en hoe versteviging inzet huishoudelijke hulp bijdraagt aan langer zelfstandig wonen

De uren van Huishoudelijke Hulp zijn uitgebreid ten behoeve van bestrijding eenzaamheid (extra half uur voor contact-moment) en het verstevigen van de signaleringsfunctie.

20

Door inkoop en samenwerking met de zorgverzekeraar werken we in 2017 aan een flexibele mix van zorg en ondersteuning in en nabij huis, en levensbreed met speciale aandacht voor noodopvang, een vangnet, respijtzorg, kortdurende verblijf en woonruimte voor mantelzorgers om zo langer zelfstandig wonen met zorg mogelijk te maken

In 2017 zijn we samen met Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis, Zorgspectrum, Steunpunt Mantelzorg  nagegaan wat er met een respijthuis wordt beoogd. Begin 2018 wordt er een concept businesscase respijthuis verwacht.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen

21

Wij stellen een herijkt woningbouwprogramma voor aan de raad. Waar nodig herijken we de onderzoekslocaties woningbouw uit de structuurvisie. Deze woningbouwlocaties landen in de Omgevingsvisie (2018). Het urgentieprogramma woningen is uit 2007. Omdat dit programma van totaal 3300 woningen over enkele jaren voltooid is wordt de raad gevraagd uitspraken te doen over de toekomstige woningbouwopgave en op welke wijze hieraan invulling moet worden gegeven.

In mei 2017 heeft de raad het Woningbouwprogramma 2030 (2017-147) vastgesteld. Hierin zit een opgave om 3.500 woningen binnenstedelijk te realiseren in 13 jaar. In het programma zijn 67 locaties opgenomen waar deze woningbouw kan landen en zijn uitspraken gedaan over het al dan niet bebouwen van andere plekken. In december 2017 is het uitvoeringsprogramma (2018-002) vastgesteld waarin is vastgelegd hoe het woningbouwprogramma zal worden ingevuld zodat voldoende wordt bijgedragen aan de doelstellingen uit de Woonvisie en Woonwijs.

Transformatie kantoren naar woningen

Wij hebben de Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en gedeputeerde Bart Krol begeleid bij hun werkbezoek in februari om onze succesvolle kantorenaanpak met eigen ogen te aanschouwen.

Opgeleverd in 2017:
Kantoortransformaties

 • 132 appartementen Merweplein
 • 77   appartementen aan de Wattbaan

Nieuwbouw voormalige op kantoorlocatie

 • 26  woningen en 30 appartementen Hof van Plettenburg
 • 56 nul-op-de-meterwoningen Kroon op Jutphaas

Bouw gestart in 2017:

 • 96 woningen op voormalige kantoorbestemming aan Vreeswijkse straatweg

22

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties worden de duurzaamheidsaspecten benoemd.

In november 2017 zijn in de ‘Actualisatie prestatieafspraken 2016-2019’ (2017-413) nadere afspraken gemaakt over duurzaamheid:

 • opstellen route naar CO2-neutrale woningvoorraad in 2050;
 • gezamenlijke energiecampagne;
 • aanbieden en plaatsen zonnepanelen.

23

Wij spannen ons in voor toevoeging van extra sociale huurwoningen voor spoedzoekers en statushouders (instapwoningen) om huisvesting van statushouders niet ten koste te laten gaan van andere woningzoekenden.

De inspanning om te komen tot instapwoningen heeft in navolging van het project aan de Weverstede in 2017 geleid tot de opening en tijdelijke huisvesting in de Luifelstede (70 tijdelijke onzelfstandige eenheden) en het starten van de bestemmingsplanprocedure om 253 woningen te realiseren in De Meander aan de Martinbaan.

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie.

24

Wij leggen nieuw cultuurhistorisch beleid voor aan de raad. Herin leggen we de omgang met Nieuwegeins erfgoed en ambities voor de komende vijf jaar vast. We brengen daarbij in kaart welke acties de Erfgoedwet met zich meebrengt voor Nieuwegein.

De voorbereidingen voor het nieuwe cultuurhistorische beleid zijn gestart en we leggen dit in 2018 aan de raad voor.

25

Wij werken verder mee aan de toegankelijkheid, het zichtbaar maken en de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aansprekende projecten in 2017 zijn; de Batterijen aan de Overeindseweg zijn door de ondernemers herontwikkeld; de inrichtingsvisie Fort Jutphaas wordt verder gerealiseerd; Rijkswaterstaat heeft de objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie langs het Lekkanaal verplaatst en als kunstobject zichtbaar gemaakt.

Wij hebben het Pact van Ruigenhoek ondertekend (2017-368) waarin met andere overheden wordt samengewerkt om de  Nieuwe Hollandse Waterlinie te behouden en duurzaam te ontwikkelen.
De onderneming in de Batterijen is gestart en de Batterijen zijn toegankelijk voor het publiek.
Fort Jutphaas is heringericht en het wandelpad feestelijk geopend. In 2017 zijn de asbesthoudende materialen uit de fortwachterswoning gesaneerd.
De waterlinie-objecten langs het Lekkanaal zijn verplaatst en als gevonden voorwerpen (‘objets trouvés’) in het landschap terug geplaatst.

26

Op bedrijvenpark het Klooster is begin 2017 een nederzetting gevonden van de Swifterbantcultuur (4600-3900 voor Chr.). De vele vondsten bestaan uit hanger van barnsteen, vuurstenen werktuigen, (versierd) aardewerk en complete potten.
In september zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd op het congres van de Europese Associatie van Archeologen in Maastricht. In oktober is in het kader van de Nationale Archeologiedagen in het stadshuis en in de bibliotheek De Tweede Verdieping een kleine fototentoonstelling geweest, in combinatie met een lezing in de bibliotheek door één van de opgravende archeologen.
Bij nader onderzoek bleek er een jonge vrouw met een baby in haar arm te zijn gevonden. Nog niet eerder werd in Nederland zo’n oud babygraf ontdekt

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doel 5: Een klimaatneutrale stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan.

27

We leggen de routekaart klimaatneutraal Nieuwegein 2040 voor aan de raad. Hierin staat aangegeven welke routes we gaan bewandelen en wie de betrokken partijen zijn om tot een klimaatneutrale stad te komen.

De Routekaart energieneutraal Nieuwegein 2040 is in september 2017 door de raad vastgesteld (2017-272). Een energieneutrale stad is onderdeel van een klimaatneutrale stad, en vormt hier een groot aandeel in.

28

We leggen de raad een visie klimaatadaptatie voor waarin maatregelen staan opgenomen om de gevolgen van extreme weersituaties het hoofd te bieden. De kansrijke en kostenneutrale maatregelen uit de visie worden bij gebiedsontwikkelingen, herstructuringsopgaves en groot onderhoud uitgevoerd. Andere maatregelen worden per keer bekeken.

Het plan van aanpak voor de visie klimaatadaptatie is aan de raad toegezonden (2017-294). De visie klimaatadaptatie wordt in 2e kwartaal 2018 verwacht.

Wat doen we nog meer?

29

 • Onze inzet op vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht stemmen wij met name wat betreft het onderwerp milieu en Omgevingswet verder af de RUD Utrecht.

Met de RUD Utrecht is een dienstverleningsovereenkomst 2018-2021 gesloten (2017-438) voor de uitvoering van de taken milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving voor de bedrijven van het basistakenpakket.

30

 • We starten met de voorbereiding van de geluidskaart 2018 dit volgens de EU-richtlijn Omgevingslawaai.

In augustus 2017 zijn de geluidbelastingkaarten 2016 vastgesteld (2017-301). Op basis van deze geluidskaarten  wordt het Actieplan Geluid 2018 opgesteld en aan de raad aangeboden.

31

 • We zorgen dat de benodigde beleidsstukken en dat de uitvoering van ons beleid (programma’s) op orde zijn. We dragen zorg voor een snelle en goede afhandeling van de benodigde vergunningen, begeleiden initiatieven van derden en leveren de benodigde informatie aan onze inwoners en ondernemers op het gebied van wonen, economie, milieu en bouwen.

Kengetallen

Realisatie
2016

Verwachting 2017

Realisatie 2017

Functiemenging (% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen) *)

60,1

59,9

Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad

475

502

Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen

50

286

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) *)

11,8 (2014)
2,1 (2015)

nnb, volgt uit Waarstaatjegemeente.nl

Hernieuwbare elektriciteit (%) *)

8,2

nnb, volgt uit Waarstaatjegemeente.nl

*) verplicht kengetal op basis van Besluit Begroting en verantwoording.

Realisatiecijfers uit www.waarstaatjegemeente.nl
Jaar tussen haakjes betekent ; is het laatst bekende cijfer.

Thema Economie

Effectindicatoren

Realisatie
2016

Verwachting 2017

Realisatie 2017

1 Tevredenheid ondernemers over ondernemingsklimaat
(Cijfer op schaal 1 (laag) tot 5 (hoog))

3,45

3,75

3,50

2 Aantal arbeidsplaatsen
(Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register)

41.668

42.206

41.868

3 Tevredenheid inwoners over het winkelaanbod
(Cijfer op schaal 1 (laag) tot 5 (hoog))

4,1

4,1

4,2

4 Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein
(Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register)

5.263

5.331

5.284

4 Aantal arbeidsplaatsen in U10-regio
(Bron: provinciaal arbeidsplaatsen register)

444.163

449.900

453.686

5 Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster

5

41

32

5 Ontwikkeling aantal Bezoekers Cityplaza
(2014 is 100%)

111%

120%

111%

5 Aantal toeristen overnachtingen

niet bekend

32.350

39.556

1 In 2017 worden twee grote bedrijven (> 30.000 m2) gerealiseerd.
2 In 2017 gerealiseerd twee grote bedrijven met totaal 66.176 m2

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen.

1

Nadat de Ruimtelijk-economische koers U10 is vastgesteld komen wij met de Economische visie Nieuwegein, met daarin aandacht voor o.a. de mogelijkheden van werken aan huis, ondersteuning startende ondernemers, “vrijhandelszones”.

De Economische Visie (2017-335) is vastgesteld in de raad van 27 november 2017

Behoud en groei van werkgelegenheid.

2

We organiseren netwerk- en themabijeenkomsten voor ondernemers ter versteviging van het ondernemersklimaat Nieuwegein. Daartoe inventariseren we de belangstelling bij ondernemers van keten-bedrijfsbezoeken, in het kader van ‘ken je buren’ gaan bedrijven dan bij elkaar op bedrijfsbezoek waarmee we de lokale gebondenheid versterken. Bij voldoende belangstelling starten we met organiseren van deze keten-bedrijfsbezoeken.

Er zijn bij diverse winkeliers(verenigingen) bedrijfsbezoeken afgelegd. Tevens zijn er netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten georganiseerd:

 • bijeenkomsten met diverse ondernemers en betrokken instellingen om mee te denken over de Economische visie.
 • een themabijeenkomst over bereikbaarheid en duurzame mobiliteit
 • over Werken in de logistiek en de krapte op de logistieke arbeidsmarkt.
 • netwerkbijeenkomsten met ambachtelijke bedrijven en industriële maakbedrijven.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht door zowel reeds bekende als nieuwe bedrijven, door de onderlinge kennismaking is de lokale gebondenheid verder verstevigd.

Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.

3

Op basis van verbeterd inzicht in de kenmerken van de binnenstadsbezoeker worden de evenementen, de aankleding en de beleving in de Binnenstad concreet vormgegeven door stichting Binnenstadsmanagement.

De Stichting Binnenstadsmanagement is actief geweest door middel van diverse evenementen en activiteiten. In de raadsbrief 2017-360 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten van de Stichting Binnenstadsmanagement en de speerpunten voor het jaar 2018.

Sinds september 2017 is de zaterdag warenmarkt verplaatst van P-west naar het Stadsplein.  De Stichting Markten Nieuwegein heeft aangegeven tevreden te zijn en de reacties van bezoekers zijn positief.

Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio.

4

In 2017 wordt de Ruimtelijk-economische koers U10 vastgesteld en wordt de koers in 2017 uitgewerkt om te komen tot een praktische uitwerking toegespitst op Nieuwegein. Aanleiding is dat een veranderende wereld vraagt om een sterke lokale en regionale visie. Deze uitwerking krijgt zijn beslag in de op te stellen Omgevingsvisie.

De Ruimtelijk-economische koers (2017-199) is op 22 juni 2017 vastgesteld in de raad. De raad heeft kennis genomen van de bijbehorende uitvoeringsagenda.

5

Wij versterken de relatie tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven door o.a. de jaarlijkse Dag van het Ambacht. Verder spelen we in samenwerking met het ROC en hun nieuwe Tech College een bemiddelende rol om de opleidingen en de behoefte van bedrijven beter op elkaar aan te laten sluiten.

De Week van de ambacht heeft in oktober plaatsgevonden. De week is in samenwerking met het ROC Midden Nederland en bedrijven georganiseerd onder het motto ‘Nieuwegein maakt het!’

Op 8 november vond de jaarlijkse Roefeldag*) plaats georganiseerd door een Nieuwegeins uitzendbureau in nauwe samenwerking met de gemeente. Zo’n 200 basisschoolkinderen hebben verschillende (circa 75) Nieuwegeinse bedrijven bezocht. De gemeente was zelf ook Roefellocatie.

*) Roefelen is een Vlaams woord en betekent ontdekken of snuffelen. Tijdens een roefeldag kunnen kinderen van de basisschool een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven, winkels, instellingen en organisaties en waar mogelijk actief meehelpen.

6

Samen met Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, Utrecht Science Park en gemeenten Amersfoort en Utrecht zijn we bezig internationale bedrijven te interesseren zich in de regio Utrecht te vestigen o.a. in Nieuwegein.

Nieuwegein maakt recentelijk deel uit van de taskforce Internationale acquisitie en handelsbevordering. Hierin zitten Provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht, Utrecht Science Park en een aantal grotere gemeenten. Door samen te werken proberen we meer rendement te halen uit de activiteiten op het gebied van handelsbevordering (zie Economische visie Nieuwegein 2017-335.)

We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op (nieuwe) bezoekers en bedrijven.

7

In 2017 stellen we samen met de stad een Citymarketingplan op. Dit plan gaat in op de strategische positionering van de stad op lange termijn op onder andere de gebieden toerisme en recreatie. Onderdeel van het Citymarketingplan is een concrete uitvoeringsagenda voor 2017. De Toekomstvisie 2025 is een belangrijke basis voor dit plan.

Op 22 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het starten van het citymarketingtraject op basis van het strategiedocument Citymarketing (2017-183).

8

Onder de voorwaarde dat de gezamenlijke eigenaren van De Liesbosch de infrastructuur van De Liesbosch op orde brengen en daarmee uitvoering geven aan de op te stellen Anterieure overeenkomst brengen wij in 2017 het nieuwe bestemmingsplan Ravenswade e.o. in procedure. De gezamenlijke eigenaren van het voormalige veilingterrein bereiden het bestemmingsplan voor. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bereikbaarheid en de uitstraling van het Liesboschterrein verbetert. Hiermee wordt invulling gegeven aan het provinciaal convenant bedrijventerreinen.

Op 10 mei 2017 is in de commissie ROM de startnotitie bestemmingsplan Ravenswade e.o (2017-143) besproken. Dit markeerde de start van het bestemmingsplanproces. Het ontwerp bestemmingsplan is gereed en de zienswijzeperiode is in december afgelopen.

9

In 2017 voeren we het promotie- en acquisitieplan Het Klooster uit. Wij richten ons voor de kavels aan de westzijde van het park op lokale en regionale MKB-bedrijven en voor de grotere kavels aan de oostzijde richten we ons op nationale ontwikkelaars en grote (logistieke) bedrijven.

In verschillende regionale magazines zijn artikelen gewijd aan de promotie van de kleinere kavels. De grotere kavels aan de oostzijde zijn vrijwel allemaal verkocht dan wel gereserveerd

Kengetallen

Waarde 2016

Verwachting 2017

Realisatie 2017

Vestigingen (van bedrijven) (Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) *)

129,4

130,8

Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding tussen verwacht en gemeten product) *)

niet meer beschikbaar

niet meer beschikbaar

Banen (Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) *)

1030,2

1035,1

*) verplicht kengetal op basis van Besluit Begroting en verantwoording.

Realisatiecijfers uit www.waarstaatjegemeente.nl

Wat heeft het gekost?

omschrijving thema

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Wonen

15.227

34.077

15.469

18.608

Economie

266

266

173

93

Totaal lasten

15.494

34.343

15.642

18.701

Wonen

15.435

34.111

33.530

-581

Economie

11

11

-

-11

Totaal baten

15.446

34.122

33.531

-592

Storting in reserves

1.412

1.412

1.412

-

Onttrekking aan reserves

228

1.057

729

-328

Totaal van het programma

-1.232

-576

17.206

17.782

Toelichting

Wonen

Het positieve financiële resultaat van het Grondbedrijf in 2017 bedraagt€ 17.897.602. De grote afwijking bij de grondexploitatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onderhanden werken en opbrengsten van het bedrijventerrein Het Klooster.

Voor een verdere toelichting op het resultaat van het Grondbedrijf  verwijzen wij u naar de Paragraaf Grondbeleid (3.2.7).

Lasten

Betere Buurten € 80.000 voordeel
Als gevolg van minder uitgaven in de voorbereiding van de derde pilotwijk Rijtuigenbuurt vallen de lasten € 80.000 lager uit (exclusief effect personele inzet). Om die reden is er ook minder onttrokken aan de reserve Betere Buurten.

Preventieve handhaving bouwtoezicht € 76.000 nadeel
Als gevolg van de aanschaf van een extra module, een stijging van de licentiekosten van de module Squit en de extra ondersteuning voor specialistische projecten, vallen de lasten dit jaar € 76.000 hoger uit. Deze extra kosten worden (deels) gedekt door hogere baten uit WABO leges (zie toelichting baten).

Planontwikkelingskosten € 42.000 nadeel
De hogere lasten worden voor een bedrag van € 92.000 veroorzaakt door een stijging van de  inzet van specialistische kennis voor de planontwikkelingskosten en voor een bedrag van € 50.000 voor de planontwikkeling De Wiers Zuid. Omdat deze activiteit in 2018 moet worden uitgevoerd, wordt voorgesteld voor de activiteit "planontwikkeling De Wiers Zuid" het bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2018.

Economie

Citymanagement € 100.000 voordeel
Lagere lasten in het kader van citymanagement voor een bedrag van € 100.000 wordt veroorzaakt door een vertraging in de aanstelling van de nieuwe citymanager, waarbij de salarislasten lager zijn geworden en ook minder uitgaven in het kader van citymanagement zijn gedaan. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 30.000 van dit bedrag over te hevelen naar 2018.

Amendement Poldermolen € 51.000 voordeel
In 2016 is een amendement aangenomen voor het maalwaardig maken van de Poldermolen. Als gevolg van vertraging binnen de Stichting is het project nog niet afgerond. De planning is erop gericht om dit in 2018 te doen. Daarvoor is het nodig dat het bedrag van € 51.000 als budgetoverheveling naar 2018 wordt aangemerkt.

Milieuhandhaving € 51.000 nadeel
Als gevolg van een stijging van het aantal illegale dumpingen asbest etc. ontstaan hogere lasten op het product handhaving milieu. Zo is er geen rekening gehouden met de opruimkosten van deze stijging van illegale dumpingen waarbij de veroorzaker niet te achterhalen is.

Baten

Wonen

Wabo-leges  € 70.000 voordeel
Zoals is besloten in de raad van december 2017 (2017-393) wordt gestreefd naar jaarlijkse egalisatie van baten en lasten van de Waboleges. In het jaar 2017 waren de baten weliswaar hoger maar dit werd deels teniet gedaan door hogere lasten, derhalve was er als gevolg van deze extra lasten geen ruimte om het noodzakelijke budget over te hevelen.
In 2018 zal bij de voorjaarsnota opnieuw worden bezien of de baten en lasten Wabo in evenwicht zijn en of er maatregelen nodig zijn.

Reserve mutatie
Betere Buurten € 167.000 nadeel
De lagere onttrekking aan de reserve Betere Buurten is het gevolg van een te optimistische inschatting bij de uitvoering waardoor er minder lasten (uitvoering en kapitaalslasten) ten laste van de reserve worden geboekt. In de raming was rekening gehouden met een onttrekking van € 435.000 ten behoeve van personele inzet. Per saldo valt de onttrekking € 167.000 lager uit.