Uitzettingen met een rentetypische  looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen bevatten o.a. de vorderingen op de Belastingdienst voor de BTW-aangifte en het BTW-compensatiefonds voor een bedrag van € 8,2 mln.

Uitzetting in 's Rijks schatkist - Schatkistbankieren
Tijdelijk overtollige middelen zijn bij het Rijk uitgezet. Ultimo 2017 bedraagt dit bedrag
€ 25.650.000. Door de versnelde grondverkoop is een liquiditeitenoverschot ontstaan.

In principe dienen alle overtollige middelen boven het drempelbedrag voor de gemeente Nieuwegein (voor 2017 € 1.490.000) uitgezet te worden bij het Rijk.

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen; niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In 2017 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. Hiermee is voldaan aan de limiet voor het schatkistbankieren.

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1.490

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.052

964

1.043

1.300

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

438

526

447

190

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

198.698

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

198.698

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

1.490

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

94.694

87.751

95.962

119.619

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.052

964

1.043

1.300

Rekening courant verhoudingen met overige niet financiële instellingen
Ultimo 2017 heeft de gemeente Nieuwegein een rekening courant met de Coöperatieve ParkeerService van € 81.000 en met de WIL van € 1.665.000

Overige vorderingen (incl. debiteuren)
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen op debiteuren (€ 3,7mln.), belastingdebiteuren (€ 864.000), bijstandsdebiteuren kortlopende (€ 2,7 mln), teveel betaalde vennootschapsbelasting €195.000 en overige vorderingen. Per saldo is het totaal van de overige vorderingen € 7,3 mln.

Voorziening dubieuze debiteuren
Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van de vordering waarvoor de kans groot is dat deze niet ontvangen gaan worden. De totale omvang van de voorziening bedraagt bijna € 3,6 mln. Hierop wordt een bedrag van € 898.000 gecorrigeerd voor de voorziening die betrekking heeft op de BBZ vorderingen lang.