Materiële Vaste Activa  (€1.000)

Investeringen met
economisch nut

Gronden

30.796

17

30.779

Strategische gronden

3.216

3.216

Voorraden erfpachtgronden

67

67

0

Gebouwen

152.460

3.179

2.498

4.650

842

147.649

Grond-, weg-, en waterb kundige werken

799

36

43

792

Vervoermiddelen

811

251

216

845

Machines, apparaten, etc.

28.246

2.087

575

2.467

29

27.262

Overige materiële vaste activa

7.345

973

723

252

3

7.339

223.740

6.524

3.073

8.116

252

941

217.882

Investeringen economisch nut met tarief

Grond-, weg-, en waterb kundige werken

15.630

3.833

581

1.382

17.500

15.630

3.833

0

581

1.382

0

17.500

Investeringen economisch maatschappelijk nut

Grond-, weg-, en waterb kundige werken *)

37

1.663

1.700

37

1.663

0

0

0

0

1.700

*) De boekwaarde 31-12-2016 (€ 37) betreft het bedrag van voor de stelselwijziging van de BBV m.i.v. 2017.

Investeringen met een economisch nut

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen met economische nut zijn geactiveerd en hierop wordt afgeschreven.

De investeringen van de verschillende activasoorten met een economisch nut worden hieronder gespecificeerd (x €1.000):

Gronden

Er is in 2017 niet geïnvesteerd in gronden. In principe wordt niet afgeschreven op gronden. uitzondering hierop is de roeilocatie, op de inrichting van het terrein en de vlonders wordt afgeschreven.

Strategische gronden

In de waardering van de strategische gronden is reeds rekening gehouden met marktwaarde in huidige bestemming, oftewel agrarische waarde.

Gebouwen

Omschrijving investering

Bedrag

Renovatie Fort Vreeswijk

600

Aanpassen 3e etage WIL

493

Verbouw Luifelstede (college besluit)
*Parkeergarage P5 +P6 +Theater casco
Omboekingen

670
1.105
- 2.498

Overige investeringen

311

Totaal investeringen

681

De investering in Fort Vreeswijk is gecorrigeerd in verband met de juiste toedeling van de uitgaven. De afronding van de geschillen met de bouwers van het Theatercomplex leidt tot een herrubricering van investeringen: de desinvestering van € 2.498.000 in gebouwen is gelijk aan een investering in gebouwen van € 1.105.000, in machines & installaties van € 968.000 en € 425.000 in overige materiële vaste activa. De achtergrond hiervan is te lezen is in het jaarverslag, programma Bedrijfsvoering, thema Vastgoed.
Gebouwen worden afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 40 jaar.

Voorraden erfpachtgronden

De voorraden erfpachtgronden €67.000 zijn in 2017 afgewaardeerd als gevolg van een bijstelling van de waarden.

Vervoermiddelen

Omschrijving investering

Bedrag

Vervanging A1 TGS - MIP 2017

198

Overige vervoermiddelen

52

Totaal

250

Vervoermiddelen worden afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 8 jaar.

Machines, apparaten en installaties

Omschrijving investering

Bedrag

Investering armaturen 2014-2024

376

vervanging servers

131

Investering actieve netwerkcomponenten - MIP 2016

102

ICT workspac (Thincl,laptops,smartph e.d)
*Parkeergarage P5 +P6 +Theater installaties


162
968

overige machines, apparaten en installaties

348

Totaal investeringen

2.087

Machines, apparaten en installaties worden afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 10 jaar.

Overige materiële investeringen

Aanleg fietspad parkeerterrein 1e fase Parkhout
Theater inrichting

365
425

Overige materiele uitgaven

183

Totaal

973

Vanuit de Grex is er een bijdrage verleend ad € 252.700 het parkeerterrein bij de tramhalte Wiersdijk.

Overige materiële investeringen worden afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 10 jaar.

Investeringen economisch nut met tarief

Investeringen met economisch nut met tarief betreft investeringen waarvan de kapitaallasten in de tarieven kunnen worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de investeringen in riolering.

De belangrijkste investeringen met een economisch nut in 2017 worden hieronder gespecificeerd:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Omschrijving investering

Bedrag

Investeringen hemelwaterafvoer  2012

105

Diverse rioolvervangingen I - MIP 2017

586

Investeringen hemelwaterafvoer - MIP 2017

161

Onderhoud betondekken Gr.Anselmdek

250

Reconstructie Structuurbaan *

1.476

Aanleg ovonde Galecopperlaan

670

Herinrichting terrein Kinderboerderij

128

Fietspad langs de AC Verhoefweg

232

Overige investeringen

225

Totaal

3.833

* Het geïnvesteerde bedrag  ad € 1.476.000 is uitgegeven voor het asfaltonderhoud en aanleg van fietspaden aan de Structuurbaan. Hiervoor is

een bijdrage van € 1.382.000 ontvangen van de Provincie Utrecht voor
het aanleggen van fietsroutes (kenmerk E27B BDU kosten fietsroutes 2017).

Grond-. weg- en waterbouwkundige werken  worden afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 20 jaar.

Investeringen met een maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die niet verhandelbaar zijn, maar wel van groot belang zijn voor de gemeente. Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut zijn onder andere investeringen in (inrichting) wegen, waterwerken, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbare speelplaatsen, openbaar groen en kunstwerken.

Het BBV schrijft vanaf 2017 voor dat de kosten van investeringen met een maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd, de jaren daarvoor werden de lasten van investeringen ineens ten laste van een reserve of voorziening genomen. In de najaarsnota bent u hier over geïnformeerd.
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken  worden afgeschreven op basis van een verwachte levensduur van 20 jaar.

Het geïnvesteerde bedrag van € 1.663.000 bestaat uit de volgende posten:

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

Actieplan geluid

1.569

Oranje brug

92

Overige inv.m.maatsch nut

2

Totaal

1.663

Vanaf 2018 zal afschrijving op deze posten plaatsvinden.