Liquide middelen

(x €1.000)

Kassaldi

4

1

5

Banksaldi
rek.couranten en kruisposten

1.843
1.028

-1.320
-1.028

523
-

Totaal

2.875

-2.347

528

De banksaldi bestaan uit de positieve banksaldi van de ING-bank, Rabobank en de BNG.

Vanaf de jaarrekening 2017 wordt de rekening courant van de Werk&Inkomen Lekstroom (WIL) en de Parkeerservice  opgenomen onder de overige vorderingen. De VVV bonnen en de post kruisposten opgenomen onder de overlopende activa.