Immateriële vaste activa (x € 1.000)

Kosten onderzoek en  ontwikkeling

449

150

299

Bijdrage aan activa  in eigendom van derden

214

7

207

Totaal

663

0

157

0

0

506

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De boekwaarde van de planontwikkelingen van de Lekboulevard (€ 299.000) is in deze post opgenomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden op grond van de BBV per 2016 opgenomen onder
de immateriële vaste activa. Het betreft de investering van de bouwkosten van de kleedaccommodaties
van de korfbalvereniging op sportpark Zandveld.