Financiële vaste activa (x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV sportinrichtingen. De waarde van het aandelenkapitaal was per ultimo 2017 € 10.480.000. Omdat het eigen vermogen door de resultaten  bij de NV sportinrichtingen verandert, wordt jaarlijks de boekwaarde aangepast. Het definitieve resultaat van de NV sportinrichting is nog niet bekend. In 2017 is het definitieve resultaat over het jaar 2016 verwerkt.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Ultimo 2016 had de Gemeente Nieuwegein voor totaal € 267.000 aan deelnemingen in aandelenkapitaal uitstaan. Een bedrag van € 201.000 bij de BNG; € 63.000 bij Vitens en
€ 3.000 bij Dataland. Hierin is in 2017 geen verandering opgetreden.

Leningen

In 2017 heeft Vitens € 55.500 afgelost waardoor het restant van de uitgezette lening aan Vitens ultimo 2017 € 224.000 bedraagt.

Overige langlopende leningen

Overeenkomstig de voorschriften worden langlopende bijstandsvorderingen onder de financiële activa verantwoord. Onder bijstandsvorderingen lang vallen vorderingen inzake leningen en krediethypotheken. Per ultimo 2017 bedraagt het totaal van de bijstandsvorderingen € 1.7mln.

De voorziening dubieuze algemene debiteuren is opgenomen bij de vorderingen. De voorziening dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen lang bedraagt per ultimo 2017 € 898.796.

Met een starterslening  wordt het voor een starter op de koopwoningmarkt mogelijk om een voordelige hypotheek af te sluiten. Een starterslening is een extra lening die via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) wordt afgesloten bovenop de startershypotheek. De eerste drie jaar hoeft geen rente en aflossing betaald te worden. De starterslening valt onder de Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG); De gemeente Nieuwegein loopt daardoor geen risico's. Het totaal van deze verstrekte leningen is per ultimo 2017 € 3,4mln.

De gemeente Nieuwegein heeft een aantal overige langlopende leningen verstrekt aan
de Hospice, de Museumwerf (aflossing € 6.000), en Movactor (aflossing € 14.000)
Het totaalbedrag van de overige leningen bedraagt per ultimo 2017 € 268.000.
In 2017 is het restant van de  lening inzake de Stichting Kunstgras Nieuwegein omgezet in een verplaatsingsvergoeding.