Onderhanden werk, waaronder bouwgronden

De voorraden grond maken deel uit van de vlottende activa. Vanaf 2016 zijn de niet in exploitatie genomen bouwgronden opgenomen onder de materiële vaste activa (strategische gronden). Deze zijn alleen dusdanig gerubriceerd als er een reëel en stellig voornemen bestaat dat deze in de toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting is gebaseerd op het betreffende raadbesluit. In dit besluit is inhoud gegeven aan ambitie en planperiode.

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van januari 2018 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:
—           rentepercentage bedraagt 2,24%;
—           kostenindexatie bedraagt 2,0%;
—           opbrengstenindexatie bedraagt 1,0%;

—           de geplande afzet is gebaseerd op inschattingen van het Grondbedrijf en ervaringscijfers  uit het verleden.

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:
—          kostenramingen opgesteld door het Openbaar Domein;

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:
—           second opinion op de grondopbrengsten, uitgevoerd door BBN;

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn gelegen in de complexen Het Klooster en de Binnenstad.

De commissie BBV heeft bepaald dat winstneming voortaan moet gebeuren volgens de Percentage Of Completion methode (POC). Dit betekent dat voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst genomen moet worden. Dit is bij deze jaarrekening van toepassing op de complexen: Nagenoeg voltooide complexen, het Klooster, Klimop en Kansrijke woningbouwlocaties.
Voor de grondexploitatie van Het Klooster wordt met de POC methode 19,9 mln. winst genomen. Als deze methode reeds vorig jaar was toegepast zou er 12,5 mln. winst genomen zijn. Dus over 2017 is de winst volgens de POC methode 7,4 mln.

De volgende tabel geeft een overzicht van de in exploitatie genomen gronden:

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid

Complex

(x €1.000)

Boek-waarde      31-12-2016

Mutatie 2017

Boek-waarde      31-12-2017

Nog te maken kosten

Nog aan te kopen

Verw. opbr.

Voor-calc. Res.

Boek- waarde        31-12-2017

Nagenoeg voltooide complexen

-594

277

508

200

10

-318

Hildo Kropstraat

313

0

-314

314

Vredebestlaan

-6

6

0

0

Herontwikkeling terrein Klimop

-461

304

110

47

-157

Kansrijke Projecten

62

-336

162

0

112

-274

Afgerond subtotaal diverse complexen

-686

250

780

-314

200

169

-435

Het Klooster

2.480

2.037

39.146

2.945

80.135

33.526

4.517

Voorziening Het Klooster

0

0

0

Subtotaal Het Klooster

2.480

2.037

39.146

2.945

80.135

33.526

4.517

Lekboulevard

2.995

244

3.478

2.117

-4.600

3.239

Voorziening Lekboulevard

-4.750

150

4.600

-4.600

Subtotaal Lekboulevard

-1.755

394

3.478

0

2.117

0

-1.361

Deventerschans

825

9

409

1.044

-200

835

Voorziening Deventerschans

-200

0

200

-200

Subtotaal Deventerschans

625

9

409

0

1.044

0

635

Blokhoeve

3.859

-4.118

12.241

0

9.149

-2.834

-258

Voorziening Blokhoeve

-2.834

0

2.834

-2.834

Subtotaal Blokhoeve

1.025

-4.118

12.241

0

9.149

0

-3.092

Binnenstad (2)

4.385

520

20.055

24.060

-900

4.906

Voorziening Binnenstad

-900

0

900

-900

Subtotaal Binnenstad (2)

3.485

520

20.055

0

24.060

0

4.006

Mooi Rijnhuizen

-167

-1.138

5.872

4.567

-1.305

Voorziening Mooi Rijnhuizen

0

0

Subtotaal Mooi Rijnhuizen

-167

-1.138

5.872

0

4.567

0

-1.305

Rijnhuizen-Noord

-513

809

7.454

8.400

650

296

Voorziening Rijnhuizen Noord

0

0

0

Subtotaal Rijnhuizen Noord

-513

809

7.454

0

8.400

650

296

Parkeerterrein Wiersdijk

-71

152

932

1.013

81

Voorziening Wiersdijk

0

0

0

Subtotaal Wiersdijk

-71

152

932

0

1.013

0

81

Totaal in exploitatie genomen gronden

4.425

-1.084

90.367

2.632

130.685

34.345

3.341