Eigen vermogen (x €1.000)

Algemene reserve

14.099

4.100

18.199

Bestemmingsreserve

75.626

-2.429

73.197

Totaal eigen vermogen

89.725

1.671

91.396

De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op de vastgestelde richtlijnen voor resultaatbestemming (raadsbesluit van 24 september 2008).

De resultaatbestemming van 2016 zag er als volgt uit:

Op het voordelig resultaat voor bestemming van  2016 van € 7.932.000 zijn de volgende bedragen ten laste van de betreffende bestemmingsreserves gebracht:

- Een bedrag van € 43.671 ten laste van de Reserve ISV;

- Een bedrag van € 325.726 ten laste  van de Reserve Parkeren;
- Een bedrag van € 500.000 vennootschapsbelasting ten laste van de Reserve Grondbedrijf

Het daarmee verkregen voordelig resultaat van € 8.801.397 is als volgt bestemd:

- Het voordelig resultaat van het Grondbedrijf van € 1.900.000 toe te voegen aan de Reserve Grondbedrijf;

- Een bedrag van € 717.000 toe te voegen aan de Reserve opvang verhoogde instroom statushouders;

- Een bedrag van € 2.500.000 te bestemmen voor de werkzaamheden aan de Hollandse Waterlinie;
- Een bedrag van € 3.218.000 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein;
- Een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de Voorziening Wegen en mobiliteit;

Het verkregen voordelig resultaat van € 259.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Overzicht reservemutaties
In onderstaand overzicht zijn per reserve de mutaties van 2017 weergegeven.

De mutaties in de reserves zijn in overeenstemming met de door de raad goedgekeurde mutaties in 2017.

Algemene reserve

Algemene reserve

7.907.182

1.008.397

1.312.429

1.778.000

8.450.008

Reserve grondbedrijf

6.191.959

3.900.000

206.461

549.965

9.748.455

Algemene reserve

14.099.141

4.908.397

1.518.890

2.327.965

18.198.463

Bestemmingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

51.333.883

2.929.423

48.404.460

Reserve kunst en cultuur binnenstad

358.839

358.839

Reserve isv-gelden

79.739

-43.671

36.068

Reserve Betere Buurten

3.798.469

1.412.000

619.185

4.591.284

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

142.332

10.980

131.352

Reserve urgentieprogamma 1600 woningen

64.797

7.500

57.297

Reserve parkeren

4.593.869

-325.726

885.697

3.382.446

Reserve actieplan geluid

1.450.679

36.267

1.414.412

Reserve startersleningen

454.644

59.009

395.635

Reserve Cultuurvisie

171.750

65.813

105.937

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

1.958.128

163.348

1.794.780

Reserve sociaal domein

10.418.722

3.218.000

2.340.700

11.296.022

Reserve Woonwijs
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

800.000

717.000

288.649

800.000

428.351

Totaal bestemmingsreserves

75.625.851

3.565.603

1.412.000

7.406.572

73.196.882

Totaal reserves

89.724.992

8.474.000

2.930.890

9.734.537

91.395.345


Onderstaand lichten we de verschillende reserves toe.

Algemene reserve
De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Het saldo van de Algemene reserve bedroeg aan het begin van het jaar € 7.907.182

Naast de reeds resultaatsbestemming over het jaar 2016 is, zowel in de primitieve begroting als in de loop van het jaar, bijvoorbeeld via de Voor- en Najaarsnota, een aantal mutaties in de Algemene reserve geraamd. Die mutaties hebben betrekking op bijstelling van het begrotingsresultaat. Alle geraamde en door de raad goedgekeurde wijzigingen zijn in de jaarrekening verwerkt. Hierdoor is in 2017 per saldo een bedrag van € 1.028.000 aan de algemene reserve onttrokken. Daarnaast is € 1.570.826 toegevoegd.
Dit maakt dat de reserve aan het einde van het jaar een omvang heeft van € 8.450.008
Onderstaand een overzicht van alle onttrekkingen uit en stortingen in de algemene reserve, inclusief raadsbesluit.

Kadernota: uitvoering schone stad

200.000

Kadernota: invoering omgevingswet
Implementatie omgevingswet

100.000
500.000

2016-520/26/01/2017

NJN 2016 amendement "schone stad"

168.000

2016-362/3-nov-2016

Amendement 23-06-2017

60.000

2016-234/23-06-2016

Budgetoverheveling 2016-2017

258.397

2017-017/23/02/2017

NJN 2017 ontwikkelingen

1.312.429

2017-304/2-nov-2017

Totaal

1.570.826

1.028.000

Reserve Grondbedrijf
Door de reserve Grondbedrijf, welke in relatie staat met het grondbeleid, worden de financiële resultaten en risico’s van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de overige gemeentelijke taken. Deze reserve vormt een buffer voor de financiële risico’s die samenhangen met de grondexploitaties (geen inkomensfunctie). Vanuit de resultaatbestemming over het boekjaar 2016 is een bedrag van € 1.900.000 toegevoegd aan de Reserve Grondbedrijf, en een bedrag van  € 500.000 onttrokken aan deze Reserve Grondbedrijf inzake de vennootschapsbelasting 2016, verder is er een bedrag van € 2.500.000 toegevoegd vanuit de resultaatbestemming 2016 voor de werkzaamheden aan de Hollandse Waterlinie.

In 2017 hebben verder de volgende  mutaties plaatsgevonden ten aanzien van de reserve Grondbedrijf:

Voorlopig aanslag 2016 (aanvulling)

27.500

Voorlopig aanslag 2017

522.465

NJN ontwikkelingen

190.600

Correctie

15.861

206.461

549.965

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn door de raad gewenste bestedingen waarvoor een specifieke reserve is ingesteld. De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de werkelijke resultaten van de budgetten waarvoor de reserves mogen worden gemuteerd. De toevoegingen en onttrekkingen bedragen niet meer dan de bedragen die door de raad zijn goedgekeurd. De mutaties zijn zichtbaar in bovenstaand overzicht “reserves”. Onderstaand lichten we van de verschillende reserves de mutaties toe.

In 2017 zijn de reserve dekking kapitaallasten en de reserve Stadshuis en Theater samengevoegd. Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017 kunnen, conform de notitie materiële vaste Activa van de Commissie BBV alleen afschrijvingslasten, worden onttrokken aan deze reserve.

De onttrekking van deze reserve heeft betrekking op de afschrijvingslasten van:

Casco Theater binnenstad (60%)

340.599

Installaties Theater binnenstad

497.053

Casco Stadshuis (60%)

696.591

Installaties Stadshuis

609.657

Inrichting Stadshuis

602.688

Vervanging servers - MIP 2014

40.000

Software digitalisering documentbeheer

19.000

Windows 8 migratie server-werkstations

38.000

Bouw nieuwe gemeentewerf

85.835

2.929.423

Reserve kunst en cultuur binnenstad
Deze reserve is ontstaan als gevolg van de Percentageverordening Beeldende Kunst welke sinds 2002 van kracht is. Deze verordening regelt dat bij vaststelling van ieder grondexploitatieproject eenmalig een bedrag gereserveerd wordt ten behoeve van kunst in de openbare ruimte. In 2014 is besloten deze regeling niet meer toe te passen bij nieuwe projecten, wat tot gevolg heeft dat de reserve niet meer wordt aangevuld uit de grondexploitatie.In 2017 heeft er geen mutatie van deze reserve plaatsgevonden.

Reserve ISV gelden
De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt ingezet voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter. Vanuit de resultaatbestemming over het boekjaar 2016 is een bedrag van € 41.671 onttrokken aan de Reserve ISV gelden.

Reserve Betere buurten
In 2016 is besloten een reserve te vormen van € 3.979.000, hiervan is € 180.531 in 2016 aangewend. In 2017 is een dotatie aan deze reserve toegevoegd van € 1.412.000. Er is voor totaal € 619.000 aan de reserve onttrokken. Dit heeft met name betrekking op de lasten ten behoeve van de voorbereiding alsmede de personele inzet.

Reserve maatregelen luchtkwaliteit
Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.
De onttrekking uit de reserve maatregelen luchtkwaliteit in 2017 bedraagt € 10.980.

Reserve urgentieprogramma 1.600 woningen
Naast het lopende woningbouwprogramma is bepaald dat er 1.600 woningen extra binnenstedelijk gebouwd dienen te worden. De reserve is ter dekking voor de lasten van het project 1.600 woningen. In 2017 is € 7.500 aangewend.

Reserve parkeren
De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken.Vanuit de resultaatbestemming over het boekjaar 2016 is een bedrag van € 325.726 onttrokken aan de Reserve Parkeren. Daarnaast heeft in 2017 een onttrekking plaatsgevonden € 885.697 inzake het resultaat van de parkeerexploitatie 2017.

Reserve actieplan geluid
Deze reserve is ingesteld voor de uitvoering van het actieplan geluid, waaronder het plaatsen van geluidschermen. In 2017 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 36.267.

Reserve Startersleningen
Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de starterslening aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen blijven wonen. De onttrekking in 2017 is € 59.009.

Reserve Cultuurvisie 2015-2020
Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen van de visie op Cultuur en Maatschappij 2015 – 2020. Dat betekent dat met behulp van een drietal instrumenten (cultuurmakelaar, stimuleringsregeling, cultuurplatform) wordt ingezet op vijf thema’s:

· het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op cultuurgebied (wensen vervullen)
· via cultuur participatie verhogen (doelgroepen verleiden)
· promotie van cultuur, toerisme en recreatie (Nieuwegein exposeren)
· cultuur en evenementen via netwerken en vrijwilligers bevorderen (stad verlevendigen;

· cultureel ondernemerschap faciliteren (cultuur bedrijven);

In 2017 is een bedrag van € 65.813 aan deze reserve onttrokken inzake de cultuurvisie 2017.

Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed
Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs) om te zetten in een bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat het onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een gemeentelijke taak is. De reserve is per 1 januari 2015 gevormd en in 2017 is een bedrag van € 163.348 onttrokken, dit had betrekking op de reparatie van een constructiefout van de Vleugel.

Reserve sociaal domein
Door de transities in het Sociaal Domein bestaan grote onzekerheden. Er is in de risicoparagraaf weliswaar rekening gehouden met deze risico’s, maar gelet op de onzekerheden is besloten om bij de jaarrekening 2014 deze reserve in te stellen. Het doel van deze reserve is om de financiële afwijkingen binnen programma 4 (Transities sociaal domein) ten gunste of ten laste van deze reserve te brengen.

Vanuit de resultaatbestemming over het boekjaar 2016 is een bedrag van € 3.218.000 toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. In 2017 is conform de begroting een bedrag onttrokken van € 2.340.700.

Reserve Woonwijs
In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de reserve Urgentieprogramma 1600 woningen in totaal € 800.000,- toe te voegen aan de Reserve Woonwijs. Er heeft nog geen benutting plaatsgevonden.

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders
In 2016 is een bedrag van € 717.000 toegevoegd aan de Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders. In 2017 is een bedrag van  € 288.647 onttrokken.