Voorzieningen (x € 1.000)

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

344

191

229

306

Voorziening onderhoud overige accommodaties

478

1.315

264

1.529

Voorziening wethouderspensioenen

5.237

0

265

4.972

Voorziening onderhoud accommodaties MO

931

0

931

0

Voorziening onderhoud bruggen, tunnels en viaducten

236

879

534

581

Voorziening onderhoud wegen

4.734

169

2.518

2.385

Voorziening groot onderhoud sportvelden

176

189

170

195

Voorziening groot onderhoud stadshuis

488

156

200

444

Voorziening onderhoud Theater

335

149

138

346

Voorziening onderhoud Parkeergarages Binnenstad

1.071

281

314

1.038

Voorziening gladheidsbestrijding

216

110

326

0

Voorziening schoolgebouwen en buurtpleinen

14

89

103

0

Voorziening rioolheffing

487

0

391

96

Voorziening afvalstoffenheffing
Voorziening Naheffing BTW de Kom

488
0

0
1.128

242

246
1.128

Totaal

15.235

4.657

6.626

13.266

Diverse voorzieningen onderhoud
Aan de voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een (beheer)plan ten grondslag (MOP – meerjaren onderhoudsplan).
De financiële uitvoering hiervan vindt (deels) plaats in 2018.

Voorziening onderhoud accommodaties MO
In 2017 is de voorziening onderhoud accommodaties MO samengevoegd met de voorziening onderhoud overige accommodaties.

Voorziening wethouderspensioenen
Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders. Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn. Pensioenuitkeringen aan gepensioneerde wethouders worden betaald uit deze voorziening. De eventuele storting in deze voorziening vindt plaats vanuit het programma Bestuur, Samenleving en dienstverlening.
Aan deze voorziening ligt de actuariële berekening van RAET ten grondslag.
De onttrekking aan de voorziening was in 2017 € 265.000. Eind 2017 heeft er een herberekening plaatsgevonden op basis van de onderstaande informatie.

Pensioen dat door wethouders wordt opgebouwd ná 1 januari 2014 heeft een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Pensioen dat is opgebouwd vóór 2014 heeft een richtleeftijd van 65 jaar. In de berekeningen is dit verwerkt door de nog niet ingegane pensioenen te herrekenen naar de 67-jarige leeftijd of eerdere AOW-leeftijd.

Voorziening gladheidsbestrijding
De afgelopen jaren is gebleken dat eens in de 3 tot 5 jaar er een strenge winter plaatsvindt met hogere lasten voor de gladheidsbestrijding. Om deze schommelingen tegen te gaan is deze (egalisatie)voorziening ingesteld. In 2017 is € 110.000 gedoteerd aan deze voorziening en € 225.000 uitgegeven aan gladheidsbestrijding.  In 2017 is de voorziening gladheidsbestrijding opgeheven als gevolg van de nieuwe regelgeving in de BBV. Het saldo van € 101.000 is ten gunste van de exploitatie gekomen.

Voorziening schoolgebouwen en buurtpleinen
In 2017 is € 89.000 gedoteerd aan deze voorziening en € 103.000 uitgegeven ten laste van deze voorziening. In 2017 wordt op advies van de accountant voorgesteld om de voorziening schoolgebouwen en buurtpleinen op te heffen als gevolg van de nieuwe regelgeving in de BBV.

Voorziening rioolheffing
Deze voorziening is ingesteld met ingang van 31 december 2014. Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven rioolheffing.
De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte.
Zo heeft in 2017 een onttrekking plaatsgevonden van  € 391.000.

Voorziening afvalstoffenheffing
Deze voorziening is ingesteld met ingang van 31 december 2014. Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van jaarlijkse schommelingen in de tarieven afvalstoffenheffing.
De mutaties in deze voorziening vinden plaats vanuit het programma Beheer Openbare Ruimte.
In 2017 heeft per saldo een onttrekking plaatsgevonden van € 246.000.

Voorziening naheffing BTW De Kom
De fiscus heeft eind 2017 een naheffingaanslag BTW opgelegd. De fiscus stelt, dat de gemeente ten onrechte gebruik heeft gemaakt van BTW aftrek over de investering in het theater De Kom. De gemeente is het hier niet mee eens en heeft bezwaar aangetekend.
Voor het risico dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld is een voorziening gevormd conform artikel 44 lid 1a van het BBV. Deze voorziening van € 1.128.000 bestaat uit € 740.000 belastingrente en € 388.000 jaarlijkse lasten. De opgelegde naheffingsaanslag betrof de BTW over de investeringen in het Theater van 2008 t/m 2012.